Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
 Jun 2015 Folah Liz
Jor
Ilang taon ko inipon ang lakas ng loob
Para sabihin sa’yo lahat ng nakakulob—
Sa puso kong patay na patay sa’yo.
At ang masakit dun parang wala lang sa’yo.

Masakit ang mga sugat na dulot mo,
Tila libong pana ang tumusok sa puso ko.
Wala ba talaga akong puwang sa buhay mo,
At ganun mo nalang itinaboy ang pag-ibig ko?

Ang hirap tanggapin na may mahal ka na,
At ang sakit isipin ako’y itsapwera na.
Isang tyansa lang ang hinihingi ko,
Bakit pati ‘yon ay ipinagkait mo?

Sabagay, bakit kasi ang kupad-kupad ko?
Kung noon pa sana ako nagsabi,
Eh ‘di sana ngayong gabi ikaw ang katabi.
Ang tanga ko rin naman kasi, sana noon pa ako nag-sabi.
The worst thing about being a poet
Is that you're drawn to pain
The pain and fear inspire
Great works and wonders
For those of us good with words

Some who are lucky
Can write well of all things happy
Those rare few

Most everyone I know
Write of pain
Pain and fear
Memories
Or we compare, criticize
This crap society of ours

Emotions fill us
We feel to the fullest
We might get scared
But it's not the pain we fear
We realize that pain leads us
Leads is to discover great rhymes
A nice flow of words
Words that help ease our minds
 Dec 2014 Folah Liz
Advent
she
 Dec 2014 Folah Liz
Advent
she
she was slapped ******* her face
she did things on her own
she uttered the unimaginable
she was desperate
she was hurt
she didn’t know what to do
she wanted to let loose
she wanted to breathe
she wanted to cover herself under her sheets
she was cold
she was confused
she wanted to die

and so she wrote
 Dec 2014 Folah Liz
Third Legacy
~The blankets are on
but the sheets still fall off
maybe it's time to fold
and get on up
.
dreams are over, wake up

— The End —