Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
solEmn oaSis Dec 2018
i just can't remember the exact date
but yes i can still recall when was the time
i saw you walking across that aisle
because from then on i found you sublime

what a sunny day on that very moment
and it so funny that i was born
as if my dark skin felt so dry
unto your look so wet

yet the significance of essence
was relevant when we get inside
hand in hand you and i
meet and greet so sigh

wala akong ibang inisip kundi
ang paano kita mapapangiti
nang mayroong kislap sa iyong mga mata
gayong sa mga hugot at banat hindi handa

yaong mga piraso at piyesa
nitong mabulaklak kong dila
nagkusang tumimo sa aking puso
dahilan para makasumpong ng sulo

sa sandaling matamang kong napagmasdan
malinaw kong imahe habang ako'y iyong tinitigan
wala pa akong sinasabi noong tayo'y nasa hapag-kainan
wala mang nakahain,sarap-sarap na ng ating mga tawanan

as a matter of fact
we don't care about clock
as we alter our talk
in the middle of flock

minamahal kong dalaga naa-alala mo na nga ba?
how much we had important fun
on that prominent fast food-chain
iyon yung mga panahon nawala ako sa talababa!
practical jokes
do create pokes
huwag maging pikon
i-tawa lang ang tugon
solEmn oaSis Oct 2017
YOU CAN LOVE ME AS LONG AS YOU WANT ( choking )
THAT'S ALL I COULD GIVE! ( with teary eyes already )
JUST ALWAYS REMEMBER THIS --- ( sighing )
THERE WILL ALWAYS BE  AN " US "... ( sobbing )
BUT I WON'T PROMISE YOU WHAT I AM LONGING TOO! . . .
( taking a deep breath )
. . . . . A "WE" ( heart breaking )
My 100TH Sentimental Journey
reading You here @hellopoetry
I Wrote and enjoy
That's all i convey
solEmn oaSis Jun 2017
days became week
weeks became month
months  became year
years may passed more than a decade
but still... i am with you!
You who had been reading
my over flowing ink that links
from a poem after the other!
Just like this one brother and sister
I wish any one of you won't bother
Let me tell you again- i had this feeling inside
that i always try to hide
which i just can't really set aside
my personal life from what i have to tide
maybe that was just my style
to walk by your path
and discover your file
for me to release my uncontrollable wrath,,,
hype, joy and happiness
anxiety, fear and loneliness
mess, beauty and madness
Light and shade over darkness
what ever it is
that's the way it was.
Yet we can ease up all of these
especially through our sixth sense.

Generation to Generation
we are the hope of our Nation
defense is our first offense
don't let your self conquer by someone else
but if the emotion want something to go on
then Let it be! Don't hang on.
Choose to be open
no matter how often
the interval has
Free your self just like a gas
accelerate if you must
Don't quit but rest so you can last
after the break, try to hold that intangible liquid!
focus on every turning point,it will make you solid!

concentrate when you are about to fast or meditate
despite of hunger or literally there's no food on your plate
for Man shall not live by bread alone,
but also on the Gospel of our God we shouldn't condone!

We All know that The body achieves
what the mind believes
always be true to our selves
there are so many lessons in that bookshelves!

one by one learn to move
Let your imagination groove
move to learn! Laugh out your heart
outburst the Soul of your unique art

Word For World Begin that foreplay
don't end it suddenly without a forecast
prefer to be YOU no matter how you hide your foresight
What Matters Most You have THE EYE in Your forehead

determine to use that God-given talent
shout it out in whatever accent
dare to share it and never be narrow
From THEN ON And UP TO NOW!
Up next: - _ - _ - _ - _ walking ryn _ - _ - _ - _
  Jun 2017 solEmn oaSis
Sy Lilang
Anak:
"Ika'y Tulang muli't muli'y binabasa ng madla,
Na 'di makalilimutan; na binabaon sa alaala
Tulang puno ng damdamin na ni nais ipabatid
At ang saknong ng pag-ibig Mo'y,
Siyang tutugma sa puso kong minsa'y naging sugatan."

Ama:
"Minsang ibinigay ko sa iyo ang pagkakataong
Unawain ang kahulugan ng kamusmusan.
Sa lupaing ugat ng iyong kaluluwa't
Siyang kanlungan ng mga pangako Ko't
Mga pangarap na laan sayo.
Bumangon ka, Anak
Ako ang Siyang sasagwan
Ako ang aabot sayo."

Anak:
"Sabay nating kinatha ang tula ng aking buhay;
Mga saknong at tugma na sarikulay,
Mga katagang baun-baon ko
Sa malayu-layong paglalakbay."

Ama:
"Pagal ka ma'y,
Nanahan pa rin sa puso ng bawat isa,
Di mo man tiyak ang katiyakan, natitiyak Ko
Na ang pag-ibig Ko'y, kailanma'y di ka iiwan.
Anak, hanggang sa huling tapon ng lupa
At huling tapon ng luha,
Hanggang sa huling liwanag
Ng itutulos **** kandila,
Hanggang sa huling pagpagpag mo
Ng sar't saring pangungulila,
Patuloy Kitang mamahalin,
Anuman ang mangyari."

Anak:
*
"Singbigat ng katotohanan
At ng pangarap na mala-kalawakan,
Ito ang huling handog ng makata **** anak:
Ang mabatid kong Ikaw ang buhay na eternal
At ako'y isang kathang Ikaw ang tinitingala --
Ikaw ang dinadakila.
Ama, ako'y malaya
Ikaw ang buhay, Ikaw ang agos
Ikaw ang tagumpay;
Gisingin Mo ang diwa
Ang bugso at alab ng damdaming hilaw
Ikaw ang masundan
Nang maihain nang patas
Ang pag-ibig **** umaapaw."

#041215 ‪
Convo namin ni Lord
Next page