Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
TheWitheredSoul Apr 2021
Love is the most hideous of all
that you'll ever feel,

You wont even realize its there when you have time with that one person and

all of a sudden

you feel all this weight pulling your heart down at once knowing that your time with them has come to an end.
The most gruesome and lonely people understand things better not because they know what its like to lose but because they know what its like to have time and not say all the things that are to be said.
AmazingsanPoetry Mar 2020
He have been walking on a track,
A mountainous hideous tract.
A ignorantly self created track..
A tract of which the very ground beneath his feet is made of broken bottles and everything sharp..
Piercing through his feet..
Getting used to the pain already
Not very sure, he can hold on..
The bleeding under his feet, he might pass out half way..
Piercing through,
Marri Dec 2019
Curse you!
I wish I never knew you!
I wish you weren't here!
I hate you.

You hurt me every day,
You embarrass me in every possible way.

You malicious thing.
Pain is the only gift you bring.

Rip it out. Please.
Rid me of this human disease.

I take the knife,
And rip you out.

You'll never beat again,
You hideous heart.

I'll rip you to shreds,
I'll tear you apart.
jcl Apr 2019
How would it be if something hideous was precious?

What if you find out now what was concealed then?


j.c.l.
Amanda Kay Burke Nov 2018
Made me feel beautiful
Yet sometimes hideous too
Held my confidence in your hand
It crumbled when we fell through
Nothing makes a woman more beautiful than the belief that she is beautiful
Autumn Lewis Sep 2018
The button glares it's hideous grin beckoning me to give it one good push
Start Over is plastered over it's red polish
Why is the button always red? I question
I am numbed my core rotten as I stick in my hands in to see if my heart still beats
Everything fades and my senses feel as though it is just an anesthetic
I try to see but all I know is this dream within my nightmare
The button grows further and further away
Will I be able to reach it in time?
I don't know...
This is my experience being high the first time and my general mind set right now
KRRW Aug 2017
Si Jamaeda:
Isa siyang matrona
na ang pangarap
ay ang wagas
na kagandahan.
Palagi siyang
nilalait ng kanyang
mga kaeskwela.
Maging mga kapatid niya
ay nilalayuan siya.
Samantala,
ang mga magulang niya
ay ikinahihiya
ang kanyang
kakatwang presensiya.

Isang araw,
kanyang natuklasan
isang natatanging pormula
upang makamtan
pinakamimithing kagandahan.

Mula sa laboratoryo
lumabas ang isang
mestisang diyosa
na siyang nagdulot
nang tiyak na pagkahulog
ng bawat panga
na nilalampasan niya.

Puri dito, puri doon.
Ang tainga niya
ay pumapalakpak.
Kaway rito, kaway doon,
hindi siya matigil
sa kahahalakhak.

“Sa wakas,”
ika niya,
kagandaha'y napasakanya.
Subalit,
ngunit,
datapwat,
langit biglang
kumulog,
kumidlat.

Habang ang diyosa'y pauwing
mahinhing naglalakad,
nakasalubong niya
ang isang matrona
na siyang nagpaalala
ng mapait na nakaraan niya.
Itsura ng matrona
sadyang kasuka-suka
mas masahol pa
sa dating muka ng diyosa,
wika ng marami
pinagsukluban ng langit at lupa
maging impyerno ay nakialam pa.

Hiling nito sa diyosa
ibahagi ang sikreto niya
sa pagbabago ng uling
at naging isang ginto,
ngunit ang kagandahan
ng diyosa'y panlabas lang
sapagkat kanyang budhi
lubos-lubos ang kaitiman.
Itinaas ang kilay
at saka pumanhik,
hindi niya namalayan
ang nagbabadyang panganib.

Plok! Plak!
Inay ko po'y kaysakit!
Ang diyosang marikit,
napasubsob sa putik.

Ngunit sa halip
na malambot ang lupang hahagip
'yon pala'y sa ilalim
may nakatagong talim.
Matigas niyang mukha
ginuhitan ng pait
ang maladiyosang matrona
nasiraan ng bait.

Lahat ng tao'y
naengganyong lumapit,
sa lakas ng kanyang sigaw
dahil sa sobrang sakit.
Imbis na tulunga'y
pinagtawanan, nilait.
“Hahaha! Buti nga sa 'yo,
mayabang ka kasi,”
ang kanilang sambit.
Luha niya'y nangingilid,
ngunit walang pasubali,
ang kutya nila'y sumasabay
sa ulang masidhi.

Sa hindi niya inaasahan,
dinamayan siya ng isa.
Isang pamilyar na mukhang
hindi rin naman
naiiba sa kanya.

Magbuhat noon,
natutunan niya
ang isang malaking
leksiyon:
“Mas masarap ang maging duryan,
kaysa maging isang mamon.”
Written
31 August 2013


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Dustin Dean Jul 2016
Concentration on a visual smorgasbord
Is quite hard with unknown colors
All holding hands, just passing on through

Behind the window, I’m finished with you
Though your style still rests in my mind
Manifesting itself through my actions
Here and there, every once in a while
There aren’t enough crumpets and tea
That could fill my dissatisfaction with me
Seeing you, just passing on through
Behind the window, with a smile and a wave
Watch as I now begin to decompose
Tenfold
Alaina Hammond May 2016
She stood gazing in a mirror half full of an image.
The image looked back at her with eyes filled with such darkness.
She come to find it hideous.
As it was a reflection of herself.
Next page