Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2017
Ngayon...
Habang magkahawak ang kamay na tatalon
Tayo'y magpapaalam sa panahon
Kasabay ng mga alon
Ay itataya ang pagkakataon
Para sa pag-asang sa muli nating pag-ahon
Ay maglalaho na ang ilusyon

Imahinasyon.
Huling Gabi
Pipin
Written by
Pipin  22/Paranaque
(22/Paranaque)   
Please log in to view and add comments on poems