Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Gabriel burnS Nov 2020
In our sleep
There are sparks
Unblinking
And when the flags of nations
In the hands of tyrants
Strive to suffocate the fires
Of our conscience
There are those
Whose lives are palms around the flame of truth
And she, the truth, a moon at night
Will never fail to summon
Her champion, the wolf
The lone survivor
Whose howling can’t be silenced
Taking flight
And overwhelming every obstacle there is
So that we know
That freedom’s not for free
When men are driven
To become the wolves they never thought they’d be
Only to remind us
Of the value in humanity

* * *

В съня ни
има искри
които не мигват дори
И щом на нациите знамената
във ръцете на тирани
устремени са, пожарите да задушат
на съвестта ни,
Има ги онези
със животи като длани във заслон на пламъка от истина.
А тя, истината, на нощта луната,
не ще пропусне да повика
рицарят ѝ вълк,
последен оцелял
със несломимия си вой,
издигнал се във полет,
препятствията всички превъзмогнал,
за да узнаем ние,
че не е безплатна свободата
щом хора са принудени да станат вълците каквито те самите не биха предполагали...
да ни напомнят
стойността в човечното!
Google translation, unfortunately, provides a one-sided, negative, politically-biased translation for the word "whistleblower" in my native language. However, I found the correct one, the intended one, the accurate one -  people who reveal the truth.
Oct 2020 · 500
Sigh of Octobria
Gabriel burnS Oct 2020
She is light weeping shadows
depth you cannot follow
velvet rain on summer nights
lips exhaling sweetest flight

‘Neath the solid waves of ribs
She is storm my inkwell stirring
Mere whirl of finger tips
Erupting in a dance of fury

As we move as one
Fears fade behind
shed like skin of old
in gold and ruby fall

   * * *

Диханието на Октомврия

Тя е светлина плачеща сенки
Дълбина недостижима
Дъжд от кадифе във летни нощи
Устни с дъх на сладък полет

На ребрата изпод твърдите вълни
Буря Тя е в моята мастилница
Щом леко само пръсти потопи
Ще изригне танц най-див

Движим се ведно
А страховете вяхнат
Като стара кожа падат
В есен от рубин и злато
Translation into Bulgarian is a work in progress at the moment.
Преводът на български не е финален за момента.
Gabriel burnS Jun 2020
I fell in Fall
And I was lifted, airborne
In winter
To find the warmth of home 
Within my chest,
Lit by her touch of gold
And once you fall for Fall
It feels like flying
In her embrace of amber

*

Паднах в есента
и бях издигнат, полетял
във зимата
за да намеря топлина на дом
във моите гърди,
запалена от нейното докосване от злато.
А щом по есента си паднеш
чувстваш че летиш
в прегръдката на кехлибара ѝ.

*

Fall на английски е падане… но също е и синоним за есента…
А есента е влюбване защото да се влюбиш е falling in love - буквално падане и есенуване във любовта…
The note explains the meanings of the word Fall due to the difficulties in translation.
Gabriel burnS May 2020
Autumn leaves
But not her leaves
Where she lies
Perennial

Beneath the ribs
She roots her trees
Deeper than the skies
And deeper yet
And deeper still
Than the living chains
Of freedom

Perched upon the windowsill
Her eyes tow wings
Whose whispers sing
The name of her reverie
Тръгва есента
Но не и нейните листа
Където е останала
Целогодишно

Изпод ребра
Вкоренила дърветата
По-дълбоко от небето
И все повече
И още по-...
От живите вериги
На свободата

Накацали перваза
Очите ѝ теглят крила
Чийто шепот напява
Името на нейния блян
Gabriel burnS May 2020
404
four-oh-four - it's a trap door

An inverted oneryu; I'm experimenting with inverting the form. The original consists of a title and a single line of text. My experiment is exchanging the places of the title and the text body.
Mar 2020 · 75
Hazard
Gabriel burnS Mar 2020
Words need watering
The garden silently suffering
I hear the cries
**** us
Again
With the kindness of silence
A coup de grace
And not with the slow agony
Of polite distancing
Of lukewarm abstract approval

I reject the comfort of the safe bet
I’ll have
No more stifling of the fire within
I’m dancing on a razor edge
until it bleeds
and then some
Mar 2020 · 141
Just Like That
Gabriel burnS Mar 2020
Of all the natural elements, the most savage one has always been, the element of surprise...
Mar 2020 · 302
Wonders
Gabriel burnS Mar 2020
They say that scale can break the laws of science
A crime so high in magnitude
Yet they cannot police
This bully that reality turns out to be

We met by means of tunneling improbabilities
The kiss of a miracle
Punishing the God complex
Of the self-righteous
Because the real laws, unknowable,
Dwell in realms higher than dogmatic notion
Whose knowledge is the surface of an ocean

Hence judgement cannot be
Wrought by the swimmers
And their fear of mortality
That guides them through the waves
And so their laws are the transgression

And We
Are the justice of the storm
...might be a quantum phenomenon...

It's funny to me when I hear scientists say that in a situation, such as "at the quantum level, particles act so bizarrely their behaviour breaks the laws of science."
No, it doesn't. It doesn't break any universal laws, just the current knowledge on how everything works; it just means we don't know enough yet, apparently. Don't make it sound so arrogant, as if we know the most important things, and reality dares disobey our extraordinarily accurate perception of things. Just accept it's probably not enough currently.
Mar 2020 · 189
Baba Marta
Gabriel burnS Mar 2020
The first of March,
The day where red and white entangle
In the tradition of Bulgaria
Into a token summoning good health,
And luck, and non-material wealth
To the body and the spirit of the wearer
Be well, my friends, and fellow feathers,
Around the world, from near and far,
May fortune bring you well
1st of March
Gabriel burnS Feb 2020
The wind excites the fields
The sun is jealous
The gluten’s changing
Stirring gelous
Microscopically

Is this singing now?
The Mexican wave…
No rehearsals ever
No choreography
Just spontaneous
Shift in geography

Not of their locale
Caught in observation
The bridges that extend from the outside to eyes
to thought
Have found the end of drought
And the rebirth of purpose
In the gentle touch of river
Unexpectedly
Her fingers sliding underneath the arks
To interlock with the supports
To join what’s brought apart
Till wholeness is restored

The wind is You…
The river, too...
And only You can be the Sun as well…
I am everywhere at the same time
Unbound from earthly shell

* * *

Възбудени полета

Вятърът вълнува полето
Слънцето ревнува
Променя се глутенът
Разбърква се във гел
Микроскопично

Това пеене ли е сега?
Мексиканската вълна
Без никаква репетиция
Без хореография
Просто спонтанна
Промяна в географията

Извън тази локалност
Хванат в наблюдение
Мостовете, свързващи външното с очите
С мисълта
Намерили края на сушата
И прераждането на смисъла
В нежното докосване на реката
Неочаквано
Пръстите й плъзнали под арките
За да се сплетат с подпорите
И да обединят разделеното
До възвръщането на целостта

Вятърът си Ти
И реката Си,
И само Ти можеш да бъдеш и Слънцето
А аз съм навсякъде едновременно
Освободен от земната си черупка
Feb 2020 · 112
Genesis (of Sparks)
Gabriel burnS Feb 2020
you’re giving me more time to recuperate
elongating anguish
as you linger on the trigger-jaws;
give me that point-blank love
bathing teeth in baptism
our blood is fire
our blood is one
can it be that you find
we’ve snapped at each other
simultaneously

this time we re-create the universe together
shifting seamlessly from animal to human form
and we’re the voice, the hand, the couple,
the first, the last, the apple

This time we bite together

<Translation>

Произход (на Искрите)

даваш ми повече време да се възстановя
удължава се мъчението
витаеш около спусъка на челюстите;
дай ми от упор любов
да окъпе зъби в кръщение
кръвта Ни е огън
кръвта Ни е едно
възможно е да откриеш
че сме се впили един в друг
в същия момент

този път Ние ще сътворим вселената наново
плавно ще се претворяваме от звяр в човек
Ние сме гласът, ръката, двойката,
първите, последните, ябълката

този път отхапваме заедно
...and in 8 blinks love created our world /... и за 8 мигвания любовта създаде света Ни
Jan 2020 · 67
Soul Food
Gabriel burnS Jan 2020
My eyes turn bulimic
Having devoured the world
They keep nothing
Except for the cure that is You
{8)
Gabriel burnS Jan 2020
а може би през зимата дърветата цъфтят, но наобратно
ей така, невидимо
под почвата
дълбоко стиснала клепачите
улегнала във сънища за топлото

и там съвсем наяве
измежду стените на дома им
скрити за очите на света и чуждото
под завивки и завеси
цветовете им се сбъдват

* * *

And maybe trees in winter blossom backwards
Just like that, invisibly
Beneath the soil
That deeply clenches eyelids
Set in dreams of warmth

And there awoken truly
Between their walls of home
Hidden from the world’s foreign eyes
Within the sheets and curtains
Their colors come embodied
translation
Gabriel burnS Oct 2019
Солта е (гора) иглолистна

Целогодишната истина

Чиито очи цветовете Ти не сменят

..*,

Salt is… (a forest) coniferous

Truth perennial

Whose eyes don’t ever shed your colors
silver on gold
Sep 2019 · 470
Voyage
Gabriel burnS Sep 2019
parallax movement of the clouds
beneath the dome of now departing summer
my eyes kept anchor till it tore
and so my wish was written
into the cloud, the vessel of my message
before I bid it farewell and let it go
a bottle in the sea whose lips
caress your shores

*

Фоново движение на облаците
Под купола на отпътуващото лято
Очите ми държаха котва, но се скъса
И тъй желанието мое бе написано
По облака, съда на моето послание
Преди се сбогувам и да го пусна
Бутилка във морето чиито устни
Милват твойте брегове
"Пътуване", translated into Bulgarian
Aug 2019 · 544
Substance
Gabriel burnS Aug 2019
lead rain
the prison bars of gray days

spinning the umbrella propeller
mercury people blend in

but it’s not what we’re all made of
Aug 2019 · 1.0k
(be)spoken
Gabriel burnS Aug 2019
An emergentsea
Real
eyes
See thisease
Come
ply beneath
The softestsign
We carri
on
Un-fin(e)d allyou’re
In
sight
Carefully delivered
Jul 2019 · 314
The Delusional Ascent
Gabriel burnS Jul 2019
You’re a blunt trauma from a sharp weapon
You’re the highest of the low-hanging fruit
You’re a dark day to a vampire waiting for the sun
You’re this year’s May that I might as well not...
You’re such a hidden button during ironing “I can’t even…”
You’re the diagonal towards the end of an up-down-down-forward-back-back combo
You’re the most unexpected choke one gets by their own saliva
You’re a Ferrari keeping quiet about a handling defect until it’s too late
And me… I’m just as perfect as you are…
Only not as articulately pronounced…

*

Ти си натъртване от остър предмет
Ти си най-високия от ниските плодове
Ти си мрачен ден за вампир, който чака слънцето
Ти си тазгодишния Май, в който май не бих…
Ти си така скрито копче по време на гладене, че даже не мога…
Ти си диагонал към края на комбинация от горе-долу-долу-напред-назад-назад
Ти си най-неочакваното задавяне причинено от собствената слюнка
Ти си Ферари с премълчан дефект при завиването докато не стане твърде късно
А аз… съм точно толкова съвършен, колкото и Ти
Но по-неотчетливо изказан...
This time I'm making a step across the line in the sand!
Jul 2019 · 437
Lenses
Gabriel burnS Jul 2019
the sky is death
(unbeknownst…)
the sky is closer than you think
you’ve been living upside down
you cannot fly or swim
the sun takes all
the sun will swallow you

light rented your body
and it will take it back
nothing can ever be stolen
for nothing is truly possessed
you are just as cursed as you decide
and you can be as blessed
Apr 2019 · 292
Odd One Out
Gabriel burnS Apr 2019
I’m walking around the sun
Witnessing a new dawn that’s
always there and I
Can never reach it
Walking around
Such a distance
It’s hurting to see it just
Exist
Wondering what it is
And me, I’m not even considered a planet anymore
As if my celestial body does not have
A correspondingly celestial mind
I am both present and gone
Merely taking up space
In someone’s classification
Of spacetime
Pluto...Out…

*   *   *

Ходя около Слънцето
Гледам новата зора която винаги е там
И никога не мога да докосна изгрева
Обхождам
Толкова далечен
Боли да виждам съществуването
Като присъствие
Без да знам какво е
А дори не съм смятан за планета вече
Сякаш небесното ми тяло
Не притежава съответстващо небесно съзнание
Едновременно присъствам и ме няма
Само заемам пространство
В нечие определение
За времепространство
Плутон - край...
I translated my poem into Bulgarian
Mar 2019 · 698
Paths/Пътеки
Gabriel burnS Mar 2019
What leaves won’t leave you
What’s rooted holds you
What flies sees you exposed
What lies stays a child
What dries up won’t remain dry
What’s come to pass shall roll again
Old songs don’t go when new ones play
Things drip and flood, dance out their pace
A snaking river knows its way
No tongue to speak or eyes to see
This realm spins to realign
So every sunbeam finds its tree

*   *   *

Което те напуска, няма да те пусне
Което корени е пуснало, държи те
Което лети, те вижда открит
Което лъже, дете си остава
Което пресъхва, няма сухо да остане
Което е минало, пак ще се търколи
Не изчезват старите песни пред новите
Неща капят, заливат, танцуват си темпото
Лъкатушеща река пътя си знае
Без език да говори и очи да види
Тази шир се върти до подреждане
За да може всеки лъч да намери дървото си
Translated my own poem from Bulgarian, my native language...
Jan 2019 · 463
Alchemy Mirror
Gabriel burnS Jan 2019
It’s obvious why we tend to become stuck on the details
And I mean “when”
It’s no surprise it’s through the surface
That we explain what can’t be seen
Yet can be eyed by heightened senses
The softest to know, the hardest to describe
It’s not a place, that knowledge, but “a” time
sink to resurface
Jan 2019 · 660
Window
Gabriel burnS Jan 2019
The moon is a question mark,
A door of the night
And I am none of its answers
But I enjoy the conversation
Jan 2019 · 301
unidirectional motion
Gabriel burnS Jan 2019
if ever there was a decent descent,
then I was thus sent to collect the scent
of the passing sand… not to make amends -
alas, too late for that, but hand
the Feeling…
... looks like I'm on a streak...
Dec 2018 · 1.2k
Embodied In Bloom
Gabriel burnS Dec 2018
bare bore-feet tread as one, the ore of Eurekan stone,
bearing belief in the Philosopher’s;
drilling the marrow of the underskull mine
never stopping to wipe a forehead,
and yet, never a chore
as the springing of sweat
dried up long ago
drained with the dread
Dec 2018 · 4.4k
Shadow Spill
Gabriel burnS Dec 2018
The light tail of the tail light leaves me blue in the dark hues
… when it carries away what I belong to…
Unfolding the tar-black sky of asphalt, the longest arm of missing you…
My body is now the distance between us, big and empty,
The bigger, the emptier, thinner than air…
As time piles up, my ladders turn into pointless meters
Measuring the ratio of nothing in everything
...telltale
Dec 2018 · 388
June-Blue
Gabriel burnS Dec 2018
light blue - as in light enough to fly; blue enough to fall; a pull in both directions; pooling inflections of the light-wave sifted through the dark weave; near-symmetrically mindful of the sent and received
Why June when it’s December...
Just... thinking ahead...
Dec 2018 · 1.6k
In Fall with You
Gabriel burnS Dec 2018
In time I saw
That there are many Autumns
Yet one and only one
is Fall
And summer fell for you season-less
Dec 2018 · 219
For the Joy
Gabriel burnS Dec 2018
She's the master, I’m the piece,
On the game board,
Teasing victories
But the lords are sometimes
Slaves to these
Strategies to winning
And I’d love to have just
An attractive game to watch
No care about losing
As long as I'm into it
As I intuit choosing
Inexplicably
The right moves
That move the hearts
All around
Dec 2018 · 476
Burn-In
Gabriel burnS Dec 2018
Flame-eyes
Reach out
To the moth-heart
Nov 2018 · 1.1k
Relative Veil
Gabriel burnS Nov 2018
Winter swallowed the Sun
like a pill refusing to go down

My system needs the coolant
of putting distance between myself
and the global glow-ball
To avoid the catastrophic kind of melting
(s)wordplay
Nov 2018 · 215
Beneath the Clouds
Gabriel burnS Nov 2018
I want it to rain
slowly intensify
I want to feel every drop
Crashing
Hard
Exploding in tears
Becoming one
Connecting Earth to sky
Dripping like liberated hope
going home from work
Drawing an image of how chains
are a bad metaphor for anything
I want it to rain
and I invent and recreate
a collage of the greatest downpour
in my head I find the space
to soak everything that wants to be soaked
and it rains
the way it was always meant to be
felt
perfect
it rains
Nov 2018 · 5.0k
The Room Chooses its Key
Gabriel burnS Nov 2018
Ash outside
Sparks - encased
Just deny
If the world peeks
Through the keyhole

For it was meant for
It was meant for One

Whose eyes unlock the door
...barefoot 'cross the threshold
Nov 2018 · 2.1k
Arrival
Gabriel burnS Nov 2018
… A moth whispering confessions high towards the ceiling… worshiping a false god and its dooming light… as the moth wings are burning with unrequited love… flapping self-fulfilling prophecies...
My wings are growing and I wonder… are you to be my lightbulb...
Nov 2018 · 700
L'inévitable
Gabriel burnS Nov 2018
Je te veux

Comme le nageur a soif d’air

Je te rêve  

Comme la flamme rêve le ciel

Je t’adore
Ma folie,

La coleur vraie de mon coeur
Nov 2018 · 280
Cupid(on’t)
Gabriel burnS Nov 2018
I have two hearts now
one for each of your eyes;
one inside my body,
one in yours

twice the joy
twice the pain

I haven’t seen all that much during my years,
let alone done…
but I’ve felt for lifetimes ahead
and you are… truly…
the best of it
Nov 2018 · 411
Blueprints
Gabriel burnS Nov 2018
We are building New Babylon
out of carcasses and bones,
repeating the design flaws
of ancestors,
undoing our future,
sealing the destiny
for generations to come,
We are the very stones
built into these walls,
the same ones we throw
when we turn on our own.
And these stones
are what our hearts are made of.
Our thoughts are but paper
forgotten tomes, decaying pages.
Redundant and irrelevant
is what we have become.
Behold the great construction
of our ultimate destruction.
...just dug up this oldie from back when I used to write like this...
Nov 2018 · 777
The Whole Wide Whirl
Gabriel burnS Nov 2018
...thoughts and feelings are soulless soldiers
bleeding my blackness like ink
leading the cracks to the brim
And do they dip deep, indeed...
they come out the other side thinning
and thinning still
and thinning
and seething my fabric
as my quietness parallels the tempo of serration
the wanting of you:
to flow and embrace
my every erasure
with the renewal
the slow violent blossoming
flowing and growing
into our fragrance
Our one world
Nov 2018 · 367
Crude... Into the Grinder
Gabriel burnS Nov 2018
heart, a softened shard
thumping deeper than itself
I insert music in my ears
Picking things, living and inanimate,
snatching from all around me;
I put reality in my pocket,
kidnapping eyes
as I build my time-armor
to crunch the kilometers
so hard to swallow
feeding the cogs of routine
daily and hourly bits of myself
...crudely put in shape...
Gabriel burnS Oct 2018
Like fireflies in the dark
I see your tears with closed eyes
You’re the bird in my heart
Who never stops singing
Amongst the dagger ribs
Oct 2018 · 2.0k
Incognito
Gabriel burnS Oct 2018
cat-eyed passion
lurking in the tall grass
all ears for years
but I knew...
Caught a whiff
early on
and she still stayed hidden
teasing and teasing
looking for the right time
such alien patience
and dedication
equal only to madness
Oct 2018 · 370
Fiber
Gabriel burnS Oct 2018
carbon - the backbone
of our density
so unexpectedly flexible
that the marrow
is woven of poetry
Oct 2018 · 1.1k
Adrift
Gabriel burnS Oct 2018
Yellow,
October LEAVES
A word slips out
The door
To haunt my trees
Pleas in gusts of
DON’T
Oct 2018 · 6.5k
Tar
Gabriel burnS Oct 2018
Tar
I’m not broken
I’m a puzzle not to be solved
I’m a bird of…
Preying on rain…
But the clouds elude my webs
I’m the underside of an antisocial umbrella
What with the moisture-averse lovers nowadays
I shoo them off and twist my spokes
And finally I’m no longer pretending completeness for the sake of my surroundings
Because She comes clad timeless
Comes with the thunder
And She tastes like all or nothing
Translation into Bulgarian:

Катран

Не съм счупен
Пъзел, но не за подреждане
Аз съм птица…
Хищна за дъжда…
Но облаците се изплъзват от моите мрежи
Аз съм сухата страна на необщителен чадър
Какво им има на избягващите влага влюбени тия дни
Пъдя ги и се извивам в спиците
И най-сетне не трябва да имитирам цялост заради обкръжението
Защото Тя идва цялата в безвремие
Пристига с гръм на мълния
С дъх на всичко или нищо
Sep 2018 · 3.1k
Live Hues
Gabriel burnS Sep 2018
I’m raining backwards in the morning
You are the rainbow; how do I reach you
Sunbeams entwine with rain drops
And at dusk I’m falling back down
Painting encounters
Past and future
Impetuses
Onto stars and clouds that
Dream awake unblinking
The atlas of your lips
A crude translation from my original in Bulgarian...

{8)
Sep 2018 · 2.5k
Half-Eight
Gabriel burnS Sep 2018
screeching blackness
the music is over
the veil has fallen
I am the needle running in circles
spinning its wheels
running on empty
for hours on end
for days ongoing
waiting for the hand to
tear through the shadows
the white noise
flip the vinyl world
and guide me on track
where all I touch
is your songs
where curtains are wings
and my sky is your melody
Sep 2018 · 1.6k
The Pick
Gabriel burnS Sep 2018
she said she was broken
needed fixing
came for the fix
I said “look honey,
I don’t do clockwork”
Aug 2018 · 668
(de)Scent
Gabriel burnS Aug 2018
Bloodlust
Predatory
Drooling on my heart
clawing for the treat
those eyes in ambush
lying in uneasy wait
on the brink, sharpened teeth
savoring the foretaste
breathing in the promises
I will not delay
the inevitable

lips all blades
my skin a sea of pins
bristled for the kiss
tongues coiling for the cut
the cold caress and warm
metallic flavor
sweetness in the air calls
******* the shadows
de-scent... the scent... descent
Aug 2018 · 3.1k
Comes Around
Gabriel burnS Aug 2018
away from the touch of salted caramel
my bones cut deep into the flesh of today
like all other tissue beneath the skin
is undressed from the whole
melting,
finding the only way
home
to you
vapor-cumulus-rain-skin
keeping my promise
to reach you again
Gabriel burnS Aug 2018
… our bodies in our clothes like holstered guns…
love is when you draw... and shed the holster
… that sweet crunchy click blowing your pupils
the arching trajectory of the safety-off smile
Next page