Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Pipin Oct 2017
Ngayon...
Habang magkahawak ang kamay na tatalon
Tayo'y magpapaalam sa panahon
Kasabay ng mga alon
Ay itataya ang pagkakataon
Para sa pag-asang sa muli nating pag-ahon
Ay maglalaho na ang ilusyon

Imahinasyon.
Huling Gabi
solEmn oaSis Dec 2015
minsan ko nang ipininta
aparisyon ng aking obra
doon,,, manipulasyon lamang ang kontra
pagkat ilusyon lang ang gamit kong tinta

o pareng makata
imulat ang mata
sa larawang likha ng madamdaming kataga
kung itutuon sa puso't isipan, titimo talaga

sa isang alagad ng sining
walang boses na matining
ang tulad nating mandirigma ay isinilang
upang ang kapayapaan ay isaalang-alang
[5 of 12 marked voices of a dozen clusters of letters]
© copyright 2015 - All Rights Reserved
8 DAYS before Christmas
innuendo ~~~ pasaring
8 letter-word
Paraluman Aug 2015
Ano nga ba ang buhay? Isang kahibangan,
What is life? A mania,
Ano nga ba ang buhay? Isang ilusyon,
What is life? An illusion,
Isang anino, isang kasinungalingan,
A shadow, a lie
At ang malalaking biyaya'y maliliit pa rin,
And the biggest blessings is still small,
Dahil ang buhay ay isa lamang pangarap,
Because life is only a dream,
At ang pangarap ay pangarap lamang.
*And a dream is only a dream.
Found this poem in an ad inside a train. Original piece is written in Español.

— The End —