Jordan Rowan Dec 2015
I'm not good at taking it slow
But I hope you know
Waiting isn't something I do well
But I'll wait for you, Annabelle

So many years since the day
I heard you say
"It's not time for us just yet"
And never did I once forget
That you were out there as well
As I waited for you, Annabelle

Time goes on and so it did
Just like you said
"It's not now or never"
But I said I'd wait forever
In all the time between heaven and hell
I'll wait for you, Annabelle

It's not easy for me to stand
As he takes your hand
But as long as he treats you well
I'll wait for you, Annabelle
Ferns Jul 25
Is it not easy 
 to greet to someone
whom you never spoke
for a very long time?

Among all people,
I am the only one
you've always bypass
to talk to

I know the hindrance
why we ward off each other
just to make ourselves
escape the stigma

Curiosity gets bigger
Each time I look at you
Should I wait patiently
Or take the wheel further

One thing I could do...
All what I wanted to say,
all my thoughts about you,
are profoundly shrouded

You and me
are the only ones
to know what's in...
where people shouldn't know

A storage box
of unspoken words
a birthday bag
full of sweets

If you are reading this
do not assume
that I did them
Andra Apr 2016
and we stay like this:
with fright,
cradling What If in our arms,
caressing Maybe's forehead.
confused.
fearful.
not knowing in which direction to go.
tick.
tock.
tick.
tock.
one more hour.
one more day.
they all pass by like that because...
we are waiting.

we are waiting
for a certain day so we can make that step,
the same when
we were waiting
for the school bell to announce the break.
we are waiting
for help,
but we never ask for it.
we are waiting
for another day to pass,
leave it,
maybe
tomorrow it will be okay.
we are waiting
for a sign,
a phone call,
it's not like I could call him to ask him out.
we are waiting
for the rain to stop,
so we won't ruin our hair
/pretty shoes
/coat
/etcetcetc.
we are waiting
for something we don't even know what it is,
because it would not be ok to do this or that.
we are waiting
because the sun did not rise yet and
it is too dark outside.
we are waiting
for ourselves.
we are waiting
without an aim.
maybe
something will happen so
we won't be bound to do things
we are afraid of and things
we are not sure of.
tick.
tock.
tick.
tock.

instead of getting the best out of every little thing that gives us the chance to discover, we stand in line for our own happiness...

you know that saying:
instead of us thinking thoughts,
the thoughts think us...
Glen Castillo Jul 27
Sabi nila,kapag nahanap mo na daw ang tunay na pag-ibig ay nahanap mo na rin ang iyong langit dito sa lupa. Kaya't naniniwala akong langit din ang maghahatid sa'yo patungo sa akin. Pero naiinip na akong maghintay,at nanghihinayang sa bawat sandaling lumilipas na hindi ko man lang magawang hawakan ang iyong mga kamay sa mga panahong kailangan mo ng karamay.Na hindi ko man lang magawang damayan ka kung dumadanas ka ng lumbay.Alam kong katulad ko,pakiramdam mo minsan ay binitawan ka na din ng mundo.Kaya't patawarin mo ako kung sa mga pagkakataong nararanasan mo yan ay wala ako d'yan para ikaw ay aking ma-salo. Kung totoong ang pag-ibig at ang langit ay may malalim na kaugnayan sa isa-t isa,malakas ang kutob ko na tayo din ay iginuhit na katulad nila. Minsan na din akong nagtanong,saang sulok ng langit ka kaya naroroon? Malapit ka kaya sa araw? O marahil nasa tabi ka lang ng buwan,na sa tuwing sasapit ang dilim ako ay binabantayan.Kaya pala kahit saan ako magpunta ako'y lagi niyang sinusundan. Pero maaari din na ika'y kapiling ng mga bituin na kay daming nais mag angkin. Kay palad kong pagdating ng araw ikaw ay napa sa-akin. Kaya habang wala ka pa,ako muna ay magiging kaisa ng mga mabubuting kawal ng ating bayan. Makikidigma kung kinakailangan,ipaglalaban kung ano ang makat'wiran. Upang sa iyong pagdating ay malaya nating tatamasahin ang payapang buhay. Kaya habang wala ka pa ako'y taos puso kung manalangin sa ating may likha. Na paghariin niya nawa ang kabutihan sa aking puso bilang isang tao at higit sa lahat ay bilang kanyang anak , upang sa sandaling tayo'y pagtagpuin ako rin sa iyo ay magiging isang mabuting kabiyak. Hindi pa man tayo nagtatagpo,nais kung malaman mo na laman kang palagi ng aking panalangin. At habambuhay kong itatangi ang iyong pag-ibig na siyang dahilan kung bakit maka ilang ulit kong nanaising mabuhay. Nais kong ipagsigawan sa mundo na iniibig kitang wagas,ngunit mas mamatamisin kong hintayin ka at kapag naglapat na ang ating mga dibdib,ibubulong ko sa'yo na ikaw ang aking daigdig. Maghihintay lang ako,habang wala ka pa.
© 2018 Glen Castillo
All Rights Reserved.
Pag-ibig sa tatlong salita (IKAW,BAYAN at DIYOS)
Danial John Feb 25
I've been waiting...
For the right moment.
Wasn't sure for what.
But now I know it.

Been close many times before.
Ready to scatter my brains and soar.
Better than a deep sleep... Never more.
Unfettered, emptiness galore.

1
2
3
4

Squeeze
Bang
Splat
That's what I've been waiting for.
Shitzweak
Jordan Rowan Jan 2016
I'm calm, I promise
Just don't convert me
Just please be honest
And don't desert me
I'm lost in obsession
In all directions
Will you be laughing,
When I lose possession?

My heart's fading
But there's no answer
To all my waiting
It's like a cancer
That now controls me
It's gaining power
I'm fading slowly
Under desire

The night's a weapon
I use against me
It leaves impressions
On me gently
And when the morning
Comes in higher
Without a warning
Comes desire

If I'm still waiting
When you find me
No escalating
Just please come find me
When it's over
All of this waiting
All this desire
Is never fading
Next page