Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ronjoy Brahma Feb 2016
उखैनायजोँ आं गाबो
मेगननि मोदै हुगारै हुगारै
अलसियाखौ फेजेन्नो हायाखै
गसाइ बिनिनो गोरबो नागिरनाय
.
अन्थायनि हाजोखौ
बारलांनो जेरै जुजियो
गोहो नागिरना मोना
बेबादिनो गाबो आं
.
आंखौ आं सिनायनो
बेखौल' नायनो होदो नोङो
जेरै नोँखौ आं नुयो
आंनि गोरबो इसिँआव
.
निदान गोनां जिउआ
नोँखौ जेरैहाय नागिरो
आंनि मोखांआव खुसियै
नोँखौ आं जेब्लाबो जेरै नुयो
.
बेबादिनो नोँनि गोरबोखौ
मोन्थि मोनै जायो आं
सुखु मोना गावखौ सिनायै
नै गिरि नागिरो दिनै
.
सहायनो हायै जायो
मोन्दांङै गोरबोआव
बेखायनो खेँखाय बायो आं
नोँ फैदो बेखायनो सिगांआव
.
खालौ बिलौ गोसोआ
नोँखौ मोननो हास्थायथारो
नोँ आंखौ गोबाफै गसाइ
आंनि गाबनायखौ हमथानानै
.
नोँनि बिथोन फालिनो
आं गोसो जायोब्ला
बेखौनो होदो गिरि आंनो
जेरै नेवसिनो हायो दुगानायखौ
.
नोङो गोसोआव खोख्लैना हो
जेरै आं बावनो हालिया
जिउआ जेराव अनसायो
मोकथां संसारनि रंजानायजोँ।
गिबियावनो नों लोगोनिसिम
मिजिंथिनि गोर्बो खेंब्लाना
अननायनि बिदै सरग'आखैब्लाबा
आंगोनि होनना अनसायना सावसुबदो
दायो बिथ'राइ गोरलैखौनो
जोंनि आबाद थिलियाव सैमा फालो हाबफैना
फारसेनिफ्रायनो गाफायनो लानायनि खौरां
खौरांआ बिखा खामहोदों;
राहाखौबो मोन्दों होबथानायनि
नंगौ जों बेरा होथेनो हायो
नाथाय जों मानो गावस्रालायनाय गोसोनि
मावबा-मावना आबादखौ
दिनैसोलाय मानोथो हारसिं हारसिं
मानोथो रावबो औवा थसे लाना फैया
मानोथो थिलियाव रावबो नुजाफैया
बुजिनाय गोर्बोखौ बहा दोनखुमाखो
बासिलायनाय दुसिलायनाय मानो लाबोखो
बे आबादा दायो
बिथ'राइयावनो बायलांबा
बिनि गेरेमसा मिजिंआ फैमाल।
dayw jwng gaojwng gao udang okhrang swrjiao gaosralainai.
खोमसि साग्लोबदों आंनि देरायाव
खोमसि ! खोमसि !
जोमै गैया अख्रां सायाव
खोरोमाखै अखा,सौग्रावलायाखै जोमै
अखा हादों अखा !
आंनि देराया लोमसावदों
आंनि सिफोरा सिग्लाबदों !फेसाया ब्लिं-ब्लिं गाबफैदों
दालाइ गोरानाव बाना
आंनि देरा फारसे नायहरदों।
आं दुखु मोन्दों
फेसानि नेरखांनायाव गोर्बोआ गाबखांदों
मा दायनि बिथायाव आंनि देरायाव।फंबाय बिनानाव मोखां सोम सोम
जों गासै दुखु आरो साननायनि लैथोआव
जिउ दिङायानो गोदोहां गोदोहां
थांनायनि थि बिन्दोनि थावनियाव
मोनहैगोननि मिजिं होसोना गुमुर मोना।
Ronjoy Brahma Nov 2015
खन्थाइखौ आं लिरो
आंनि बुजिनाय आंनि मोन्दांथिजोँ
खेबसे खेबनै आवरायना नायो
बिनि देँखो खबाम सानस्रिखौ
-
आंनि खन्थाइखौ नोँसोर बुजिगोन
बुजियाब्ला आं बुजिहोनो हाया
सम आरो बोथोरानो फोरोँगोन
थिक थिक खारनाय घड़िनि खाथाखौ
नोँसोर मोजाङै खोनासंनांगोन
-
रंजायो नंगौ गाबोबो आंनो
नाथाय आंनि सोलेरा नङा
आंनि गोसोआसो गाबो
सम सम गोरबोआव बांग्रिँ मावो
-
थोलौ थोफौ खर'नि मेलेमा
सम सम मोन्दांथिजोँ सोमावग्लुंजायो
गोसोआदि आदुवा समाव
गोरबोनि गियानजोँ समाव
साप्रेलाय मेफबलाय खालामजायो
-
हाथाय बायलायनाय सोदोबजोँ
एबा दैबादि लाव लाव गुरै
एखमबा एखमबा मोनसे आयदा
खन्थाइखौ आं लिरो।
Ronjoy Brahma Nov 2015
सुखे नोङो एवथु एवथु खालामो
नंखायनो आं एब्रेनायनिफ्राय एब्रेसिनो
लेब थांगासुरि फानफ्रेनानै थायो
-
लोगो नोङो एवथु एवथु खालामो
आंखौ गोदो उन्दुलांहोयो
हरसेमानि थानाङो आं उन्दुनानैनो
-
हे सुखे नोँखौ साबायखर
गोमानाय अनजालिनि सावगारिखौ
सिमांनि सिमांआव आं मोनफिनबाय
-
नाथाय थरथिँ थरथिँ निहोरासो
आंखौ फोजाखाङो आरो
लोगो खावलाबसेल' एमावनो
नोङो आंजोँ उन्दुफायो
गांसे कम्बल सानैजोँनो सेलायनाङो
-
हाबाब सुखे
नोङो जोबोद अख्रालै सयथिबो
हरावबो उन्दुफायो हरसे
एवथुलाय बिलिरलाय खालामो
-
दाबो सोरांब्लाबो नै नोङो
आंखौनो गारनो हाया
आंखौ गोबायो नोङो
जेराव आं बेयावनो नोङोथार।
Ronjoy Brahma Aug 2015
मानसिया ना बेदर जायो।
बिसोरो बुजिनो गोरोँ, साननो बिजिरनो गोरोँ।
मालायनि जिउ फोजोबना दानख्लाब हाख्लाब सावनानै एबा रुनानै।
आयनि बिमाया आयखौ फोरोँदोँ,
आयनि बिफायानो आयखौ फोरोँदोँ।
बोराय बुरैहाबो दाय दं।
आयआ आंखौ फोरोँदोँ।
जिबनि मोदोम नानि मोदोम दानख्लाब हाख्लाब सावजानो- रुजानो आरो एवजानो।
आयआ जायखौ मोजां मोन्दोँ, आंबो बेखौनो।
आयआ जायखौ फोरोँदोँ आंबो बेखौनो सोलोँदोँ।
नाथाय आयआनो गासैबो नङा,
थांना थासान्दिल'सो आय।
बेनि उनाव रुंसारि आय?
सोर दंबावो रुंसारिनि आरोबाव?
आं देरबाय बुजिबायबो,
इयुनखौ आं मिथिबायबो थारैनो।
ना बेदरजोँ आङो थांना थायाखै।
नाथाय थांना थादोँ जायखिजाया गुबुन साबसिन आदारजोँ।
आं सानो आरो फोथायोबो।
जिबनि दरसे बेदरजोँ आंनि जिउआ रुजुजाया।
रुजुजायो होनोब्ला आंनि गुफुं आबुं सोलेर मोनसेजोँसो।
दा आं ना बेदर जालिया।
फाप जायो होननाबो आं सानाखै।
सान्दोँ आं- जायनि दाहार लानानै बे दाहारखौ सुखुफिन्नो हायाब्ला?
एबा दरसे बेदर जानायनि उनाव गावनि गासै गुफुं सोलेरखौनो गथायना होनो हायाब्ला?
गावनिखौ सना साननानै गुबुननिखौ नंथारै माबा मोनसे सान्नायानो जागोन।
आं दिनै समायलानोसो आवगायदोँ 'जायखौ आङो सोरजिनो हाया बेखौ आं खहा खालामा'।
अदेबानि 'जायनि जिउ आं होनो हाया बेनि थै आरो जिउखौ आंनो नाङा'।
10/08/2015
Ronjoy Brahma Aug 2015
आफाया जौ लोङो।
ओरैबादि लोङोदि थारैनो जोबोद गोदै गोथाव।
उन्दै समनिफ्रायनो आंनो दौआब्लाबो लुबैथि लुबैथि आंनि मेगन सिगाङाव लोँबोदोँमोन।
आंबो नायै नुयैनो लुबैनाया बांनायनिफ्राय बांबोदोँमोन।
सानसेखालि आं लोँबाय।
ओरैबादि लोँबाय आंबो ग्रद ग्रद ग्रद।
आंनि खर'आ गिदिँदोँमोन।
आं थावनाय मोनाखै एसेबां गोदैबो मोनाखै।
नाथाय ओरैबादि खुसि मोनबायदि-
आंनि गोसो, आंनि सोलेर गासैबो रंजाबाय मोसाबायबो।
आंनि खुगाजोँ मेथाइ ओँखारबोबाय।
मोसायै मोसायै आं मेंग्लिबाय।
लोरला जाबाय, आरो आंनि खर'आ गिलिरसिन जाबाय।
आं आरो सहायनो हालिया जानाय लोँनाय आं गोबाफिनबाय।
आंनाव दुखुआ फैबाय मानोना आं लोरबां जाबाय।
नंखायसो जौनि निसाया खहा खालामग्रा मेलेमनि सानस्रिखौ।
मेलेमनि एम्फौ फिसिग्रा जौ।
जौआ गोजौ नङा, बेयो नंगुबै सिंजौ।
फाथाल फुरिनि लामा दिन्थिग्रा सिंजौ राजा।
आंनि थाखाय नङा, नाथाय सोरनि थाखाय दाबो गोदै गोथाव जौआ?
थारैनो बिसोर मेलेम उनग्रा नङा,
मेलेमनि एम्फौ फिसिग्रा गोसोनि नेहाथ बान्दा।
जौआ जोँनि नङा, असुरफोरनिसो जौ।
10/08/2015
Ronjoy Brahma May 2015
ख्लाब-ख्बिब मोदान फैयो
नोँनि लिप्सटिकनि...
मेव मेव मोनखांफैयो
थेनथौलांब्लाबो आंहा
बेसेदि बिरो बेरे सिखिरि
नोँनि फारनै गुसुथिनि नोजोर...।
15/05/2015
Ronjoy Brahma Apr 2015
उन्दै समनिफ्रायनो आं नुदोँ
आं मोन्दांथियो जेब्लाबो
बेसेबा रंजाथाव सानफोरा
अनसुलि बिमानि अन्नाया।
बियो जेब्लाबो मिथिगौ
माब्रै अन्नांगौ?
बोरै बुरखायनांगौ?
आरो गोनां आंनोदि।
बियो जेब्लाबो आंखौ बुङो
बेसेबा समा बारलांबायबो,
जोबोद रंजाथाव आरो रुइदोब।
आयै नोँ आरो आं
रागा आरो गाबनाय
नाथाय मोदै हुगारनो नोँदि फोरोँदोँ।
मोजां मोनो आयै
गोरबो गोसो गासैबो आंनि।
नोङो सानफ्रोमबो आंखौ नुयो
आंहा गोसोआव दं,
उन्दैनिफ्राइ लाइमोन दिनैबो,
सुंद' सम आरो बोथोरा थांबाय।
नोँ समायना आंनि आय
नोङो जेब्लाबो मिनिसुलि
नोङो जेब्लाबो गोहो गोनां
मोजां मोनो नोँखौ बिमा
नोँनो आंनि जिउ मुलुग।
साबायखर गोरबोनि गासैबो
मिनिसुलि रंजानायजोँ,
आं मिथिया नोँ मानो मोदै हुगारो!
आरो मानो हरखाब गंस्रियो
नाथाय मिथिगौ आं
नोँनि मोजां मोन्नाय
नोँनि आंखौ खुदुमनाय।
30/04/2015

— The End —