Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
raquezha Aug 2020
Naglunad ako sa traysikel pa-sentro
Kaskason an padalagan kan drayber
Garo dai ma-lampas limang minuto
Yaon na ako sa padudumanan ko
Pero garo igwá akong nahihiling sa kanto
Kaya bigla na sana ining puminundo
Igwa kayang nag pára na sarong gurang
Nagsakay siya, kaya naglipat ako
Naglipat ako sa tungod ko
Nakahiling ini sa sakuyang mata
Asin nagsabi: "Noy, úbos na"
Dai ko aram kun ano an ibig niyang sabihon
Nagbaba na ako sa plaza
Hiniling si Rizal
Na nakahiling duman sa ido
Na hinahabol itong para-habón
Na igwang hinabon na limón
Naghurop-hurop ako
Nalingawan ko an tuyo ko igdi sa sentro
Naglakaw-lakaw muna ako
Hanggang sa nakaabot sa Market
Pinapabakal palan akong limón ni amay
Napagal ako sa kakalibot
Mayò ni saròng nagtitinda

An pirming simbag sako: "Noy, úbos na".


—𝐔𝐛𝐨𝐬, a Bikol poetry.
1. Úbos, finished, consumed, exhausted
2. https://www.instagram.com/p/CDbtSgSnfPW/
raquezha Sep 2018
Núarín an huríng pagbaba kan duwáng kamót
pasíring sa mahalnás na háwak na nag gigibo kan búhay.  

Núarín an huríng pagkurahaw mo sa pangaran ko
habang kaulay ko an uniberso tanganing daé ka magpundo.

Sa likod ko ta napiling ipadagos an dálan kan búhay,
an henerasyon na madara kan satuyang pagkabúhay,
kitá an mga ákî na inapon kan panahon asin
kitá man an mga ákî na mapadagos
kan kasuhápon, ngunyán asin sa máabot na panahon.

Kitá an mga ákî, na pinangaki para kógoson
an kasâlan kan panahon. Daé ta man iní hinagad.
Basta naáraman ta nalang poón kan
sinabihan kita kun ano an tama asin salâ.

Ako, an hawak na inaapód mo pagkatapos mo magsigarilyo.
Iní an epekto kan paglaóg mo sa sakuyang uniberso.
apódon mo akong saímo, asin aapódon takang bitóon.
Bitóon na kaibáhan ko pirmí sa banggi.
Kun mawara ka man, aram kong masabog ka asin
igwa naman sarông uniberso an mabubuo
hanggang sa ako naman an masabog kaibáhan
an mga ákî na satuyang mabubuo.
raquezha Aug 2018
I am
the kind of love
that's been hurt before.

I am
the kind of love
that surpasses their previous one.

I am
the kind of love that
cares about everything
and not only about romance.

I am
the kind of love
that says "I can do this now".

I am
the kind of love
that takes you to places
but still holds you to the ground.

I am
The kind of love
that kids didn't know about.

You are
The kind of love
that I'm talking about.
raquezha Jun 2018
Minsan mayo naman rason para magpadagos,
Iyo ito an perpektong rason para maghali.
An pagpili kan bago na agihan,
iyo lang an kaipuhan para kita magtalubo.

Kun ika nasasakitan sa saimong buhay,
asin namamati mo an kagabatan kan mga desisyon:
Lakaw pasiring sa too kun sain mayong totoo,
asin sa wala kun sain gabos winalat na.

Tandaan mo na maski magsain ka,
o kun sain man na bulod an gusto mo na sakaton.
Kun maabot mo an gusto mo, o makuha an gabos na pinagarap mo.
Mayo yan kun dae mo maapresyar an inagihan mo.

- Kaniguan ni Carina (hali saiyang tula Journey to happiness)
- Pig translate pasiring bikol ni Jan Celada
raquezha Jan 2018
Sa minasunod na aldaw
hanggang sa huring aldaw kan taon
Asahan nindong yaon an Kaniguan
para damayan kamo.

Maguran man, bumagyo, igwang problema sa ido,
naloko ka kan sarong tao o binayaan ka man kan ka-ilusyon mo.

Magrani lang sako—Maimbong na kugos an mareresibe mo.
Magrani lang sako—Madangog sa kun ano man pinagaagihan mo.
Magrani lang sako alagad dae ko ika babasolon,
pagulayan ta kun tano, sain o ano an nangyari.

Yaon ako kun gusto **** barkada,
tugang, ama o ina na madamay saimo,
bako lang ninong ta baka dae ako makaiba.
Papakolon taka kun dae mo nahihiling an sala mo,
pero papaogmahon taka maski dae mo nahihiling an sala mo.
Sabay tang pagulayan gabos na tama mo,
pati si crush na grabe an tama saimo
Magiging maogma ako sa gabos na tamang desisyon mo,
maski sala an paglakaw mo magiging maogma man
giraray ako, ta aram ko makakanuod ka.
Mataong direksyon na pwede **** sundon
kun nawawaran ka na nin pag-asa.

Aram ko Bikolano ka, an Bikolan Oragon,
matagas an ano, an puso saka an buot
dae basta basta minasuko sa laban.

Hanggang yaon kamo o maski mayo na kamo
Dae kamo basta basta mawawara sa puso ko.

Salamat sa pinagagihan ta kang nakaaging taon
alagad salamat man giraray para sa magigin
iribahan, surubahan, kulitan, urulnakan, ngirisihan
istoryahan ta ngunyan na taon. Padagos an Pagkamoot!
Jayanta May 2014
When you wrap Rainbow
Over your body,
Do respect it,
Befall gentle and quite,
Don’t turn into intoxicated,
Go with kindness and endure,
Then only blessing and
Breeze of happiness come up to you!
There is a hand-woven   Scarves used by the Sema Naga where colour of Rainbow are depicted on it (there are separate scarf for man and women with varied size but colour remain same, Rainbow). They have a traditional ethics regarding the use of this scarf. People believe that Rainbow rarely occurred in nature and it’s a creation of nature, they respect it. Rainbow coloured scarf is used by the Sema People on very special occasions, like marriage ceremony, Tulani (the festivals to care daughter and Son in-law) etc. Their rules for use and believes are narrated in the verse. It was shown and narrated the story to me by an grandma in Longtong Sema Naga village of Tinsukia, Assam, India.
Jayanta Apr 2014
Soil: the great connector and healer!
River: the messenger of time and energy!
Mountain: the mark of immense hope and stepping up!
Plain: the ground for practicing and achieving dream!
Flower: the smear of flourishing smiles!
Grass: the broaden of tranquility!
Birds: the messenger of exuberance!
We are only visitors to this arcade!
Since the don of our civilization trying hard to infer nature’s creation!
In the sweet memory of the conversation with the Mr Yrmolotha Phiro,a  ninety six years old Lotha Naga  gentleman of Phiro village of Wokha district of Nagaland  ,India, in January 12, 2014 . He share me their view on nature and human life  as per  Lotha Naga's  Ethos-Ethics and world view. It was a great learning.

— The End —