Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
KLi Dec 2015
Doodling doodling
You keep on doodling
Why aren't you working?
Remember, you're not the king

Stealing minutes
Spreading inks
Overflowing wits
Can't lose this habit

*~Unfinished~
This is just one of my notes that I've written during office breaks. Maybe non-sense but I want to read this after some time and know the feeling when I wrote these words.
KLi Oct 2015
I woke up at six
Feeling nauseous and sick
Didn't like moving
As if the bed is embracing

But I had to rise
To cook food and eat rice
Prep for work and revitalize
Practice smiling and be nice

Wake up little sunshine
Make your dream beam with lines
Get up and realize
The goal you have in mind
8am at the office.
KLi Sep 2015
Kayraming lubak, alon ay malakas
Tatagaan ang loob, sa daa'y maraming ahas
Maraming kasama ngnit ikaw ay mag-isa
Pagtaas ng tubig sa sapa, sa'yo ay walang kakarga

Natural lang ang umiyak at magpapadayak
Pag-abot sa tuktok ay hindi basta at payak
Minsan pa nga sa'yo ay maraming tatapak
Pero ang payo ko sa'yo, sumayaw at pumalakpak

Hindi ka baliw sa iyong gagawin
Ipakita ang galing at taas ng mithiin
Daan naman talaga minsa'y mahirap tahiin
Ngunit kapag umayaw, ika'y palpak na tatawagin

Matapos ang hirap, asahan mo ang sarap
Damhin ang lasap ng natupad na pangarap
Bawat pawis at dugo, kapalit ay karanasan at kamalayan
Na sa iyo ngayon ay magsisilbing kayamanan
KLi Jul 2015
It’s how you caressed your paint brush
Like a magic wand
which added color to that plain ground
that captured my heart
At that very moment,
I know I’m yours forever
No, not my body, nor my mind
But my soul
It’s now yours, only yours
What a wonderful person he is
I said to myself
I painted a picture of us
In my mind we’re together
I had an illusion that we have
a very promising future in coming days or sooner
My mind went wild
created stories within blinks of my eyes
You were meters away
But in my thoughts
We are talking
We’re in love
Until a woman came
Went by your side
My world was shattered
Into purely fine pieces
I fell
I broke
You’re in love
Not with me
But with her
KLi Jul 2015
Sa pagpikit ng mata
Bago humimlay sa kama
Ang nasa isip ay ikaw
Parang bulalakaw

Humihiling na sana
Ikaw at ako
Tayo
Pag ang panahon ay naging sakto

Kapag may magkasintahan
Sa unahan man o likod ko
Ang sa isip ko ay ikaw, tayo
Pero wala palang tayo

Wala palang dapat isipin
Walang palang...
Wala...
Ilusyon
Bula

Kathang-isip lamang ang lahat
Buntong-hinga

Ikaw ang hangin
na lumabas mula sa akin
sa pamamagitan ng isang malalim

na malalim

na malalim

na buntong-hininga.

— The End —