Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
JL Jan 2021
Engineering change through creativity,
Is like giving a fragrance its own flower to go by,
A vessel for the intangible emotion.
JL Jan 2021
2021
Drink in,
Absorb,
Melt
Then
Rise
Again.
JL Dec 2020
I.
Love.
You.
More than I do.
JL Dec 2020
Come to my abode
With a gentle stride,
A lightened heart,
Face adorned with a smile.
JL Dec 2020
Ang bilis lumipas ng oras at panahon
Parang kahapon lang kung iisipin
Nakaraang buwan iyong kinalimutan
Kasalukuyang buwan, muli'y nakalimutan.

Nakatutok pa rin ako sa aking telepono
Nagbabakasakaling sana maalala mo
Espesyal na araw sa ating dalawa
Na patuloy **** hindi inaalala.
It's okay not to be okay.
JL Dec 2020
Love is love;
Joy is joy.
JL Dec 2020
The creator find joy in creation,
the seer in its interpretations.
Next page