Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 1233° 
Jeremy Stacy
Oh well, another thought just set sail
 433° 
Traveler
Whether a comma, or colon:
Punctuation slows my rolling
I need no period. When I end
no Capitalization when I begin
Rulelessly I flow my art
  Not a single!
Exclamation mark
Are you not the one
Who'll know?
Where a question mark
No longer goes

Warp the structure
Bend the lines
Put in repeat
Let emotion unwind
Make yourself
Your poetry's the best
Be your own ruler
Pass your own test

Take your own road
Where ever it leads
Lover or hater
It's all poetry!
Traveler Tim

The poem is one year old this month!

Hay
No matter who you are
You have my deepest respect!
Turn To Return
No obstacle is insurmountable if you have courage
No one can come in way to challenge or to obstruct
There is no hurdle my friend to feel to discourage
You are a wonderful soul to be on line to construct
Life my friend is a strange puzzle from birth to death
We have have the real intelligence of every turn to return
We should be extra careful and cautiousl about breath
Every proper action taken in difficulty is really job well done
God has created us all  with all love and affection
He remains with us from birth till death it is understood
Constant and consisitent struggle brings perfection
Let us be the emblem of light before we leave for good
Colonel Muhammad Khalid Khan
Copyright Oct 2020 Love Remains
 240° 
jee
sing me your inspiration,
so that words may blossom
through the rings of the tree
in my paper.

gift me your passions,
so that pathways may carve
through inked rivers
and graphite daydreams.

paint me your love,
so that I may palette
your rainbow
and color my canvas

with my favorite colors of you.

the soft pink
of the inside of your lips,
and the offset grey
haloed through your eyelashes.

tiger lily freckles framed
by sweet peach
and wallflower blushes.

rainfall wrists
and dutch cocoa silk.

all my canvas needs
are the colors of you.
acrylic affirmations and watercolor whispers
 240° 
nivea
as the months pass by i continue looking out the same window staring at the same sky, on the same planet as everyone else. but i find myself wondering what else is out there and if we’re going to die any day now and if this pandemic is ever going to end and what if i don’t really exist oh no it’s getting worse... and the spiral continues going down
                                      and down
                                                  and down.
 133° 
Sasha Paulona
Day by day I lose my followers.
But that's OK
Like I said before, I came here to learn from you, to see the worlds I can never see.

Every day, I read words

From A to Z
From sadness to happiness
From hatred to love
From defeat to victory
From loss to gain
From death to life
What do I want more than this...?
Thank you.!
 122° 
Steve Matthews
Like flies on stink.
Like hair on a gorilla.

The ghouls and goblins.
The rubberneckers. The media.

Here the camp.
Here the shrine.

They gasp. They cluck.
They repeat and repeat.

Until the next one.
Until they pick and move on.
Please,

                    If
                you
            s e e  m e
          c r y    do n't
          a  s   k    m e
               w h y

don't you get it?

You. Are. The. Reason. I . Want. To . Die.
(inspired by Palpebra)
 73° 
Nyx
-

I like you

-
Nothing more and nothing less
You two look good together
Never imagined you'll look this better
Though a little jealous,
Wishing you the best

With your smiles now broader
And your laughter a bit louder,
Can't help it being jealous
But still wishing you the best
 44° 
C
I am haunted:
Not by poltergeist,
but by my unlived lives.
Parallel universes
won't ever speak,
they took an oath
to keep from me.
I have words and voices
humming in my head
that will never be met
outside of my bed.
I have to accept
I cannot have it all,
I have to accept
knowing nothing at all.
 40° 
Dean
when you sleep it's like you never cried,

breathing soft and steady, wet cheeks dried.when you sleep it's like you never lost,

boundaries weren't broken and lines weren't crossed.when you sleep it's like you're still there,

and you still smile and you still care.when you sleep you look young as I,

no crease in your brow and no old worn sigh.and so if sleep is death just being shy,

is it still so wrong,

to wish

to die?
This was made by yamiyurei
 37° 
Mary Frances
I look at myself everyday
in the mirror and then realize
I've been given the most beautiful gift
I could ever ask for - my existence;
my chance of life;
my chance of love.
 35° 
hal
I watched you in the sky,
a sparkle of sublime
While neurons danced
In my head

There one day,
And gone the next.

Now I'm ashamed I do not
Think of you often.
Ashamed.
 32° 
Deadwood Jawn
-------------------------------------------------------H́ͨ̆ͪ̉­̴̛̫̥̳̪̘̫͙̟ͪ̈̓ͨ͟ͅE̶̊͒̔̀͛̌͡͏̛͉̦͚͚͔͝ ̵͑̔͗ͥ̉̐͋̈ͥ͒͑̋ͨ̍͂̚͏͕̼̲̫̥̫̮̙͖̤̮͖͓̲͍͍̀̕W̢̹͕̫͇̙̞͇̪̌̋̆̔̃͛͛ͩ͐̊̃ͨ̅ͮ̍͊̈́́̚­͉͕͍̞̱̠ͅͅA̛͆̋ͩ̓͋̓҉̶͙̣̹̥̩̘̪S̡̃ͤ͗̒̐̊͛̍̕͞͏̰͍͖̥̦͎̻̱̪̪̙̭̫͔͚̘̣͉ͅ ̵̉̈́̌̾̿ͪͤ̃̈́͏̡̗̪̦̹̪̟̞̪̗͇̯ͅN̸̢̨̺̱͉͙̝̖̣̻̺̳͔̮̱̜̪͚̠̤̜ͬͮ͐ͤ̋ͪͩ̇̂̀͊̉̏ͦ̏̌ͧ̑­O̵̡̹͓̣͙̘͈̩̳̫̼̖͙͌̂̃̚͘͠Ṭ̢͓̭̦̣̗̩̭̪͉͓ͤͬ̋̎̓̾̔͛͛̔͂̾ͬ̄͊ͦͥ̅͡ ̧ͩͤ̑̿̿̇̚͘͏̢̛̯̬͍̹̳̘͇̥̩̣̩̟̤̺͉A̶̴̬̗͍̥̞̞̩̝̩̣̰̳ͯ̎ͥ̏̃ͮͤ̆̋̏͜͜Lͨ̀̄̏̓̉̋͆̋̇­̸̧͔̼̰̪̱͕̞̺̬̼̘̟̭ͥ͐͒̅͗͠͝͠W̧̖͙̞̪͙͙ͮ̑ͥ͆͛̌̽ͭ͐̌ͩͦ̓́̚̚͘ͅA̰̺̝͙͖̻̹̘̣͌ͨ̾̓͢͜­̬̣̺Y̢͎̹̩̺̦̬͚͉̲͎͓͉̅̄̽̅̎̏̎̌͂̃ͫͭ͞͞S̴̵̨̠̞̖̠̳̖͇̓̇ͧͮͥ͗͑̅̃̾͗͂ͨ͊́̆ͨ͢͢ ͦ͌̌̃̋̒̽͜͏̴̧̪̯̻͙͇̙͈͉̠̠͇̜͈͇͍̣͕̞͢L̵ͪ̊̏̃ͭ̒͊҉҉̞̰̣̥̺͙̣̥̳̠̹̭̘̜̜̙Iͨ̂ͬ̑̿͋͐­̲̗̹͓̠̜͕̞̞̻͙̞͚̼̫̲̞̣̟̃͑̓̃̂͊͛̅̓ͥ̕͜K̅͊ͤ̃̊͂ͮ͊͒̒̎̿҉́͡҉͏̖̯̜̜͔̪̖̟̙̞̺͎̦̖̠E­̶̶̵̪̱̺͍̫͎̣̾̽̂̾̒ͣ̀ͬ̏̐̿ͭ̿͟͡ ̸̧̡̞̠̻̟́̅ͮ̋̕͢T̡̢̼͕̝̠̼̩̜̜͓̠̱̘̜̲̦́͆ͩͨ̈͊ͮ̆̈͑͐̚͜͢͝ͅH̡ͫͧ͛̐ͦ̋ͣ̔̓̾͆͐ͥͯ̚͢­͕͉̤̫̹̟͇̭́I̷̧̨̒ͬ̇ͬ̾̆ͬ̂̌͌͏͍͍͔̖̮̪̖͓̰͎̪Ş̴̰̭̜͓͚̖̯̦͇͓̞̹̼̺͖̐ͪ̐̅͒̚̕͘­--------------------------------------------------------
He wasn't. Thanks for understanding, Lydia.. Lydia is angry.. Someone's hurt him..
This is Lydia speaking.
 31° 
Astral
When I was a child,
I was taught poetry wasn't mild,
It was deep as the sea,
And it seemed truly unachievable for me.
I was taught poetry had to rhyme,
Every single line, every single time.
So poetry seemed out of my reach,
Like chasing a seagull down a beach,
Jumping ever so slightly away,
Or soaring into the sunny day.

So I never thrived for what I thought would,
No, Could
Never be.

I guess now I'm fixing the mistakes of past me.
 31° 
arizona
Cycles of dawn and dusk pass,
creep around in long shadows
as emotions thaw.
I’m no longer trapped in
the tangled fibers of existence.
I am existence:
the definition of survival.
Former victim to the
relentless pulls of the universe
I now wear my own rings,
have my own orbit.
I dreamt myself a world:
full of meaning and purpose.
 31° 
Jeremy Stacy
You ask for my thoughts on what I see,
my opinion, mademoiselle, is you put a spell on me
 30° 
Carlo C Gomez
Our inheritance
is loss

I don't care
about liberation

Freedom is
the ignis fatuus

Everyone's a slave
to something
 29° 
Bek Blanchard
Now there were two of them
Separated between thousands
of read texts and timely
chats touched by sound
but not skin  
Awake in the others sleeping
Sleeping in the others awake  
Restless as they wait
Restless as they wait
 28° 
Rupal
We borrowed each other from the universe.
Nothing borrowed is meant to stay forever
 27° 
David R
Eyes black,
Watching my back,
Gun acock,
Face a rock.

Oh, so gracious,
To friends, loquacious,
Bowing deeply,
Ever so meekly.

Words sebaceous,
Ever vivacious,
Smiling sweetly,
"I am .. uniquely.. "

But, spouse salacious,
Being-mendacious,
Do you not know
What I undergo?

So fallacious,
Power-voracious,
Flirtatious, audacious,
You make us or break us.
 27° 
misha
your name is
forbidden in
my mouth
or in my heart
because when
i think about
you;

i'll cry a little more,
hurt a little stronger
love a little softer
because you no longer
make me feel sober

i'm drunk on the
memory of you
if only i could chase you with pizza but shots don't work like that
 27° 
Ashley
we sat together again
just like when we met
she drew on me
mushrooms and smiles
she wanted to be around me
even go trick or treating
but i still miss her
 24° 
tainted black
..
she
closed her
eyes and took
a very deep breath,
crossed her fingers then
w  h     i     s    p   e    r     e   d,
"I long to see the   o n l  y
man who made me
shine in his
darkness
..
 24° 
Alin M
Sayang,
Sungguh pun kamu tidak lagi wujud dalam duniaku,
Rasa sayang ini terhadap kamu tidak pernah pudar,
Rasa sayang ini tulus buat kamu,
Walaupun kamu akan menepisnya secara rasionalnya pemikiran kamu,

Sayang,
Kasih ini menanti saat mu disisi ini lagi,
Walaupun buat seketika sahaja,
Kerana kasih ini sangat merindui sahabatnya — iaitu kamu,
Yang sering mendampingi suatu masa dahulu,

Sayang,
Aku harap kamu baik-baik aja di sana,
Sungguh pun kehadiran ku dalam duniamu tidak diingini lagi,
Namun aku harap suatu hari nanti kasih ini dapat melewati kamu,
Demi menghadiahkan rindu yang telah lama disimpan buat kamu.
 24° 
A Dead Poet
Silent glances,
  lead to moments of exultation,
     for you're the one I dream of. . .

When our eyes meet,
  my heart skips a beat,
    take me to a land of imagination. . .

Oh the thrills,
   for a second you're the only one I think about
         bells snap me back into reality. . .

- ʜɪɢʜ ꜱᴄʜᴏᴏʟ ᴄʀᴜꜱʜ
 24° 
REY
If you could read my mind,
You’d see a thousand papers
Filled with broken poetries
And deadbeat proses
Full of woeful verses
With mournful pieces
Of unfinished stories
That are yet to be written
And failed to be spoken;
If you could read my mind,
You’d hear horrible screams
And earsplitting weeps
From shattered dreams,
Kept in a nasty notepad,
Scribbled on a bed
Of bloodstained words,
Ringing in my head.
If you could read my mind,
You’d see the shadows
That lurk within me;
You’d hear the bellows,
Screeching the words
“I’m tired,”
“I’m a failure,”
“I’m stupid –”
I know it sounds stupid,
It’s pathetically foolish
And seems like *******.
If you could read my mind,
You’d feel the tears
I had ever failed to cry;
You’d see the people
That make the weak weaker;
You’d see the monsters
That consume my head;
You’d hear the hollers
That failed to be freed;
You’d see the heart
That still bleeds and bleeds.
If you could read my mind,
You’d see the face
I’ve failed to show back then,
The face I’ve faked back then.
If you could read my mind,
You’d see a character
I had ever failed to become
If you could read my mind,
You’d be able to read
A book you never wished
To touch and read,
But sometimes I still wish
Someone could read my mind.
 24° 
JRF
Reincarnation

I think I have lived this life
a thousand times.
I was born, bred, and buried a prairie girl.
I still feel that connection and pull
in this daily life
of technology and disconnect
with the earth.
I have always felt close to the past
and the earth and animals and nature
and I believe in this unending circle of life.
Life beyond the stars too.
Maybe that’s why
I really don’t fit in here
at all.
I belong to the earth. The soil.
I belong to
Everything
beneath my feet.
 24° 
Maniacal Escape
Cigarettes and chewing gum,
pheromones and alcohol, decisions left unreversed.
Bike shed museum masterpiece.
Bus shelter, fascinating splay of life and scheduled delivery.
 23° 
E
The face in the mirror
the look in the eye's
that reflection ain't me it's just a disguise
the fading of hair
the wrinkles that bend
it's just a life story that's told on my skin
this man in the mirror he ain't really me
their's a child inside that want's to be free
that woman of mine you could say she's the same
sometimes in the covers we laugh and play games
but as I get old and my life bears thin
I think of the fun
and think of the friends
so you could say i'm kind of bold
it's just a part of getting old
A poem my dad wrote on his 45th birthday
we all thought it was funny but truth is
I think it was the greatest one he ever wrote
 23° 
Nat Lipstadt
the entirety of my feeling is resting on my tongue,
asking for birth, release, freedom:

here at the border post, the guards have fled, and the memory dreamer refugees, previous detained, hesitantly, gingerly, step across a narrow invisibility, a legal fictionalization, courageously frightened, but words of “at last,” “if not now, when,” and “god bless” blend into a merging crescendo of “yes!”

the road chamfers, dusty gives way, all the traveller’s shoes, now wetted, stained and staining, make amusing sounds of connection and interaction - squishy, distinctive, known in every language, dialect -  unrealized but known, spoken, somehow comprehended.
 

why is this heaven wet? is truth moist? indeed, for this place is truthful, and sensory networks cross, senses are both heightened and bluntly realized- and this confusion delights in human land mines
exploding.

let me explain:
my tongue has eyes,
my tongue speaks the words we have in commonality,
my tongues hears your sounds,
my tongue penetrates parts of you
that no other-part touches in the
same way.  

though you might think this is simply ****** subterfuge, it is not.  

simply you need to understand how
deeply this human connects, in his way.
 23° 
Larry
Man...
what a day.
Working along the others;
installing until dismay.
 23° 
Ariana Bagley
I love him
I tell myself
I know that
We will be together forever
I don’t believe that
We could be separated
My thoughts tell me that
He’s the love of my life
Sometimes my heart lies and says
I could live an eternity
Without him
Like my friends say
“We’re perfect for each other”
And you can’t tell me
He’s not the one.

Now read from bottom to top.
 22° 
Rupert Pip
Break my bones;
cut my throat.
Pull me open,
learn the ropes.

Breath me in;
taste the fear.
Shank my skin;
stand and cheer.

Kick my head;
let me bleed.
Unbolt my veins;
enjoy the read.

Gouge my eyes;
punch my face.
Wrap me up
in your embrace.
Get to know me like I do you; inside and out.
 22° 
Maria Etre
Prayer takes time, unless it's a miracle
Poetry takes nothing
but gives
eh-very-thing
*sighs
It's time I bury the pain with my heart.
It's time I burn the peaces of hope.
It's time I let my love become a memory.
It's time I let go for I am the past now.
It's time I let my dream die.
It time for pain and the past to be my friends.

God why this way, why now and why me.
Because it's time. I have changed, I did everything for you. Yes but it's time and I am not coming back. I still need you.., you are my life, well I know but I can never come back and you know. But it's time for tomorrow to say hi and  you won't be here to see it.
It's time for your memories to be buried.
It's time for your words to be replaced.
It's time for love to love change.
It's time everything about you to be stored in one place. It's time for you to become no one. It's time you go away.
With love always....
 21° 
100 Proof Poetry
i cannot see you
beyond your silence
your scent fails me
beyond the walls
of your broken heart
i cannot sense you
beyond your absence
but you still draw me
into the willing void
of this broken spirit
 20° 
Atlas
The world feels impossible to bear right now.
Next page