Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jack Ritter Mar 2018
Brahma, Vishnu, Shiva -
sit eternally on lotuses.

Shiva loves to destroy the universe.
He has as many arms as it takes.
Plus one, to hold a mirror.

Brahma rebuilds it all as needed.
He has four heads and four arms.
That seems about right.

Sitting between Big Bang and Big Finish
is blue Vishnu,
who symbolizes energy.

Iris and Murray Klughart of Yonkers
don't symbolize anything.
Neither do their children.

All their marriage the Klugharts have saved
for a trip to the Taj Mahal.
Each one secretly fears
the other will be disappointed.

They pray their kids will have more.

Iris lights up the place when anyone calls.
Murray lights up a dreadful cigar,
sits back like a living room ornithologist,
and fully hears her song.

The creature is in full cackle.
He'll tell her about his bad MRI -

      tomorrow.

They are no one,
and their aching backs
prop up every axis,
atom,
and out-of-work deity.

Iris cries when she reads Emily Dickinson.
Iris laughs in her sleep.
Iris.

The Klugharts loved the Taj so much,
Shiva dropped his mirror.
(originally published in Red River Review.)
Jack Ritter  www.houseofwords.com
Ronjoy Brahma Apr 2015
O our savior, Kalicharan Brahma
We remember you, candle to burn
To accept your contribution by
We give thanks to you
O our teacher, we remember you
Taking the light from dark
You are inspiring for us
Hands on with the torch
You show a road for us
O Gurudev, we remember you
30/04/2015
Ronjoy Brahma Sep 2016
When you're in attention
We learn how to do the same
When you on stage gives speech
We are hearing from the best
Your contribution, your building
Teach yours, your donation
We accept all done
Gurudev, we love you
जोनोमा नोंनि जेराव
आंबो दिनै बेयाव,
नुआखै नाथाय
जौस्रां देरस्रां दाद जांगिला नोंनि मुस्रि।
खोनादोंल' गामियारिनिफ्राय
आइ-आफा,आदै-मादै,आबौ-आबै,आमाय-आनैमोननिफ्राय
हारिमु­ फोथाराव नों
जिरायना थायाखै दलरै नों
थुनलाइ सोलोंथाइ गासैयाव जेना
सिफुंनि देंखो रिंदावहोयोमोन नों।
नोंनि हारिमुनि सोरजि
बैसागु आरो हारिमु
आंनि थाइनै मेगननि रेटिनायाव जिरायो दलरै।
नोंनि अनसुलि बिमाया
अननायनि रावजों गाबज्रियोमोन
नै ! फिसा लावगा
फै ओंखाम जाफैदो
आथिं आखाय सुना बिजाब फरायदो
बिमा जाम्बियाबो लुबैयो
सोलोंथाइ लाहोनो।
नोंनि सोरजियानो नोंनि मावदिन्थि
नों मावसोमनायानो नोंनि मेंनोरोङै गुन।
फरायसाफोरनो मा फोरोंनाय
आंथ' मिथिला
नोंनि सोलोंसाफोरखौ मिथिब्लासो सोंनो हागौमोन।
बैसागोनि खुंखा ओंख्रि
स्नि साननि उनाव स्नि मैगंनि गलाय ओंख्रि
बुरै थखन,थाराइ गाज्लि,लाफा साइख',मायसुन्द्रि,दौस्रेम,दिंखिया,बेसर सोरा,सिब्रु मैगं
जानाय बर'नि गाहाम हास्थायना
मायथाइयाव बेराम आजार दाफैथों होनना।
आंहा दिनै
हारिमुनि आगजु गैया
नोंनि थिलियाव उजिनानैबो
रांखाउरि गैया बेफोरखौ सोरजिनो
दिनै खनसायबाय आं गोथार थांखिजों
स्नि मैगं खुंखा संनो
बैसागुनि रंजाखांनाय उनाव
नोंनि जिउमाया गोजोनदो बेजोंनो
नोंनि गामिनि फिसा
बसुमतारीआ बाउहरबाय बेखौनो
संख्रि फानलु हालदै नांदोंना नाङाखै
गोथाव बिदैगोनां जादोंना जायाखै
बेखौबो आं मिथिरोङासै
अब्लाबो बेजोंनो गोजोनदो
सानजारां लावगा !
नोंनि अबथिरा रुंसारि जानायाव
फस'रनाय अनजालि बिसि आरो
हावरिया फिसाफोरनि मोदै
जानोहागौ नों दाबो गोसोखाङो।
नोंनि गोसोखांथियाव
गायसंदों नोंनि गामियाव
सोलोंथाइनि बाख्रि।
नाथाय बे बाख्रियाव
आं जेब्ला हाबहैयो
सानथाम(बोसोर) खुसियै
अब्ला बेंगिरियानो
साथामल'मोन।
बिसोरमालाय माबोरैथो हानो
थाइसे उदैखौ सुफुंनो
एसेबो देगाव मोनाब्ला!
आं सिबियो बैसोर साथामखौ
नोंनि मुंनि बाख्रियाव
जायफोर बिखा फोरदानना हाबसोनानै दंमोन
नोंहा बेयाव दाय गैया।
जायफोरनि मावसोमनायाव आं
जायफोरनि मोजां बोसोनाव
थुलुंगा फैयो दावगानो
बैथा हमना दिङा जावनो।
हालि बुरखांनो
नोंनि गासै सावगारि
आद्रा जाबाय गोरोन्थि थाबाय
अब्लाबो खेमा होदो
एसेयावनो दोनथ'बाय
नोंनि उजिथिलिनि
बसुमतारी।
सानजारां-उजिथिलिया सोरां जाथों!
हारिनि अख्रांआव सोरां फैथों
लावगा-उजिथिलिनि फिसाफोरा जिउ लावथों
हारिया अराय जोंनि थांना थाथों!
जों बाउनो हाया नोंखौ।
Ronjoy Brahma Aug 2015
प्र'जि।बे खन्थाइयारि पेन-नेइम लानाय सासे सुबुं
'जायनि बाथ्रा बुंनाइयानो खन्थाइ जायो' (नीलकमल ब्रह्म बुंनाय),
बिथांआ जाबाय जोँ बयजोँबो सिनायजानाय प्रसेनजित ब्रह्म।
जखानि गोजौ, माजिला देहा।
फुरसबसब।
गन्थं-मोखां गेबेँ।
गोदनाखं गुदिसिम बाग्लायनाय
मोनज्लां जाइला खानाय।
मोखांआव हुमासे दारि।
बेबो मोनग्लांनाय।
मोदोमआव गुफुर पायजामा- पानजाबि।
फाफ्लियाव सम नायै सम एखनबा आर'नाइ,
एखनबा हारसा गामसा।
मेगन थाइनैखौ मोजाङै नोजोर होआब्ला मंग'लियान फोलेरनि
बर' होननानै हमनो गोब्राब।
माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बाथ्रा लानानै
जेन' गोर्बो सिं-सिं सावलिनायआव हरदम मुखुब-
निजोम गोमजोर।
नाथाय जाबब्रुं दारिनि गेजेरजोँ जेबोला स्राय मिनियो,
अब्ला बेयो जेन' ग्रौ ग्रौ रज'नाय गांसोबारिआव बारगोमानानै थानाय
साइलाख बारसे आजोला बिबारसो।
मेथेँ- दावथेन जायनि बिबुंसार होनायाव नाइजाबारि गारां रिँखाङो;
जायनि रायज्लायनायाव खन्थाइ सेरेबनि आखाय बेरखाङो।
बिनो जाबाय प्रसेनजित ब्रह्म।
खन्थाइयारि साद गोनां मुङै- 'प्रजि'।
(रायथाइहाला: ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म निफ्राय)
30/08/2015
Kenshō Aug 2015
On The Sixth Moon's Night
I came to contemplate the cosmos.

I awoke on a mountainous range:
Projected were ten thousand isles, scattered in remain.

All dancing differently,
But constructing one eternal game.

To what extent might my eye expand?
To what end will death cast its sand?

Upon what shore may the waves crash again
In peace and calm harmony?

No matter how many curtains the Devas will draw
Or how many distinctions Māyā will make~

Always, the un-curved perfection subdues and surrenders to them all.

Like the water-way, cultivating life and harvesting it on the other side.

Formless, it surpasses all stiff form and creates a path of least resistance

To the goal of the heart.

---

You cannot carve a stone buddha out of human flesh.

A stone buddha cannot experience samadhi nor still a pond.

Mind is a mirror
that must be seen clearer!

But behind the glass and that transient social class,
What is that divine perception?

"The Ultimate Peerer"
confirm my presence o' friend
All that you perceive is impermanence
No thing is begot by Nothing
All that can ever be known is but
    a cap
           upon a crest
                              upon a wave
                                                 upon an ocean
                                                                       upon a sphere
                                                                                            upon nothing
                                                                     within a sphere
                                              within an ocean
                          within a wave
       within a crest
within a cap
All that recedes is increasing
Nothing transmutes to No thing
All is externally breathing
                                           w
                                              a
                                                 v
                                               e
                                             s
into your perception
You are but a w
                         a
                       v
                         e
But you already knew that
Ronjoy Brahma Feb 2015
(जोँ नोँखौ गोसो खाङो
फै जोँखौ फोरोँफै खुसियै।)

दिनै फिसाफोरा आन्दायनानै
लेम्प साथि नागिरदोँ सोरांआव,
खावलायो दिनै गथ'फोरा
फैफिन गुरुदेब खेबसे आरोबाव,
नै गुरुदेब ब्रह्म आफा!
फोरोँगुरु नोँ घोरोम आरो
सोलोँथाइ, राजखान्थि, रांखान्थि
जौगानाय हारिनि सोदोमस्रि सिनायथि।
बाखनायथाव आरोबाव गले गले
खौसेथि आरो जौगाथायनि
नोँनि हारिनि होनाय मोनफ्रोम दलिलफ्रा।
फोरोँनाय खौसेथि, अनसायनाय आरो
गासैबो समानथाइ,
मिथिँगा घोरोम गोथार सिबिनाय।
नै गुरुदेब ब्रह्म गुरु!
नायहर जोँनि आखाय खबजबनायखौ
बावाखै नोँनि फोरोँनाय आयदाखौ,
नायहर जोँनि आगान लामाखौ।
नै गुरुदेब सोरांहर नोँ आफा!
बर'नि थरसे गिदिरथार सोरां
जोँनाय अलंबार जानानै।
दिनै फिसाफोरा आन्दायनानै
लेम्प साथि नागिरदोँ सोरांआव,
सुबुंफ्रा जाबाय आरोबाव गोदोनाय
बावगारबाय बयनिबो समानथायखौ।
नै गुरुदेब ब्रह्म आफा!
खावलायो दिनै गथ'फोरा
फैफिन गुरुदेब खेबसे आरोबाव।
नै सिबिजाथाव गेदेमा गुरुदेब!
जोँ नोँखौ गोसो खाङो
फै जोँखौ फोरोँफै खुसियै।
1860, 18 एप्रिल गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म गेदेमानि जोनोम सान।

— The End —