Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
I have come of age to vote,
Yet missed the day to register.
I have come of age to be wise,
Yet missed the day to remember.

I love my country dearly,
I live in it and am bound to it!
Yet a finger I couldn’t raise,
To those who deserve disgrace!

If not for my wicked heart,
Struck by apathy and antipathy,
I would have remembered,
The cries of my own country.

I lament the fact that I’m AWOL,
During the day of difference.
What can I do to redeem myself?
If my heart knows not itself?

My heart and head stand neutral!
With right or wrong just equal!
And there is no greater evil than me,
Who watches hearts bleed out.

There is no greater evil than I,
That see blue, red, yellow, and white,
Become pure in their sad colors.
A non-voter who laments to himself!

Become pure blue due to suffocation.
Become pure red due to old wounds.
Become pure yellow due to disease.
Become pure white as death visits.

Oh, dear Philippines my motherland.
I see, speak, and do evil on your body.
I ask the Lord for forgiveness and grace,
As the church rot from inside the gates.

My love for you is conditional!
I was born in your ****, motherland!
I serve you as I live on shame!
Yet my heart is grasped by ignorance!

Let my coming of age speak,
Let youth cry out in agony.
As I wait for my next chance,
To rid myself of this apathy.
I missed my chance to register and vote. I know not of the political affairs of my country and I am ignorant of politics as I hate it and want no part of it. Voting seems like an adult thing to do, and I am just nineteen. But as a citizen I must do my part and redeem my ignorance.
neo Apr 29
a wave of warmth rises from the East.

the marriage of red and orange injects itself in the bleak, blank sky.

blue, red, white, and yellow dances with the cool breeze.

as the chariot of Apollo rises, a glimmer of hope streams into the blind eyes.

a new hope for the archipelago of the seas.

a new hope for a new tomorrow.
i wrote this during the Philippines' Independence Day last year (June 12) and this roots from my hope to see change in my country.
maria el rey Mar 25
when i was small, i would stare up the banana tree in my front yard.
it was
high, and i thought it would never end
growing past the clouds, into the sky
when i was eight
we moved to the united states and
i waved goodbye
and ive been dreaming lately
raquezha Mar 20
I can't walk
so I jump
thinking you'll be there
when I fail
to catch my skin
failing in pale
Lois Jairam Mar 2
The Capital of the Pearl of the Orient Seas,
Owned by hypocrisies,
of every Rich Family,
Where most are ***** of Poverty,

Oh! The Pearl in the Pacific,
Once Magnific,
But its history became Horrific,
Now filled with Wild Traffic,

Ye! The Orient Sea!
Shall also belong to Thee,
For Everybody,
For Tension to flee,
No One Mar 1
Philippines is our beloved country
The system of our government is democracy
Yet in here, we're not free
To scream the words for us to finally see

We are locked in a prison
Some knew it and most don't even know
That they are drinking a poison
Gave by the politics who are really slow

I know they are poisoned too
Yet they have no clue
Glad I am not becuase I already new
That it was the money who are poisoning you

Dr. Jose Rizal's bapor tabo
Our country with no future and slow updating
Like Politicians in El Filibusterismo
For their promises are always breaking

Article III of 1987, Section 4
Freedom of speech cannot be canceled by any laws
But what is this, why are we having this sore?
Longing for a freedom of all Filipinos

You open your mouth, you talk to a gun
The country who was succesful before was now gone
But It's not fault of a certain someone
It is always a fault of everyman
Hi to all fellow filipinos out there! This is for you from no one.
Glen Castillo Feb 26
Sabi nila,kapag nahanap mo na daw ang tunay na pag-ibig ay nahanap mo na rin ang iyong langit dito sa lupa. Kaya't naniniwala akong langit din ang maghahatid sa'yo patungo sa akin. Pero naiinip na akong maghintay at nanghihinayang sa bawat sandaling lumilipas , na hindi ko man lang magawang hawakan ang iyong mga kamay sa mga panahong kailangan mo ng karamay.Na hindi ko man lang magawang damayan ka kung dumadanas ka ng lumbay.Alam kong katulad ko,pakiramdam mo minsan ay binitawan ka na din ng mundo.Kaya't patawarin mo ako kung sa mga pagkakataong nararanasan mo yan ay wala ako d'yan para ikaw ay aking ma-salo. Kung totoong ang pag-ibig at ang langit ay may malalim na kaugnayan sa isa’t-isa,malakas ang kutob ko na tayo din ay iginuhit na katulad nila. Minsan na din akong nagtanong,saang sulok ng langit ka kaya naroroon? Malapit ka kaya sa araw? O marahil nasa tabi ka lang ng buwan,na sa tuwing sasapit ang dilim ako ay binabantayan.Kaya pala kahit saan ako magpunta ako'y lagi niyang sinusundan. Pero maaari din na ika'y kapiling ng mga bituin na kay daming nais mag angkin. Kay palad kong pagdating ng araw ikaw ay napa sa-akin. Kaya habang wala ka pa,ako muna ay magiging kaisa ng mga mabubuting kawal ng ating bayan. Makikidigma kung kinakailangan,ipaglalaban kung ano ang makat'wiran. Upang sa iyong pagdating ay malaya nating tatamasahin ang payapang buhay. Kaya habang wala ka pa ako'y taos puso kung manalangin sa ating may likha. Na paghariin niya nawa ang kabutihan sa aking puso bilang isang tao at higit sa lahat ay bilang kanyang anak , upang sa sandaling tayo'y pagtagpuin ako rin sa iyo ay magiging isang mabuting kabiyak. Hindi pa man tayo nagtatagpo,nais kung malaman mo na laman kang palagi ng aking panalangin. At habambuhay kong itatangi ang iyong pag-ibig na siyang dahilan kung bakit maka ilang ulit kong nanaising mabuhay. Nais kong ipagsigawan sa mundo na iniibig kitang wagas,ngunit mas mamatamisin kong hintayin ka at kapag naglapat na ang ating mga dibdib,ibubulong ko sa'yo na ikaw ang aking daigdig. Maghihintay lang ako,habang wala ka pa.
© 2018 Glen Castillo
All Rights Reserved
Pag-ibig sa tatlong salita.DIYOS,BAYAN at IKAW
raquezha Feb 9
Ika
Daé mapûngaw,
Daé mapûngot.

Árog kan urán
na makusóg an parós..
Árog kan kitkilat
na makusog an tanóg.
Árog kan bagyó
na tatákoton an kalág mo.

Mapundo man yan.

Núarín ka huríng
naghiling sa salming
asin nahiling an sadíri
na maogmá?

Mapundo man yan
Daé mo na kaipuhan
hanapon an simbag
sa ibang lugar

an kasimbágan na
hinahanap mo yáon na.

Hiling ka sa salming
asin sabihon mo sa sadíri
Nahanap mo na an simbag.

Padángaton an sadíri
Árog kan pagpadángat mo
sa ibá.
aL Feb 7
few cents for a suffrage
fair trade shall be
for a foolish man
cheerful twist for his sobriety
another ignorant drunk
wasting away for his
lucky offsprings
raquezha Feb 7
Dae ibig sabihon
na tuninong
dae na maogma.

Dae ibig sabihon
na itom,
demonyo ka na.

Dae ibig sabihon na
habo mo sa tao,
mayo ka ng kwenta.

Kung dae mo siya
maintindihan,
respetohan mo
an desisyon niya.

Dae mo pwersahon
an sadiri mo
sa sarong tao.

Ako an tao
na mas gustong
hilingon an kinaban
sa mata kan taong
nasasabatan ko,
arog kan pagabot mo,
yaon ka nanaman
pinapagirumdum sako
na an buhay kan tao
halipot lang.

An duros na hali
sa langit pasiring
sa itom na háwak
asin nagsasakop sa
palibot kan kandila,
An makakan hanggan
sa madiklom
an palibot.

Hanggan sa pagpikit.

Tuninong na boses,
Magian na háwak,
Matagas na boot,
Magayon na numero,
asin kanta na dae
mo mapugolan itao
saimo kan mánlaén-láen
na tao.

Hanggang sa maghinghíng
saimo an kinaban nin:

"Maogmáng Compleaño, Ermano!"
Birthday Poem, Bicol Language, Poetry
Next page