Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sy Lilang Jan 12
Ito ang umagang
Nanaisin kong huminto muna ang Araw nang saglit.
Kung pwede bang manatili muna Sya
At ako'y hayaang pagmasdan
Ang kanyang kariktan.

Nais kong bumilad sa sinag ng Araw
At magpasakop sa Liwanag Nyang taglay.
Nais kong malusaw ang bawat kamalian,
Ang bawat pagkukunwari..
Pagkat ayoko na..
Ayoko nang magpanggap pa..
Na kaya kong mag-isa
Mag-isa na wala ang mga kamay Nya --
Ang mga gabay Nya.
Na maging sa gabi'y
Nasisilayan ko pa rin
Ang kanyang anino sa aking pagpikit,
Ang nakasisilaw Niyang Liwanag
Na nagiging mitsa ng aking pagluhod.

Gusto kong huminto ang Araw,
At ako'y makita Nya..
Kahit isang iglap..
Kahit isang saglit lang..
Kung pwede lang..
Wag Mo akong Iwan
Na sa gabi'y
Ikaw ang magbigay Ilaw sa aking landas
At ako'y Iyong yakapin
Habang ang Iyong sinag
Ang magsisilbing lakas
Sa bawat pagbangon ko sa Umaga..

Sayo ako magsisimula,
At ayokong ito'y magwakas
Na para bang hinahayaan ko lamang
Na malimot ko ang lahat --
Ang lahat ng mga misteryong
Iyong ipinakita na,
Iyong ipanaranas na.

Ayokong dumating sa katapusan
Na ako'y walang muang
Na Ikaw ang aking Simula..
Ayokong magtagpo tayo
Sa gitna ng aking mga kamalian --
Mga kamaliang hindi ko itinama
Kahit na pinagbuksan Mo na ako
Sa panibagong Umaga.

Kung ang bawat araw na lumilipas
Ay siya ring mga pahina ng aking buhay,
Bakit pa..
Bakit ko pa hahayaang
Dilim ang magsilbing umaga?
Kung Ikaw naman ang tunay na Simula ng lahat..
Kung landas ko nama'y
Kayang-kaya **** bigyang liwanag
At lahat ng masasaklawan ng aking mga mata
Ay simbolo ng Iyong paghahari.

Lilikumin Mo ang lahat
Gamit ang Iyong Liwanag.
Ang Iyong mga Salita'y
Hindi na mangungusap pa,
Ngunit Ikaw na mismo ang darating
At buhat sa Iyong bibig,
Ang lahat ay handa nang makinig..
Nang buong puso..
Na may tunay na pagpapasakop..
At ang lahat ng mga naggising
Buhat sa pagkakahimbing
At mga bangungot na tila walang katapusan
Ay sabay-sabay na babangon
At lalakad sa Liwanag na Iyong hain.

Masisilayan ko rin ang mga ngiti
Ng pagpupunyagi at tagumpay
Na walang balot ng anumang pagkukunwari,
Walang tampo't galit.
Kung saan hubad ang lahat
Ngunit tanggap Mo
Ang bawat kamalian.
Ang Iyong paghuhusga ay darating --
Darating nang patas;
Patas at pawang katotohanan.

Ang lahat ay darating sa katapusan,
At Sayo ay handang magpaubaya.
Ang lahat ng mga nabago ng Iyong Liwanag
Ay kusang sisibol at uusbong
Nang may papuri
At hindi parang mga paupos na kandila
Na nauubusan rin ng lakas.
Ngunit sila'y tila mga tanim
Na Iyong dinidiligan sa bawat araw --
Mga ginintuang araw
Na hindi gaya ngayong kukupas din..

Balang araw, ang lahat ng salitang
Mamumutawi sa bawat labi'y
May iisang sigaw
May iisang palamuti na ibabandera
At susuko sa Iyong kabutihan.
Ang bawat nilalang
Ay mabinihag sa Iyong kaluwalhatian
At hindi na..
Hindi na mauubusan pa ng Liwanag,
Ikaw mismo ang magkukusang
Punasan ang mga matang lumuluha,
Lumuluha buhat sa paghihintay..
Pagkat nariyan ka na..
Nariyan na ang Iyong kaligtasan.

Ikaw, sa bawat oras
Sa bawat sandali'y
Ikaw pa rin ang maging dahilan
Ng pagtibok ng aking puso
Ang magiging sigaw
Ng aking napapaos na lalamunan.
Ikaw ang maging dahilan..
Ng aking pagtaas ng kamay
At sa ere'y hindi Mo ako iiwan,
Ni hindi Mo ako kinalimutan..
Ikaw, ang Araw at Gabi..
Sayo ang aking papuri!
Seranaea Jones Aug 2020
dark fluids unwelcomely
invade relentlessly into
materials unprepared

creeping brisk black hot
indiscriminant and unbound
consuming lust for gravity

over the edge
         down the legs
               onto my lap
           down my legs
over my edge
         into me—

offensively...

"coffee-brake"
© 2020 by Seranaea Jones
all rights reserved
first posted on ms
2008

"thx Doug..."
Mary-Eliz Apr 2018
wrathful-seeming clouds
gather
their leaden gray
turning
to ominously dark

the entire canopy
gloomily
tenebrous now

a deathly silence
falls

the calm before the storm

but calm like this
though silent
is unrest
at its peak

the heavens
start to growl a bit
like hungry hounds

thunderous bolts of lightning
erupt
and rip
the sky

the gravid clouds
flowing with
nourishment
like
a mother's
bounteous *******


release
in torrents
as if no individual
drops exist

a deluge
of relief

filling creeks
and rivers

renewing
sun-parched earth


the urgency met
the rain slows
to steady gentle drops

sweet moisture

soaking
seeking
roots

caressing leaves with cool relief

and giving everything
new life
I love a good thunderstorm, followed by a soaking rain, especially when the earth's need is great.
People don't understand what it means,
how it feels.
When you're laying in the rain,
they just don't understand.
Letting your face soak in the muddy grass,
they don't know how it feels.
Wanting to sink in,
be swallowed whole,
suffocate.
Your body is waiting but your mind is already there.
And when you finally sink,
you're back on the surface,
like Sisyphus,
pushing a big ****** boulder of regret and pain.

You're soakin' in the sun,
I'm sinking in the mud,
you've got Coppertone,
I've got blood.

That warm copper taste,
on the tip of your tongue,
man, it's electrifying.
Holding your breath,
hoping your head pops off.
Yeah, you're losing it,
we're losing it.
Or were we already lost?
I thought you knew me,
I thought I knew you.
You thought we were all the same,
but the sun doesn't touch us all.

You're soakin' in the sun,
I'm sinking in the mud,
you've got Coppertone,
I've got blood.

You're soakin' up the sun,
I'm sinking in the mud,
I'm sinking in the drunk,
I'm sinking in my blood.
Copyright Barry Pietrantonio
Get out of the boat and walk on the water.
We have lived under a roof of religiously
For so long.
Do not be afraid step out of the boat
and come to your father.
"" My child I have been waiting for to long""

The Father  wants to see your face
Not the top of your head.
As you look up into his eyes you can
See wells of living water.
Feel my presence
Smell my perfume.
He longs to hold us in his arms.
Pull in closer
Reach out let God hug you.
Your heart rests upon his brow.
Years of great joy
Is running down his cheeks.
Kerri Jul 2015
Together, we walk through the red midnight,
soaking our hearts in each other's tears,
releasing our fears into the starlit sky,
wishing them away, one by one, into the dusk.

Together, we ride upon the fluorescent moon,
indulging in each other's madness,
feeding each other the sanity we crave,
and closing the wounds that only love can heal.

Together, we dance in the amber rain,
purifying our souls and washing the pain away,
renewing ourselves and unleashing our hearts from their cocoons.

Together, we glide with the innocence of angels
tasting perpetual serenity.

Together, we hold time in our hands,
and crush it gently until the pieces blow away.

Together...we share tonight.
This is another poem I wrote when I was 17 that is very special to me!
amie Jun 2015
i want to know everything you feel when we're together
i want to know if you love the rain
or if you abhor it
but it doesn't matter
i will still drag you outside during a storm to dance with me
no rain jackets, no shoes, no cares
nothing but our feet, hands, and souls making splashes
and soaking ourselves
in the moment
what I think of when I look at you.

— The End —