Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Emry Oct 2020
I'd give anything to get poems out my mind
They're putting me in a bind
But in time I may come to find
That they're worth something once refined
STLR Oct 2016
I am poet dressed as a sheep

More like a wolf who's covered in sheets

**** with me wrong, and surely I'll eat

I'm here to destroy, I'm here to defeat
TJLC Jun 2016
< >
Babangon para sa 'yo
Nandito ang pangako
"Grabeh! Ang liwanag oh."
Kahit ano pang layo.
Ito ay isang halimbawa ng isang tanaga. Isa siyang apat na linyang tulang may sukat na pitong (7) pantig sa bawat  linya at lahat ng dulong tunog sa bawat linya ay magkakaparehas. Ang maganda sa tanaga, may inilalarawan siyang bagay na hindi dapat nasa loob mismo ng tanaga, pero kitang-kita kahit hindi banggitin. :) Sarap maging Pilipino!
Robert Hunter Oct 2015
Fluffy *****
No stress, no care
Cutie-patootie
Koala Bear
Marsupial justice

— The End —