Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2015
ख्लाब-ख्बिब मोदान फैयो
नोँनि लिप्सटिकनि...
मेव मेव मोनखांफैयो
थेनथौलांब्लाबो आंहा
बेसेदि बिरो बेरे सिखिरि
नोँनि फारनै गुसुथिनि नोजोर...।
15/05/2015
Ronjoy Brahma
Written by
Ronjoy Brahma  India
(India)   
531
 
Please log in to view and add comments on poems