Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
raquezha Mar 21
Pirang gab-ī na kitang arog kadi
Nag-aanap sa kin uno a pwede
Mainâ-ināan man basaŋ a kakundian
Arog ka upos na diri mo ma-anapan
Sadtō palan luwas
nag-aanap nanaman
sa kin uno man a pwedeng ma-unas
A problema ko ŋanî, dirî makaluwas
bawal kūnu, agko na batas
pirāng aldəw pa 'kō migəlat
gusto ko naman magluwas
baka maənawan mo
ako naman a nag-uunas
Upos means 'cat' in rinconada, Paraunas mean thief
raquezha Feb 1
Sādi nanaman kitā bitŋa
ku mga unga na ədâ simbag
Nakakabungog na tuninong
a pirming simbag niyā kanakə.

Sārî akō migiyān?
Pirmi na sanāŋ pulang sulô a naagīyan.
Kūnu migpundo a kulog?
Kūnu 'kō migtawā?
Kūnu ko makukuko a simbag
sa ŋāmin na unga sa buɣay 'kō?

Buɣay pa kaya akō...
pagnagābot a simbag
na inəəlat kō?
"əlat" means wait, "nagəəlat" means waiting
raquezha Nov 2019
Love, is it the only thing that will keep us alive?

they say only fools run shame
but how can I not fall
for the things that
makes this night beautiful
I simply want to say
that I fell inlove with you

looking back to the days
when I'm crying for days
you simply extend your arms
and said: "it's okay"

looking back to my past
I'm glad I'm still here, sitting
with a bottle of beer and
a breathe of classic music
dancing all over the place

I miss the stars,
I remember I was the loneliest star
sorrounded by all the lucky stars
You made me realize
I'm not a star
I'm more than that
I'm a myself
I can be more than anything
I can ever imagine

I'm looking at a bright world
I'm looking at it right now
I still don't know where to go
Or where this road will lead me
But I know every step of the way
will lead me to you
raquezha, poetry.2019.11.5
raquezha Sep 2019
Kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpadangat kan búlan.
Dae niya hinahâbon an banggí,
Pinapaluwas niya an gayón kan diklóm.

Asin kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpadángat kan urán.
Dae niya binabasa an háwak,
Nililinigan niya lang an atî kan kalág ta.

Asin kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpadángat kan duros.
Dae siya nawáwarâ,
Pinaparahay niya an satuyang sadkíri sa kada paghángos ta.

Asin kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpagdángat kan saldáng.
Dae ka susulô sa kaláyo na tinatao niya,
An sulô na hali saiya an mapagayón kan agihan.

Asin kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpagdángat kan bitóon.
Bako lang kintab an dara,
Pinapagirumduman kita na maski
an kagadánan kayang pagsuwáyonan duwang puso.

Asin kun síring,
ika mamoót
Mamoót bako lang bilang parte,
kundi arog kan bílog na kinâban.

Mamoót ka arog kan bílog na kinâban.
Orignal Title: "And if you are to love" by Jasleen Kalra
Translated in Bicol Language by Jan Celada
raquezha Jul 2019
Tanda 'ko ku gab-ī,
Ku una ko ikāŋ nabisto
Lalaɣgən moŋ magayon
A nababayad ko
dāwâ nakapirōŋ
naākit na talaga kanimō

Pirāŋ oras nagistoryāhan
sa irarəm ku asul na laŋit
kaibahan su mga sulôŋ
nagkīkimatkimat
Nakakainlab!
raquezha Jul 2019
Nagulîŋ laɣəd
Si Usēŋ udâ na matā
Sa kakaduldog ku
Kompyuter niyang
Pirāŋ taon nang kaiba
Uda pundoŋ trabaho
Dāwâ pagál na
Padagos sana baga
Para kuno ku igin niya
Nailang nanaman kaya
ta kapayabâ sa igô
Gigiboɣon dawa uno
para ku igin niyaŋ sultero
dawa dakəlo na
Kapayabâ panaŋgad
na intiro
riŋkonɑːdɑ, rinconada poetry, iriga city
raquezha Jul 2019
Sādi Riŋkonɑdɑ
akō pinaŋigin
Sādi man akō nagdakələ
Ŋāmin na natərān
sādi natərakān
Ŋuwān na arayô kanimō
migbalik na 'kō
Nalilipuŋəw na akō ki Inay
lalô na ki Itay
Sabi ŋanî kan ku mga guraŋ
"A dirî tattaoŋ maglīlî sa pinaŋgalinan,
dirî makaaābot sa pig-iyānan"
ta migābot a aldəw
na migbalik kitā sa abo
aŋgan sa maliŋawān na
kitā ku ŋāmin na
nakakabisto kanatə
riŋkonɑːdɑ, rinconada poetry, iriga city
raquezha Jun 2019
Soul,
You're the journey
You're the longest path
You're the twin of my life
We'll never sever our ties
This is the last poem
of this collection
A last to start a journey
Don't lose your passion
It's those who persist
who can change the world
and I'll change the world
with you
raquezha Jun 2019
live a long life
cry a little, cry a lot
tears are like rain
they'll fall unnoticed
trees are like you
started from the bottom
ended up staring at the sky
wondering why
there's a limit to life
forever you'll grow
but one must go
and you'll be remembered
as the warrior of soul
https://t.co/rKyDKkh3R3
raquezha Jun 2019
me against
time patrol
guardian of
the future soul
teach me
how to control
the hands
that slipped
through time
go back and
leave a sign
that no matter
what happens
I will not back down
teach me how to fly
I'll learn not to die
teach me to forgive
and I will continue to live
https://t.co/Mi67vB7tWt
Next page