Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Leaving looks like
Half moon bruises under blue eyes
Stitches that have been healed for months
But pull every time I go to run
It’s flying so fast on my bike I almost always let myself crash
I am ******* in a stomach that’s hardly ever been full
(Less of me, there needs to be less of me)
Ending looks like
Not remembering what I’ll see
every time I pass a mirror
It’s understanding whoever is staring back
Is a version of me that didn’t exist the day before
Both -I am familiar with like the scars on my skin
It's permanent and telling
A warning for people who are smart enough to understand
These are the somethings
that have settled into my bones

- Welcome to my grief
-It made me into a cemetery
Sy Lilang Aug 17
081721

Pikit-mata kong inaaninag ang liwanag
Na dumarampi sa aking mga pilik-mata
Habang bahagyang nagbabadya ang pagsirit
At pag-agos nang marahan
Ng pawis na pilit kong ikinukubli
Sa bawat pagtiklop ng hapon.

Walang oras o segundong hayag
Sa kung papaanong paraan ba aahon ang Araw
Na tila ba kaytagal kong hinintay na bumangong muli.
Ni hindi ko magawang lumapit
Sa mga sinag nitong hayagang yumayakap sa akin
Na para bang nais Nitong hingahang muli
Ang buo kong pagkatao.
Hinahagkan ang bawat pagbugso ng aking pulso
Buhat sa kawalang ulirat sa katotohanang
Minsang kumatok at pinagbuksan.

Nagbigkis ang lahat ng mga mandirigmang
Walang ibang hiling
Kundi sumapit ang takdang araw
Na ilang beses binuhol-buhol sa kalendaryo
Gaya ng pag-aabang sa muling pagsindi’t pag-ulan
Ng mga bulalakaw sa langit
At may iba’t ibang kapaliwanagan.

Nagliwanag naman ang kurtinang nagbibigkis
Sa hagdanang patungo sa kaluwalhatian
At sa pastulang aking minsang sinuklian
Ng Kanyang mga balak
At pinagtaniman ng mga binhing nagbunga na ngayon
At akin nang inaani nang may galak.

Dumudungaw sa lente ng aking mga mata
Ang aking pagkataong binihasan ng liwanag.
At tunay ngang ang mga luha'y papawiin
At wala nang ibang maibibigkas pa kundi
Papuri't pagsamba sa tunay na nagmamay-ari
Ng kaluwalhatiang habambuhay na aakap
Sa panibagong mundong nagtapos na ang kadiliman.

"Bubuksan Ko ang kalangitan,
Maging ang buong kalawakan,
Masilayan mo lamang ang laan Ko para sa'yo.
Tamasahin mo ang kabuuan ng Aking presensya
At ang pag-ibig Kong alay na inihanda ko para sa'yo.
Ang piging sa Aking pagsasalo'y hayag sa buong sansinukob
At ang lahat ay nais Kong makapiling sa Aking pagbabalik.
Ang hamon ng buhay ay siya ring susubok sa'yong katapatan
Kaya't wag kang matakot na waksian ang mga kamaliang
Iyong kinasanayan at ika'y magpasakop sa Aking kaluwalhatin.
Ang lahat ng Iyong mga narinig at nakita'y magliliwanag
Sa pagsapit ng itinakdang oras..
At sa iyong paghihintay ay patuloy kang lumakad
Sa landas kong laan para sa'yo.
Patuloy **** ipalaganap na ang Aking kaharian
Ay bukas para sa lahat,
At ang dugong dumanak
Buhat sa Aking bukod-tanging Anak na si Hesus
Ay siyang nakasuklob sa'yo sa iyong laban.
Tanggapin mo ang regalo Kong Banal na Ispiritong
Syang gagabay sa'yong mga pasya't
Magbibigay kaliwanagan sa mga bagay
Na tanging pang-langit lamang.
Ikaw, kayong mga tinawag Ko'y sama-samang humayo,
Ipalaganap n'yo ang liwanag sa madilim na sansinukob..
At sa Aking paghuhusga'y gagawaran Ko
Ang lahat ng aking mga anak
Na hanggang sa huli'y nanatili, nagpasakop
At kumilos ayon sa Aking mga Salita't mga utos.
Ang pag-ibig Ko'y sa iyo.."
Sy Lilang Jul 16
Ang lalim ng 'Yong pag-unawa'y
Higit pa sa mga nakapilang karagatang
Nagsasapawan patungong Silangan at Kanluran.
Umaapaw ang 'Yong pagkalingang walang ibang nais
Kundi ibuhos ang 'Yong katapatan sa aking kakulangan.

At gaya nga ng mga ibong walang sawang sumisipol,
Ay gayundin naman ang 'Yong pag-ibig
Na hindi ko mabigyang pamagat
Gaya ng mga tulang kinakatha ng puso't pag-iisip.

Sa bawat bigkas ng bibig,
Sa bawat tuldok na simula ng pagguhit,
Sa bawat pintig ng pusong tanging Sayo ang papuri..
Ikaw at ikaw pa rin ang hihintayin,
At malaya kong ihahagis ang mga kamay sa ere --
Kung saan ang langit ay panandaliang masisilayan.

Maghihintay sa araw ng paghayag ng liwanag,
Ang boses **** sa mga letra lamang nabibigyang-buhay
Ay balang araw ding hehele't magpapatikom
Sa mga armas ng kadiliman.
At balang araw, masasabi ko ring,
"Nagbunga ang paghihintay."
Thomas David Jul 11
The burning tongues that preached throughout their days
Still dance at dusk.
From buried mem’ries rises golden blaze
Through cloudy husk.
Those ancient prayers converted into flames,
Illumined sighs,
Flung forth from death to color fam’ly names
As fireflies.
Maria Diola Apr 4
Hear the victory cry
Hold your head up high
Calvary's cross and empty grave
In unison cry the victory
That Jesus won for you and me
Happy Resurrection Sunday!
Poetic Eagle Apr 3
"it is finished"
The only debt l could never repay
Michael Mar 20
I remember once when I was young, looking out into the sunset
and thru the sky a long stretched line was spread, the tail of a jet.
Beautiful.  Purple.  Orange.  Red.
I remember staring off, trying to imagine myself standing on the horizon's edge.
I thought, what magical wonderful things could there be beyond the end?
Is there anything beyond the horizon?

Now I'm older, as I see that line's been like a rainbow to me.
It still reminds me it's here.
Fades away when I get near.
It's not as beautiful, regrettably so.
Guess there's something sublime about things we don't know.
Perhaps life is that way, when the horizon is gone.
We just can't see, but it also goes on.
Payton Mar 1
Resurrected, I arose
for mornings thick with lust
and love and caffeine and naked kisses
And again, when night came
I did too, and fell sweetly, sinfully  
prey to the small death
ushered in with a grand symphony
of your name
This poem was written in 2020.
Benji James Feb 24
As I awake from eternal slumber
I rise from the ground covered with ash
Bound in a circle of fire
You can call me Johnny Cash
Hands through the fire
They don't burn, no pain
I am immune to fire it seems
Walk right through
surrounded by lightning skies
Thunder rattles my ears
Though I don't burn
I can feel the heat
A thousand degrees
Memories flash before my eyes
Of a past life
I remember monsters and me
Locked together in purgatory

Resurrection
Need a new direction
A new chance I've been given
May have a chance to mend my ways
First I need to figure where I am
Was I resurrected by a holy man
It seems I'm not in heaven
This doesn't feel like the earth
Nothing around but Ash and Dirt
A wasteland I find myself in
Maybe this is my hell
I must have been ******
Because of the sins branded in me
Nobody around in sight
I'm on my own again this time

I've wandered these deserts for many years
No hope in sight
Not sure if in circles I have been walking
Because all the scenery I've seen
All looks the same to me
Trapped in this box
Just a Jack waiting to be set free
Wind me up so I can breathe
See the light just one more time
My mind has slowly deteriorated, insane
Not sure I'll ever be the same
This is torture, this is the pain
This burns even more than the flame
Trapped in this place
I cannot stay
I need to break free of this cell
Can't stay here trapped in hell

Resurrection
Need a new direction
A new chance I've been given
May have a chance to mend my ways
First I need to figure where I am
Was I resurrected by a holy man
It seems I'm not in heaven
This doesn't feel like the earth
Nothing around but Ash and Dirt
A wasteland I find myself in
Maybe this is my hell
I must have been ******
Because of the sins branded in me
Nobody around in sight
I'm on my own again this time

Fed myself holy water,
It burns me inside
Too late for confessing past sins
Can't be forgiven for this
Keep hearing voices taunting me
Saying I'll never be good enough
Can't save myself from the pain I've been dealt
You have failed yourself and everyone else
Them words on repeat, the laughs and the screams
Making fun of me
I'm nothing more than an empty shell
Of who I once was
Tried to be too strong on my own
Now I see it takes more to fight demons and monster alone
The mistakes that I've made
Are put on parade through my dreams
Bound and chained to never leave me

Resurrection
Need a new direction
A new chance I've been given
May have a chance to mend my ways
First I need to figure where I am
Was I resurrected by a holy man
It seems I'm not in heaven
This doesn't feel like the earth
Nothing around but Ash and Dirt
A wasteland I find myself in
Maybe this is my hell
I must have been ******
Because of the sins branded in me
Nobody around in sight
I'm on my own again this time

My soul was torn to shreds
Now just an empty vessel
Eyes pitch black
Not a light left inside
My heart was ripped from my chest
Follow your heart, Now just a distant memory
Said I wouldn't fade
Soulless and Heartless maybe I am
But I'll fight with everything I have left
Until broken in pieces upon the floor
Until I'm unable to move anymore

Resurrection
Need a new direction
A new chance I've been given
May have a chance to mend my ways
First I need to figure where I am
Was I resurrected by a holy man
It seems I'm not in heaven
This doesn't feel like the earth
Nothing around but Ash and Dirt
A wasteland I find myself in
Maybe this is my hell
I must have been ******
Because of the sins branded in me
Nobody around in sight
I'm on my own again this time

It was just monsters and me in Purgatory
Now I see I'm trapped in myself
Fighting the monsters that I had become
To my own demons, I was forced to succumb
But I won't stand for it no more
I'll do what it takes
To claim my throne
Needed a little help
Needed a little guidance
From my angels of light
Help me to reclaim my life
So I'm here praying
Drenched in tears
I need you to help me beat these fears
I need you to support me out of here
Hear my prayers and all I have to say
I need purification
Plunge me beneath these holy seas
Wash me clean, help me heal
I want the power to feel

Resurrection
Need a new direction
A new chance I've been given
May have a chance to mend my ways
Found out where it is I am
Wasn't resurrected by a holy man
It seems I'm not in heaven
But this feels like home
Nothing around but Ash and Dirt
A wasteland I once found myself in
Maybe this was hell
I may have been ******
But I found beauty in who I am
Because of the sins branded in me
They gave me the strength
to find a new way
Nobody was around in sight
There was one beyond my eyes
He filled me with eternal light
Now I've got to let it shine.

©2018 Written By Benji James
Next page