Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
solEmn oaSis Dec 2022
nasa mata ng tumitingin
Meron ang Kagandahan,
tulad baga ng maingay na musika
sa pandinig nilang tulog - mantika,
nangangamoy na ang sulo ng apoy
Halimuyak pa rin meron ang Simoy,
tila ba malabong bahain ng pag-asa
Sila na nasa Seguridad ang panlasa
kagat - labi man ang pagtiim - bagang
habang iniinda ng kalingkingan ang matimbang
na tawag ng inang - kalikasan animoy gantimpalang
maitituring ang abot - kamay na pangarap sa pahalang
na ilog ng kaulapan na may samut - saring pasaring...
dinaramdam ng katauhan ang bawat hangaring
Huwag masaktan ang puso kahit ni- ang mga kalamnan
Ngunit sadyang nangyayari ang hawi ng kabiglaanan,,
Mga balya at salya ng pagsibol ang huwad na kasinongalungan at ang patotot ng katotohanan...
bilang Isang mamamayan ng pagsubaybay doon sa mga tulak ng tugma
sunog-bahay kahahantongan ng maling bitaw sa batong hawak para sa sungka,
Bilang ng mga nilalang kapwa paikot-ikot lamang na tila ba kumpol ng mga balahibong-pusa na tinayoan
Umakyat sa leeg ang dagang dati - rati ay nasa dibdib...
Maibulalas lamang ang silakbo at simbuyo na kay - tigib.
Bilang na pala ang oras at sadyang di namalayan sa LibLib,
Magwawakas na pala ang isa- dalawa tatlong pag - iigib
sa balong malalim na may apat - lima anim na pakikipag - anib
Nalagot ang lubid , nahulog ang sisidlan ng tubig...
at natinik sa paglukso ng pag - ibig yaong pawang mga nakayapak
Ngunit babangon sa tuwing madarapa ang siyang naiwan na balak
Ganyan po ang aral ng Liwanag sa dilim
Gabayan ang hangal sa aninag ng lilim !
ika - P i T o .. ika - Walo
Hipan lang ang siLbato,
bundok man o sa ibayo
Siyaman na ulap ay TanTo,
Lalaya din ang pangsampo
Magtatagumpay ang bunso !!!
DahiL ako ang nagsulat nito
MarahiL nabatid mo na ang pulso
Biyaya ng MaykapaL wag i- abuso
Kung tinamaan Ka man ng bagyo
Kalimutan ang Tampo at Siphayo
The sequel of my poem...
"  Kapag natuyo ang ilog,
Hintayin mo ang mga ulap "
John McCafferty Jan 2022
This gentle flow takes control with perfect form, dark eyes match and connect in the same breath.
Warmth spreads from head to your *******, lower realms swirl in the depths. Skin glistening.
Bubble up, subtle touch, fingers search inversed.
Would rather tingle your thighs in line with my neck, criss crossed in ****** to snap.
Head tilted back, quiver and spasm as your chasm erupts.
Hushed sighs in a rush collect.
Congruent thoughts mix in our heads, mind *** fulfilled through this text.
Open your legs as your soft lips kiss with delicate sweat, thinking in sync when you stroke the same sense.
All from the chest.
(@PoeticTetra - instagram/twitter)
Nylee Apr 2020
I wish the end will be better
There is a chance if I push through,
Conditioned to happily ever after
I expect this will work out.
The God is a better writer
The ****** is stretching longer,
Soon things will fall right
There is an end to the night.
But as I open my eyes,
Nothing has changed
I have to repeat my belief
Believe that maybe
One more day to see
The end is coming
Let's do this again.
Wait when it begins
My real life movie
Is more than three hours long,
The drama won't die down
I should just switch off the TV
Wake up the next day and see
If I want to even read my book?
She laid on the bed and opened the cover to her book, and I began to read, consuming myself with each ****** that ensued.

The words from her pages began to get louder and wilder with every flick of my moist finger, my tongue felt heavy with an appetite - an insatiable hunger for a good book.

I read until she began to unravel at the spine and covers began to submit to its own weight, she could not let me read another drop, her final words on her last chapter were good.
A sensual poetry
EmperorOfMine Dec 2019
Steady
Anxiety climbing up my back as we cling and latch on,
Pulling, gripping, 'til we're up, up, up, and on top,
Paused
Peering out at the world, gawking and gazing,
Vision reformed into the lens of a fishbowl,
Intensity
Sweat racing down our faces as our hearts patter more paces,
******
Yanked by the Earth, like lightning from the sky,
Why, oh, why, we yell with no tears to cry,
Falling
Exciting as it may be, terrifying, we fall, fall, fall,
Tantalizing
An ending to the torment, so close but so far from our fingertips,
Spun around and tossed, like a pinball to a jester, tricked, fooled,
Entertained
A little under the weather, we're getting kind of queasy,
Hoarse from all the screaming, some are kind of Weezy,
Calm
At the end of the rollercoaster, shock, pause, disheveled,
What a journey it is, what a wonder, fun, scary, hard, emotional,
End
Empire Dec 2019
There’s that point

Approaching ******

Reaching it

Savoring it....

Where I’m absolutely certain

I’d do anything for some real ***

Or maybe even

Just to ****** one more time...


I suppose I’ve been in need
Of some kind of painkiller
And it’s clear now
That natural ones may have to do
It would seem dopamine is my drug of choice to ease my pain tonight
Robert D Nov 2019
The warmth of your breath on my neck
In my arms I hold you tight
I kiss your lips so softly
Our bodies glowing in the light

I feel your breath quicken
As our bodies begin to move
Two become one
As our bodies find their groove

You and I united
We finish with a gasp
Our bodies release their pleasure
With our love tightly held in its grasp
Nimrod kiptoo Jun 2019
If it were real,  it'd never be over
Next page