Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
jcl Apr 1
How would it be if something hideous was precious?

What if you find out now what was concealed then?


j.c.l.
Amanda Nov 2018
Made me feel beautiful
Yet sometimes hideous too
Held my confidence in your hand
It crumbled when we fell through
Nothing makes a woman more beautiful than the belief that she is beautiful
Autumn Lewis Sep 2018
The button glares it's hideous grin beckoning me to give it one good push
Start Over is plastered over it's red polish
Why is the button always red? I question
I am numbed my core rotten as I stick in my hands in to see if my heart still beats
Everything fades and my senses feel as though it is just an anesthetic
I try to see but all I know is this dream within my nightmare
The button grows further and further away
Will I be able to reach it in time?
I don't know...
This is my experience being high the first time and my general mind set right now
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
Si Jamaeda:
Isa siyang matrona
na ang pangarap
ay ang wagas
na kagandahan.
Palagi siyang
nilalait ng kanyang
mga kaeskwela.
Maging mga kapatid niya
ay nilalayuan siya.
Samantala,
ang mga magulang niya
ay ikinahihiya
ang kanyang
kakatwang presensiya.

Isang araw,
kanyang natuklasan
isang natatanging pormula
upang makamtan
pinakamimithing kagandahan.

Mula sa laboratoryo
lumabas ang isang
mestisang diyosa
na siyang nagdulot
nang tiyak na pagkahulog
ng bawat panga
na nilalampasan niya.

Puri dito, puri doon.
Ang tainga niya
ay pumapalakpak.
Kaway rito, kaway doon,
hindi siya matigil
sa kahahalakhak.

“Sa wakas,”
ika niya,
kagandaha'y napasakanya.
Subalit,
ngunit,
datapwat,
langit biglang
kumulog,
kumidlat.

Habang ang diyosa'y pauwing
mahinhing naglalakad,
nakasalubong niya
ang isang matrona
na siyang nagpaalala
ng mapait na nakaraan niya.
Itsura ng matrona
sadyang kasuka-suka
mas masahol pa
sa dating muka ng diyosa,
wika ng marami
pinagsukluban ng langit at lupa
maging impyerno ay nakialam pa.

Hiling nito sa diyosa
ibahagi ang sikreto niya
sa pagbabago ng uling
at naging isang ginto,
ngunit ang kagandahan
ng diyosa'y panlabas lang
sapagkat kanyang budhi
lubos-lubos ang kaitiman.
Itinaas ang kilay
at saka pumanhik,
hindi niya namalayan
ang nagbabadyang panganib.

Plok! Plak!
Inay ko po'y kaysakit!
Ang diyosang marikit,
napasubsob sa putik.

Ngunit sa halip
na malambot ang lupang hahagip
'yon pala'y sa ilalim
may nakatagong talim.
Matigas niyang mukha
ginuhitan ng pait
ang maladiyosang matrona
nasiraan ng bait.

Lahat ng tao'y
naengganyong lumapit,
sa lakas ng kanyang sigaw
dahil sa sobrang sakit.
Imbis na tulunga'y
pinagtawanan, nilait.
“Hahaha! Buti nga sa 'yo,
mayabang ka kasi,”
ang kanilang sambit.
Luha niya'y nangingilid,
ngunit walang pasubali,
ang kutya nila'y sumasabay
sa ulang masidhi.

Sa hindi niya inaasahan,
dinamayan siya ng isa.
Isang pamilyar na mukhang
hindi rin naman
naiiba sa kanya.

Magbuhat noon,
natutunan niya
ang isang malaking
leksiyon:
“Mas masarap ang maging duryan,
kaysa maging isang mamon.”
Written
31 August 2013


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Dustin Dean Jul 2016
Concentration on a visual smorgasbord
Is quite hard with unknown colors
All holding hands, just passing on through

Behind the window, I’m finished with you
Though your style still rests in my mind
Manifesting itself through my actions
Here and there, every once in a while
There aren’t enough crumpets and tea
That could fill my dissatisfaction with me
Seeing you, just passing on through
Behind the window, with a smile and a wave
Watch as I now begin to decompose
Tenfold
Alaina Hammond May 2016
She stood gazing in a mirror half full of an image.
The image looked back at her with eyes filled with such darkness.
She come to find it hideous.
As it was a reflection of herself.
Wyatt Apr 2016
You're real beautiful
on the outside, but your soul
feels so hideous.
thepsychkid Dec 2015
Life is beautiful,
so you should live it beautifully.
You're just fifteen years old.
It is not your fault!
Nobody is perfect and no one will.
Your age is the age of making mistakes,
so it's okay to make mistake.
It is not your responsibilities.
"You could have prevent it." is not meant to be.
Not knowing something bad will happen
is not your fault.
So don't take responsible about it.

You're just sixteen years old.
You can make mistake!
Mistake is inevitable.
Being afraid is normal.
It's okay to have weaknesses.
It's okay to fail.
It's not your fault.
Don't think that you have no right
to make mistakes.
You can make mistakes.

You're just seventeen years old.
Don't pretend you can be perfect.
Nobody is perfect.
You can make wrong choices.
You can change your mind.
You can make mistakes.
You can be understood.
You can be forgiven.

You're just eighteen years old.
Not because they failed, you have to be responsible for the rest.
You're not at fault.
Don't take responsible.
You can make mistakes.
Believe in yourself.
Don't live for them.
Don't succeed in life because
you have to for them.
Don't cry because you're afraid to fail them.
Don't run because you're mad
you'll disappoint them.
Don't lose yourself because you can't find the person they want you to be.

You're just nineteen years old.
Dont wish to die because you feel like
you'll cause them dead if you fail.
Don't cry at night because you're afraid of
your  reality and nightmares.
Don't hide somewhere because
you're ashamed of what you have become.
Succeed because you want to, for yourself.
Don't take responsible for them.
You're just you.
It's okay to make mistakes.
Be afraid.
Have weaknesses.
Cry.
Fail.
It's okay to be you.
**Be You.
Because every one of us had a past self that are full of regrets. And I hope by writing this, I am letting my younger self flee from any guilt and regrets.
Ella Blue Poet Sep 2015
I know a girl
a girl that cries in the mirror
because, when she sees her reflection
she grabs for the base
She sees an imperfection
Pretty, yet worried about her face
She puts black on her eyes
foundation is her mask
her disguise
Skinny, yet worried about her size
"Too fat!" she says
it's all about the guys..
She hides what she really is
''MUST LOOK PRETTY
MUST LOOK HOT
MUST LOOK ****''
that's all she's got.
or so she says
no life
no love
no friends...
I...I don't think so...
positrxnicbrain Sep 2015
Watching from beyond, writing their little notes.
Look behind the brainstem and see the past perfect present tense.
You thought about it and I heard it. We grabbed the thoughts.
New bones and muscle.
All the different ones, all the same thoughts pulsing, like brain radar bounding back.
They're of me. they're in me.
But he is not.
The serpent retains it's form but it stays inside. It blinds my dreams.
No escape, let craving; an eternal void.
As it all becomes one form and function. We join. We are the new being, hideous and beautiful.
I think he has taken my soul. I probably wasn't using it anyway.
I am his disguise.
Next page