Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feelin' Lucky Feb 21
Ιδού, φωτός
Γαια εναντίον του ἐγώ
Αλλά δεν είδα τίποτα
Ήμουν μαζί σου στα όνειρά μου
Μπορώ να αφήσω τη γη
Για να μην υποφέρουμε πλέον
Ή θα με βρει ο Άδης
Και τιμωρήστε με
Για αυτή τη λίστα
Αυτή η εξαπάτηση
Άφησα να τρέξουν περισσότερα δάκρυα
Τότε ο ωκεανός του Ποσειδώνα
Άφησα περισσότερο ροή αίματος
Τότε η αστραπή του Δία
Γαία, σταματήστε να με αγαπάτε
Και ο Άδης, με πάρτε μακριά
Σώστε μου από αυτή την κόλαση
Ο τάρταρος είναι λιγότερο κακός
Και τιμωρήστε με
Σκότωσέ με
Poetry in greek, because i can. What a challenge, even though i do gymnasium! would defenetly reccomend trying this. I wrote this one about my girlfriend, who is called Ghaia, and about a friend of mine.
Lightning made me/Made a fire
World to conquer/Must go higher
Love a burden/Bring me down?
Even a flash/Must hit ground

For as justice, justice be done. . .
I am the father, I am the son.

Thunder rains after/The lightning sound
Lightning a flash/Must hit ground
World to conquer/I go higher
Made from lightning/Made of fire

For as justice, justice be done. . .
I am the father, I am the son.

Lightning made me/Made a fire
World to conquer/Must go higher
Love a burden/Bring me down?
Even a flash/Must hit ground

For as justice, justice be done. . .
I am the father, I am the son.

Thunder rains after/The lightning sound
Lightning a flash/Must hit ground
World to conquer/I go higher
Made from lightning/Made of fire

For as justice, justice be done. . .
I am the father, I am the son.
Simra Sadaf Oct 2018
drenched in the colours
of sunlight ombré
your soul burns
so incandescently
that it could have
saved Prometheus
from the wrath of Zeus.
nish Oct 2018
i'm not talking about
inter dimensional travel
between the planes of reality
with a final destination of the 8th world
no, just going back to the basics
we've all heard of these
"7 wonders of the world"

theres the pyramids and the gardens
a light house i believe

i'm sure zeus was mentioned
along with arthritis?
no, no artemis, that ol' chap

haliarnassus and colossus
thats about it
seven right, no detail
just brushing up on the facts

well after about 10 years of research
much endured suffering
many fallen tears
and lives given to the cause

I petition the 8th wonder

organic chemistry.
-dedicated to those we lost in the battle
Rafael Gonzaga Jul 2018
Queen of all the gods.
No one dare defy her word.
If by chance with her you are at odds
Prepare to feel the wrath you had incurred.

Ever faithful to one who is not
A polygamous husband to a monogamous wife
He might even leave her there to rot
Fortunately she is a goddess with eternal life.
Brandon Conway Jul 2018
Xenia stands for
Guest and stranger, why did we
Separate kindness
Mystifying Chaos Jun 2018
Winter emerges, as I grief for something that was forcefully taken away from me.
I'm the one who rises from the sea,
I control the currents; the waves thrash with the mere mention of my name.
The earth tremors at my wake.
I'm not made up of angelic grace,
I have thunder brewing within my veins.
Don't be fooled by my innocent face,
I may appear harmless but I was born tainted with the blood of Hades.
I seek no redemption, for I'm the judge who sits on the grand pedestal.
My violence knows no bounds,
It shoots and kills
And in this game, no survivors are allowed
So my blood reeks of vengeance
And my soul seethes,
As all the gory deeds and sacrifices fuel up my needs.
I'm the chaos, the primordial entity that brought you into being.
None of the gods can ever catch me, for I'm just a mirage,
I appear to be close but I'm always far out of reach.
Jade Bartlett Jun 2018
The eye of the universe

bats its lashes at a

a single sliver of splintered light

blinking boastfully in the opaqueness–

a crescent m☽☽n is birthed,

carved by the Huntswoman’s

      ➳silver tipped arrows➳

on the night I–

a demi-goddess-

am born.And this Hunstwomen,

my heavenly mother,

my celestial nurturer,

Artemis

plants antlers atop my

hairless skull in the hopes that I,

her daughter,

will grow wild

as the deer Her Greatness

has vowed to protect;

as the cypress whose limbs

swell with greenery;

as the moon who must wax

as surely as it must wane;

as Artemis herself,

whom they call

“Lady of Wild Things.”And I too

am a Wild Thing,

for I am a women

of extremity.How can I not be,

when I come from a long line

of deities,

whose veins palpitate

with the very atoms of chaos?How else am to explain the fire

the seethes inside of my soul?

A fire kindled by Zeus,

the Lord of the Sky,

the God of all Gods.Lightning bolts play hopscotch

across my collarbone,

***** against my ribcage

like Poprocks ***** against tongue.Some days,

these flames enable

the crusade of my passions,

accelerating me onwards,

like the wheels of

pegasus drawn chariot.But there is such as thing

as being too passionate,

for with great passion comes

great emotion,

and with great emotion comes

the capacity for great heartbreak.I love with the catastrophic magnitude

of a category five hurricane;

it ’s no wonder any other mortal man

is capable of reciprocating my musings,

for there is no emulating this storm,

there is no matching the desires

of Aphrodite’s offspring.

And you should see my heart

when it’s broken–

the way it snaps so eloquently

like the neck of a swan,

how it metamorphosizes,

scorching itself

to a point of  αγνώριστος

(unrecognizable)

blackness.In the pit of my

cracked palms,

I hold the charred

f

                     r

         a

                         g

m

              e

n

                  t

s

of my heart–

kaleidoscopic shards

jagged enough to draw blood.When the palpitating ache

in my chest proves to be unbearable,

I sprint to the riverside,

well aware that it is the closest

I will be able to get to the ocean

on such short notice.I take off my socks and

my worn down Doc Martens

and wade into the water.

Entranced by its

refreshingly cruel coldness,

I baptize myself in its

precarious currents and beg

Poisedon to extinguish the fire in me.He douses me in his spirit

in an attempt to console the embers

that lick at my heels.

But this attempt proves

to be unsuccessful;

for there is no way of curing

the daughter of Olympus.Fire and water merge,

imposing on to my being

a molten existence.I    l~i~q~u~e~f~y.Tendrils of lava crawl

up my oesophagus,

sear the impression

of a laurel atop my head,

burn so violently,

they turn purple.“Dear Gods,”

I plead

“Take away this body,

this mind,

this soul–”“Child,”

a lyrical voice

echoes back to me.

“You must not forsake yourself

like this, ”

she declares.

“The mark of the Parthenon,

of I,

your third mother,

Athena

dwells among your fingertips–

There is

p

o

e

t

r

y

in your bones,

an emblem of my wisdom,

of Apollo’s bestowal of enlightenment.And so you,

my demi-goddess,

must carry on the legacy

of your ancestors through

your wildness

your extremity

your chaos–

your poetry.For you were made

in the image of the Gods.”
A Mar 2018
Helios prepared his golden steeds,  
Each huffing and pawing at the waves of Oceanus,  
Alectrona raised her arms, and Eos woke from her slumber.  

The chariot was lashed to his stallions,  
And slowly, the sun god rose.  

Eos spread her fingers across the sky,  
And as he rose, a fiery flare bringing day,  
Threads of pink illuminated the clouds as purple ribbons split the darkness.  

Phanes lent Helios light as he rose on the mountain in the sky,  
Orange twined its way through fields of blue,  
A blazing scythe that cut away everything but itself.  

Clouds that had formed by Zeus were gathered like birds,  
And as Helios passed, they lit from within with scarlet joy,  
And the laughter of Tethys echoed as she made the white fleece of the heavens.  

Farther and farther he climbed the mountain in the sky,  
And the heavens turned a bright blue,  
The orange scythe that had cut away the onyx and navy fields  
Faded away to return the next day.

When at last day had truly begun,  
And Hemera had truly awakened,  
There was only a purple horizon,  
By that mountain in the sky.
This is based on Greek mythology and the sunrise I saw today, which was too spectacular for words. All figures mentioned are actual mythological characters.
Next page