Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Anton Jul 2018
Wᴀʟᴀ ᴋᴏʏ ᴛᴜʟᴏɢ ᴋᴀʏ,

Dɪʟɪ ᴀᴋᴏ ʙᴀᴛɪᴏɴ ᴜɢ ᴅᴜᴋᴀ'
sᴀᴍᴀ sᴀ ᴍɢᴀ ᴀᴅʟᴀᴡ ɴɢᴀ  ᴋᴀᴜʙᴀɴ ᴘᴀ ᴛɪᴋᴀ
sᴀᴍᴀ ɴɪᴀᴅᴛᴏɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴀ'
ᴜɢ sᴀᴍᴀ ɴɪᴀᴅᴛᴏɴɢ ᴀɴᴀᴀ ᴘᴀᴋᴀ'

Wᴀʟᴀ ᴋᴏʏ ᴛᴜʟᴏɢ ᴋᴀʏ,
Bᴏʀɪɴɢ ɴᴀ ᴀᴋᴏɴɢ ᴋɪɴᴀʙᴜʜɪ'
Mᴀᴏɴɢ sᴀ ʟɪɴɢᴀᴡ ᴀᴋᴏ' ɴᴀᴍɪʟɪ'
ʙɪsᴀɢ ᴍᴀ -sᴀᴋᴛᴏ ᴍᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴏ ᴅɪʟɪ'
sᴀᴏɴ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴀᴋᴏᴀ ɴɪɴɢ ᴋɪɴᴀʙᴜʜɪ'

Mᴀᴛᴀɢ ɢᴀʙɪᴇ ɴᴀʟᴀɴɢ ᴀᴋᴏ ᴍᴀɢᴀ ᴛᴜɢᴀᴡ'
Bɪsᴀɴ ᴜɴsᴀ ɴᴀʟᴀɴɢ ɢɪɴᴀʙᴜʜᴀᴛ
ᴋᴀᴅᴀ ɢᴀʙɪᴇ. ʟᴀɪɴ ʟᴀɪɴ ᴀɴɢ ɢɪɴᴀʟᴀɴᴛᴀᴡ'
Iɴ.ᴀɴɪ ɢʏᴜᴅ sɪɢᴜʀᴏ ʙᴀsᴛᴀ ᴡᴀʟᴀ ɴᴀʏ ʟɪɴɢᴀᴡ'

Lᴀʙɪ ɴᴀ ᴊᴜᴅ ᴋᴜɴɢ ᴋᴀɴɪᴍᴏ ᴡᴀʟᴀ ɴᴀ
Wᴀʟᴀ ɴᴀ ᴊᴜᴅ ᴀɴɢ ɪsᴀ ᴋᴀ ᴛᴀᴡ'
Nɢᴀ sᴀᴜɴᴀ Aɴᴀᴀ  sᴀ ᴋɪʟɪʀᴀɴ ᴜɢ ᴀɴᴅᴀᴍ ᴍᴀᴍɪɴᴀᴡ'
Kᴀɴᴜɴᴀʏ ᴍᴀᴍɪɴᴀᴡ sᴀ ɪᴍᴏɴɢ ᴍɢᴀ ʜᴜɴᴀ- ʜᴜɴᴀ '

Hᴜɴᴀ- ʜᴜɴᴀ ɴɪᴍᴏɴɢ ᴡᴀʟᴀ'y ʜɪɴᴜɴɢᴅᴀɴ
Hᴜɴᴀ- ʜᴜɴᴀ ɴɪᴍᴏɴɢ ᴘᴜʟᴏs ɴᴀʟᴀɴɢ ɪɴᴀᴍᴀᴡ'
Pᴇʀᴏ ʙɪsᴀɴ sᴀ ᴋᴀᴜɢᴍᴀᴏɴ ᴡᴀʟᴀ ɴᴀɢʟᴀɴᴛᴀᴡ'
Nɪ ʙɪsᴀɴ ᴋᴀᴜsᴀ ʟᴀɴɢ ᴡᴀʟᴀ ᴋᴏ ʙᴀᴛɪᴀ'ɢ Bᴀᴋɪᴋᴀᴡ'

Aᴋᴏ ᴋᴀʀᴜɴ ᴋᴀʏ ɢɪᴍɪɴɢᴀᴡ
Sᴀ ᴍɢᴀ ʜɪɢᴀʏᴏɴ ɴɢᴀ ᴀᴋᴏ ʟᴀᴛᴀɢᴀᴡ'
Sᴀ ᴘᴀɢᴛᴀᴡᴀɢ ᴋᴀɴɪᴍᴏ ᴀᴋᴏ Mᴀᴍᴜᴡᴀᴡ'
Wᴀɢᴛᴀɴɢᴏɴ ᴛᴀɴᴀɴ ɴɢᴀ ᴋᴀᴜʟᴀᴡ
Bᴀsᴛᴀ sᴀ Mᴀᴀɴɪɴᴅᴏᴛ ᴍᴏɴɢ ᴛɪɴɢᴏɴɢ ᴀᴋᴏ Mᴀᴋᴀᴘᴀᴍɪɴᴀᴡ'

Sᴀᴜɴᴀ Dɪʟɪ ᴍᴀʜɪᴛᴀʙᴏɴɢ ᴍᴀᴋᴀʟɪᴍᴏᴛ ᴜɢ ᴘᴀᴍᴀʜᴀᴡ'
Mᴀᴍᴀʜᴀᴡ ʙᴀʜᴀʟᴀɢ ᴡᴀʟᴀʏ sᴜᴅ- ᴀɴ ᴘᴜʟᴏs ʙᴀʜᴀᴡ'
Sᴀᴜɴᴀ Dɪʟɪ ᴋᴏ ᴍᴀɢᴛᴜᴋᴀᴡ'
Bᴀsᴛᴀ ᴍɢᴀ ᴛᴜʟᴏɢ ɴᴀ ᴛᴀɴᴀɴ ᴍɢᴀ ᴛᴀᴡ ᴜɢ ɪᴋᴀᴡ'

Gᴜsᴛᴏ ᴍᴀɴ ᴜɴᴛᴀ ᴋᴏ ɴɢᴀ ᴍᴜ. ʟᴀɴɢʏᴀᴡ
Aʀᴏɴ ɴɢᴀ ʙɪsᴀɴ ɢᴀᴍᴀʏ ᴀᴋᴏ ᴍᴀʟɪɴɢᴀᴡ,
Mᴀʟɪɴɢᴀᴡ ᴀᴋᴏɴɢ ᴍɢᴀ ᴋᴀʟɪᴍᴛᴀᴡ,
Sᴀ ᴛᴀʟᴀɴ.ᴀᴡᴏɴ ᴀᴋᴏ ᴍᴀɢ ʟᴀɴᴛᴀᴡ
ᴘᴇʀᴏ ᴜɴsᴀᴏɴ ᴛᴀᴍᴀɴ. ᴀᴋᴏɴɢ ʙᴜʟsᴀ ᴋᴀʏ ᴍᴀʙᴀᴡ'

Mᴀᴛᴀɢ Gᴀʙɪᴇ ɴᴀʟᴀɴɢ ᴀᴋᴏ ᴍᴜʟᴀᴋᴀᴡ
Dɪʟɪ ɴᴀ ʙᴀᴛɪᴏɴ'ɢ Bɪsᴀɴ ɢᴀᴍᴀʏ ɴᴀ ᴋᴀᴋᴜʏᴀᴡ,
Bɪsᴀɴ ᴀɴɢ ʜᴀɴɢɪɴ ᴋᴀʏ ᴍᴀʙᴜɢɴᴀᴡ,
ᴀɴɢ ᴋᴀɪɴɪᴛ ɴɢᴀ ɢɪʙᴀᴛɪ ᴍᴀᴏʏ ᴍᴜᴘᴀ-ɪʙᴀʙᴀᴡ'

Aɴɢ ᴀᴋᴏᴀɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ Gɪʜɪᴅʟᴀᴡ,
Mᴜʀᴀ'ɢ ɴᴀᴀ sᴀ ᴅᴇsʏᴇʀᴛᴏ ɴᴀᴀʙᴛᴀɴ ᴜɢ ʜᴜᴡᴀᴡ,
Mᴜʀᴀ'ɢ ᴀɴᴀᴀ sᴀ ɢʏᴇʀᴀ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛɪɴɢ ᴡᴀʏ Kᴀʟɪɴᴀᴡ,
Kɪɴɪɴɢ ᴛᴀɴᴀɴ ɴᴀʙᴀᴛɪ ᴋᴏ ᴛᴜɴɢᴏᴅ ᴋᴀʏ ɪᴋᴀᴡ ɴᴀʜᴀɴᴀᴡ,

Aɴɢ ᴀᴋᴏᴀɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ Gɪʜɪᴅʟᴀᴡ,
Kᴀɴɪᴍᴏ ᴍᴀᴘᴀɴɢɪᴛᴀ Mᴀᴛᴀɢ ᴛᴀᴋɴᴀ ᴏ ᴍᴀᴛᴀɢ Aᴅʟᴀᴡ,
Mᴀᴛᴀɢ ʜɪɢᴀʏᴜɴ ɴᴀʟᴀɴɢ ɪᴋᴀᴡ ᴀɴɢ ɢɪɴᴀ ʜᴀɴᴅᴜʀᴀᴡ,
Uɴsᴀᴏɴ ᴛᴀᴍᴀɴ Dɪʟɪ ɴᴀ ᴍᴀᴜʟɪᴛᴀɴ ᴀɴɢ Kᴀsɪɴɢ² ᴋᴏɴɢ Aᴍᴀᴡ'

Kᴜɴɢ sᴀ ᴋᴀɪʙᴜᴛᴀɴ ᴍᴀᴛᴀᴘᴏs ᴍᴀɴ ᴀɴɢ ᴀᴋᴏɴɢ ᴍɢᴀ Aᴅʟᴀᴡ,
Dɪɴʜɪ sᴀ ᴋᴀʟɪʙᴜᴛᴀɴ ᴜɢ ᴡᴀʟᴀ ᴍᴀɴ ᴋᴀɴɪᴍᴏ ᴍᴀᴋᴀ-ʟᴀɴᴛᴀᴡ
Aʏᴀᴡ ᴋᴀʟᴀʙᴀᴋᴀ' ᴋᴀʏ sᴀ ɪᴍᴏɴɢ ᴋᴀᴍɪɴɢᴀᴡ'
Pᴀɴɢɪᴛᴀ Lᴀɴɢ ᴜɢ Bᴀɴɢᴀᴡ
Kᴀʏ ᴀᴋᴏ ᴛᴜᴀ ᴅɪᴅᴛᴏ ᴍᴀɢᴀʟᴀɴᴛᴀᴡ ɢɪᴋᴀɴ sᴀ ɪʙᴀʙᴀᴡ'
ʙɪsᴀɢ ᴍᴀ -sᴀᴋᴛᴏ ᴍᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴏ ᴅɪʟɪ'
sᴀᴏɴ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴀᴋᴏᴀ ɴɪɴɢ ᴋɪɴᴀʙᴜʜɪ'

Mᴀᴛᴀɢ ɢᴀʙɪᴇ ɴᴀʟᴀɴɢ ᴀᴋᴏ ᴍᴀɢᴀ ᴛᴜɢᴀᴡ'
Bɪsᴀɴ ᴜɴsᴀ ɴᴀʟᴀɴɢ ɢɪɴᴀʙᴜʜᴀᴛ
ᴋᴀᴅᴀ ɢᴀʙɪᴇ. ʟᴀɪɴ ʟᴀɪɴ ᴀɴɢ ɢɪɴᴀʟᴀɴᴛᴀᴡ'
Iɴ.ᴀɴɪ ɢʏᴜᴅ sɪɢᴜʀᴏ ʙᴀsᴛᴀ ᴡᴀʟᴀ ɴᴀʏ ʟɪɴɢᴀᴡ'

Lᴀʙɪ ɴᴀ ᴊᴜᴅ ᴋᴜɴɢ ᴋᴀɴɪᴍᴏ ᴡᴀʟᴀ ɴᴀ
Wᴀʟᴀ ɴᴀ ᴊᴜᴅ ᴀɴɢ ɪsᴀ ᴋᴀ ᴛᴀᴡ'
Nɢᴀ sᴀᴜɴᴀ Aɴᴀᴀ  sᴀ ᴋɪʟɪʀᴀɴ ᴜɢ ᴀɴᴅᴀᴍ ᴍᴀᴍɪɴᴀᴡ'
Kᴀɴᴜɴᴀʏ ᴍᴀᴍɪɴᴀᴡ sᴀ ɪᴍᴏɴɢ ᴍɢᴀ ʜᴜɴᴀ- ʜᴜɴᴀ '

Hᴜɴᴀ- ʜᴜɴᴀ ɴɪᴍᴏɴɢ ᴡᴀʟᴀɴɢ ʜɪɴᴜɴɢᴅᴀɴ
Hᴜɴᴀ- ʜᴜɴᴀ ɴɪᴍᴏɴɢ ᴘᴜʟᴏs ɴᴀʟᴀɴɢ ɪɴᴀᴍᴀᴡ'
Pᴇʀᴏ ʙɪsᴀɴ sᴀ ᴋᴀᴜɢᴍᴀᴏɴ ᴡᴀʟᴀ ɴᴀɢʟᴀɴᴛᴀᴡ'
Nɪ ʙɪsᴀɴ ᴋᴀᴜsᴀ ʟᴀɴɢ ᴡᴀʟᴀ ᴋᴏ ʙᴀᴛɪᴀ'ɢ Bᴀᴋɪᴋᴀᴡ'

Aᴋᴏ ᴋᴀʀᴜɴ ᴋᴀʏ ɢɪᴍɪɴɢᴀᴡ
Sᴀ ᴍɢᴀ ʜɪɢᴀʏᴏɴ ɴɢᴀ ᴀᴋᴏ ʟᴀᴛᴀɢᴀᴡ'
Sᴀ ᴘᴀɢᴛᴀᴡᴀɢ ᴋᴀɴɪᴍᴏ ᴀᴋᴏ Mᴀᴍᴜᴡᴀᴡ'
Wᴀɢᴛᴀɴɢᴏɴ ᴛᴀɴᴀɴ ɴɢᴀᴡ ᴋᴀᴜʟᴀᴡ
Bᴀsᴛᴀ sᴀ Mᴀᴀɴɪɴᴅᴏᴛ ᴍᴏɴɢ ᴛɪɴɢᴏɴɢ ᴀᴋᴏ Mᴀᴋᴀᴘᴀᴍɪɴᴀᴡ'

Sᴀᴜɴᴀ Dɪʟɪ ᴍᴀʜɪᴛᴀʙᴏɴɢ ᴍᴀᴋᴀʟɪᴍᴏᴛ ᴜɢ ᴘᴀᴍᴀʜᴀᴡ'
Mᴀᴍᴀʜᴀᴡ ʙᴀʜᴀʟᴀɢ ᴡᴀʟᴀʏ sᴜᴅ- ᴀɴ ᴘᴜʟᴏs ʙᴀʜᴀᴡ'
Sᴀᴜɴᴀ Dɪʟɪ ᴋᴏ ᴍᴀɢᴛᴜᴋᴀᴡ'
Bᴀsᴛᴀ ᴍɢᴀ ᴛᴜʟᴏɢ ɴᴀ ᴛᴀɴᴀɴ ᴍɢᴀ ᴛᴀᴡ ᴜɢ ɪᴋᴀᴡ'

Gᴜsᴛᴏ ᴍᴀɴ ᴜɴᴛᴀ ᴋᴏ ɴɢᴀ ᴍᴜ. ʟᴀɴɢʏᴀᴡ
Aʀᴏɴ ɴɢᴀ ʙɪsᴀɴ ɢᴀᴍᴀʏ ᴀᴋᴏ ᴍᴀʟɪɴɢᴀᴡ,
Mᴀʟɪɴɢᴀᴡ ᴀᴋᴏɴɢ ᴍɢᴀ ᴋᴀʟɪᴍᴛᴀᴡ,
Sᴀ ᴛᴀʟᴀɴ.ᴀᴡᴏɴ ᴀᴋᴏ ᴍᴀɢ ʟᴀɴᴛᴀᴡ
ᴘᴇʀᴏ ᴜɴsᴀᴏɴ ᴛᴀᴍᴀɴ. ᴀᴋᴏɴɢ ʙᴜʟsᴀ ᴋᴀʏ ᴍᴀʙᴀᴡ'

Mᴀᴛᴀɢ Gᴀʙɪᴇ ɴᴀʟᴀɴɢ ᴀᴋᴏ ᴍᴜʟᴀᴋᴀᴡ
Dɪʟɪ ɴᴀ ʙᴀᴛɪᴏɴ'ɢ Bɪsᴀɴ ɢᴀᴍᴀʏ ɴᴀ ᴋᴀᴋᴜʏᴀᴡ,
Bɪsᴀɴ ᴀɴɢ ʜᴀɴɢɪɴ ᴋᴀʏ ᴍᴀʙᴜɢɴᴀᴡ,
ᴀɴɢ ᴋᴀɪɴɪᴛ ɴɢᴀ ɢɪʙᴀᴛɪ ᴍᴀᴏʏ ᴍᴜᴘᴀ-ɪʙᴀʙᴀᴡ'

Aɴɢ ᴀᴋᴏᴀɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ Gɪʜɪᴅʟᴀᴡ,
Mᴜʀᴀ'ɢ ɴᴀᴀ sᴀ ᴅᴇsʏᴇʀᴛᴏ ɴᴀᴀʙᴛᴀɴ ᴜɢ ʜᴜᴡᴀᴡ,
Mᴜʀᴀ'ɢ ᴀɴᴀᴀ sᴀ ɢʏᴇʀᴀ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛɪɴɢ ᴡᴀʏ Kᴀʟɪɴᴀᴡ,
Kɪɴɪɴɢ ᴛᴀɴᴀɴ ɴᴀʙᴀᴛɪ ᴋᴏ ᴛᴜɴɢᴏᴅ ᴋᴀʏ ɪᴋᴀᴡ ɴᴀʜᴀɴᴀᴡ,

Aɴɢ ᴀᴋᴏᴀɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ ᴋᴀsɪɴɢ Gɪʜɪᴅʟᴀᴡ,
Kᴀɴɪᴍᴏ ᴍᴀᴘᴀɴɢɪᴛᴀ Mᴀᴛᴀɢ ᴛᴀᴋɴᴀ ᴏ ᴍᴀᴛᴀɢ Aᴅʟᴀᴡ,
Mᴀᴛᴀɢ ʜɪɢᴀʏᴜɴ ɴᴀʟᴀɴɢ ɪᴋᴀᴡ ᴀɴɢ ɢɪɴᴀ ʜᴀɴᴅᴜʀᴀᴡ,
Uɴsᴀᴏɴ ᴛᴀᴍᴀɴ Dɪʟɪ ɴᴀ ᴍᴀᴜʟɪᴛᴀɴ ᴀɴɢ Kᴀsɪɴɢ² ᴋᴏɴɢ Aᴍᴀᴡ'

Kᴜɴɢ sᴀ ᴋᴀɪʙᴜᴛᴀɴ ᴍᴀᴛᴀᴘᴏs ᴍᴀɴ ᴀɴɢ ᴀᴋᴏɴɢ ᴍɢᴀ Aᴅʟᴀᴡ,
Dɪɴʜɪ sᴀ ᴋᴀʟɪʙᴜᴛᴀɴ ᴜɢ ᴡᴀʟᴀ ᴍᴀɴ ᴋᴀɴɪᴍᴏ ᴍᴀᴋᴀ-ʟᴀɴᴛᴀᴡ
Aʏᴀᴡ ᴋᴀʟᴀʙᴀᴋᴀ' ᴋᴀʏ sᴀ ɪᴍᴏɴɢ ᴋᴀᴍɪɴɢᴀᴡ'
Pᴀɴɢɪᴛᴀ Lᴀɴɢ ᴜɢ Bᴀɴɢᴀᴡ
Kᴀʏ ᴀᴋᴏ ᴛᴜᴀ ᴅɪᴅᴛᴏ ᴍᴀɢᴀʟᴀɴᴛᴀᴡ ɢɪᴋᴀɴ sᴀ ɪʙᴀʙᴀᴡ'


SELF MADE POEM NGA INAMAW'
7-04-18 2:06 For Donna Gultiano
Anton Mar 2020
Slowly, I broke down,
tears fell from my eyes,
my heart shattered into pieces,
all the sweet memories played inside my mind.
And like that I stayed while watching
you walk out of my life.
🥀
1
Anton Oct 2020
1
You were the healing that I wanted, but didn't get back.
2
Anton Aug 2020
2
How I wish that I could keep you mine
Anton Mar 2020
it's 3am again and this overwhelming sadness is drowning my soul again,

just can't remenber when, all of this feeling of being broken began,
Anton Oct 2019
Abi ko nga ikaw na ang babaye sa akong mga pag.ampo,
Abi ko nga ikaw na ang babaye nga ging hatag sa ginoo dinhi kanako,
Abi ko nga ikaw na ang babaye nga kanako mohigugma,
Abi ko nga ikaw na ang babaye nga muluwas kanako sa kaguol ning kalibutan,

Abi nako mausab na ang dagan sa kinabuhi ko dungan sa pag.a-bot mo,
Apan nganu man kini? halos matag higayon nalang ko masakitan,
Mangutana ko nimo, Gihigugma ba gyud ko nimo?
Og "Abi lang sad bi ni nako?"
Anton Nov 2019
Although it's difficult,
it has to be done,
It will hurt a lot,
but,
                             we just need to endure it.
I don't want to hurt you,
when I leave you,
So if you think you're the only one crying,
I'll tell you,
in every droplet of your tears you shed,
is a bucket full of my tears,
Anton Aug 2020
Dear self,

I know it has been very hard these days and though it seems so impossible to go on I wanna ask you to make a pledge to follow and obey;

Promise you won't ever think of giving up or surrender,
Promise you'll still hold on Promise you'll still cling into life
Promise to make your self better
Promise to build yourself stronger
Promise you'll keep on fighting your battles
Promise you'll persevere and endure all of it

I don't wanna ask to make a promise not to get tired or not cry,
For you're just human too,
You get tired and feel all so blue.

And if ever you've had enough after shedding an ocean of your tears

Pick yourself up again, rebuild yourself,
Pick up the shards of your broken heart,

Please do have the courage to get up and face it all again,

Don't lose hope and pray
that tomorrow won't be another cloudy day.
8-18-20
The day Shiela wanted me to set her free,
For her dreams for her family is far more valuable to her than her's and mine.

How I wish I could keep her mine.
But it's fine I guess it's not mine to decide.
Anton Feb 2022
I have survived my worst days alone,
and have wiped my tears by myself,
day keeps on and I learned to move on--
to face my fears alone and go on.
Anton Jul 2019
A love that was built with just a glance,
A love that never really had a chance,
A love that is detached by distance,
A love that is the sentimental chivalry of my romance,

A love that we never even tried to balance,
A love that stayed even with your absence,
A love that has cherished and valued essence,  
A love that would never receive any negligence,

A love that stand strong even through annoyance,
A love that will never be a hindrance,
A love that will never have insignificance,
A love that would never be true with your nonexistence.
Anton Nov 2019
Sometimes I'm happy,
sometimes serious,
sometimes super sweet,
sometimes sensitive,
sometimes numb,
But even if i act like i never miss you or never cared,
not once did you ever left my heart,
I will keep you here always.
Anton Nov 2019
They say,
I'm such a fool to keep on waiting for you,
We're always together,
But somehow I can't tell you how I feel about you,
I kept on holding back,
I also know who you admired so much,
There's  just nothing I can do to let you know,
that I love you.
How can we ever become lovers?
If I never learn to muster all my courage and confess,
If one day, destiny constructs a path for us
we'd become sweethearts
We'll be a perfect match, a numb and a fool.
Anton Dec 2019
Sa iyong pagbabalik, nadarama ulit ang iyong halik

Galing sa biglaang pag-alis, nagdulot pa rin sa puso'y malalim na daplis

Tulang sinulat at inialay sa akin ay naglalaman ng mga dahilan

Mga dahilan na aking intindihin ngunit ako'y masasaktan

Ayaw mo akong lisanin ngunit ayaw mo na rin akong angkinin

Maaari ba iyon? Parang hindi nagkatugma sa totoong depinisyon

Ng tunay na pagmamahal pero yun ang iyong opinyon

Hindi mo ako gustong kalimutan, hindi ako kayang paluhain

Mahal mo akong lubusan, at ayaw **** makasakit ng damdamin

Sana'y malaman mo na natatawa ako sa iyong mga salita

Nang sinabi **** iwanan ako at hayaang sumaya sa iba

Siguro sasaya ako, oo alam ko

Pero asahan mo darating ang panahon na kung kailan pinalaya mo ako

Doon mo na rin malaman na ang bobo mo masyado

Sapagkat minahal kita nang higit sa aking buhay

Inialay ko lahat, kahit minsan ay sumablay

At para na rin pinatunayan **** hanggang salita ka lang naman

Ayaw mo akong saktan? Pero handa mo akong iwanan.

Binulag mo ang sarili sa kaisipang sasaya ako kapag wala ka

Yan ang kamaliang gusto ko sanang itama

Bali-baliktarin man ang buong daigdig, umiiral pa rin sa puso ko ay pag-ibig

Bakit hindi na lang natin isipang tayo na lang dalawa?

Ang natitira sa mundong ibabaw at wala ng iba pa

Nang sa gayon ay hindi mo maisip na ako'y makahanap ng iba

Higpitan mo ang paghawak sa akin at ako'y iyong-iyo na.
Anton Aug 2020
Bakit sa unang buwan ng pagsasama'y napakahigpigt ng pagkakakapit mo saakin tapos ngayong mag tatatlong buwan na'y tila ba parang isang presong sabik na sa buhay sa labas kaya, gustong kuwala pilit na nagpupumiglas dahil gustong makalabas at lumaya?
Anton Dec 2019
Worldly
Beauty    Fades,
  Choose                        someone
   who's                                 beautiful
on the                                       inside,
Someone                                who has
a beautiful                         soul and
a warm heart
Anton Nov 2019
Before, it was you cheating, now it's him.
Before, He used to love you, now he doesn't.
Before, You always had late night talks, now you don't even communicate.
Before, He used to adore you, now he just ignore you,
Before, He used to cared so much for you, now he doesn't.
Before, He was tempted by you, he isn't.
Before, He was the one who always cried, now it's you.
Before, you didn't accept his love,
now you regret for it's already too late
Anton Nov 2019
Last night,
I saw a falling star,
I made a wish
                            I, wished that you'll be mine,
Suddenly the star stopped,
he approached me then laugh,
and Said,
"You are so stupid, You can't! Because she is with him!",
"She is with the person she loves the most".
then,
I just wished for you to be happy,
even without me,
Anton Aug 2020
And if destiny's choice is for us to meet again,
I'll be here waiting,
If our paths should intertwine
I'll be grateful.
That one day I'll be yours and you are mine again.
Anton Apr 2020
Maybe our feelings dwell where the stars lay,
the reason why it's concealed during the day,
perhaps that's the reason why we still procrastinate,
desiring that someday, being together becomes our fate.
When that desirable moment comes, trust that I would never hesitate,
I'll take your hand and contemplate,
After all, we were bound by fate.


-Unexalted
Anton Dec 2019
No matter how much I pray,
I'm just a broken dreamer,
I know you don't love me,
and you won't ever be mine,
It will only remain as a pipe dream,
that  somehow you'd love me back,
no matter what i do i will never achieve,
'coz i was never even one of all your dreams,
I will never be.
Anton Nov 2019
I Knew
   loving you
          would bring
              Cataclysm
                            to my world
                                     still I Did.
Anton Oct 2020
“I wanted to chase you right after I said goodbye. I wanted to run to you and tell you I was wrong, and that I changed my mind. That I regret hurting you. That that wasn’t what I truly wanted. That you were still the one. But I felt so crushed for breaking you, my person. I already caused you so much pain that you didn’t deserve more of me. That was why I stopped myself from pulling you back even when I wanted to hug you, to never let you go again. I wanted to save you from myself. I didn’t want to hurt anymore, so I didn’t look and back and just left all at once.”

“Didn’t you know that the aching of all those wounds would go away if you stayed and chose me? Didn’t you know that you were capable of my breaking and unbreaking? But you left me bleeding and I had to let it subside because I knew then that you were no longer coming back. I had to be my own person because if not, I would have lost myself too. It was not about the amount of pain  you have caused me, because no matter how deep the cut was, you had the capacity to mend me in an instant. You were the healing that I wanted but didn’t get back. Your leaving broke me more than if you just stayed by my side.”
—**** Collantes // conversations we never had
Anton Oct 2018
You will never know that you have it
you won't even notice  it's with you
or that it's within you
no one ever does
for it maybe you
yourself.
all along.
Anton Nov 2019
It's always like this when you love,
You'll always be willing to wait,
                           you'll be played around for a long time,
when you run into it,
At first, you'd thought it was true
you'd say this is it,
You've found the love of your life,
But,
That will be the first time,
you'd be played because of love,
Don't fool yourself,
Before things get out of hand
Protect your heart,
Steer clear of heartbreaks,
keep in mind that destiny will always keep a cheap shot,
It's okay to have a change of heart,
and cut it fine.
Anton Aug 2020
I reached out my hand to unknown domains,
Accidentally touched my future that was all so black.
I hope I could ever go back,
I don't want this to be my last stop.
Anton Jun 2018
Dear Me,
.
Aren't You tired
Aren't You tired of these sleepless nights
Aren't You tired of waiting?
Waiting for someone,
Someone who would never Come,
For Coming back Means Shame,
Shame and Pain to her part.
.
Let me Remind You,
No one Loves You Anymore,
Trust me She Isn't Coming Back,
Nope,
Never,
Not even a Slightest Chance,
Not Even in your Sweetest Dreams,
So Come on Already.
Come to your senses,
Let me get some Rest.
Rest for a whole Eternity.
Just Go F**king Die Already.
.
Love,
Me ☺
6-9-18 -1:4:08
Anton Nov 2019
Deceitful
You said you love me.
You said you wouldn't leave me.
You said you'd wait for me.
I was lost for a moment,
you were already so happy without me,
Is it because you love me when I'm around?
Is it because your love was just a lie?
You only like to deceive me.
Anton Aug 2020
Books desire to be read,
Songs desire to be sang,
Dreams desire to be fullfilled,
Hearts desire to be loved;
-so does mine.
Anton Jul 2019
Cge, salamat kaayo sa tanan ha?  
Sa memories ug sa melodies,
the songs you sang and played for me ,
Sa gamay nga oras nimo nga gihatag,
Sa gugma na kanako  imohang gidalit,  
Pasayloa na ang imong gugma nausik lang ug nasayang,
Dre kanako na usa ka taw nga walay hinungdan, sama kanako nga daw sagbot lang sa katilingban,  
Sama kanako nga  sa kinabuhi walay padulngan,
Sama kanako na sa gugma nimo dili takos ug angay,
Sama nako nga sa kinabuhi ug katawhan gina tamay,
Mao ikaw langga ayaw na pag langay,  
arun makita ug maka.ila na nimo ang taw  na kanimo muhigugma nimo ug tinud.anay,
ang taw nga makauban nimo kanunay,

Pasagdi nalang ko dri,
Biyae nalng ko dinhi,
Dle nako magdahum na muabot ug kanimo naapay mo puli,
Busa ako, hikalimti,

Pero ilawm sa akong kasing kasing naa gihapon ka magpabilin,
Manghinaut na ikaw nalipay pod sa akong pag.abot ,
Nga unta ikaw dle mag bago ug dle makalimot,
Sa mga panumpa ta,
nga matud pa walay katapusan,

Dle na nako mahimong pugngan,
ang gibating kasikas ning akong dughan,
Ipagawas ra nako ning tanan,
Mga kasikit ug kaguol ig bundak sa uwan,

Unta puhon sugaton ug madawat nimo,
Ang kamatuoran nga wan.a juy kita,
Ayaw lang pabali ug kabalaka,
Kahibaw ko naara ang taw nga kanimo andam mohigugma.

Salamat azaraya
Anton Nov 2019
Are you crazy?
You left me and then come back again,
                            what do you think of me?
Stupid?
"hahaha!, Come here" ,
                            I have been waiting for you,
to come back to my life,
I accept the fact,
that i will always do foolish things when it comes to you.
I'm a fool for love
Anton Mar 2021
I Loved You
I didn't love you
because you told me so
I didn't love you
So I can hear the words I love you too

I didn't love you
Out of pity but because I needed you
Nor did I love you
For you were pretty but because I wanted you

I have loved you
The moment you understood my brain and my pain
I have loved you
The moment you watched the night sky and the stars with me

I haved loved you because you still stayed and chosed to face the heartaches and pain I may have given you

I loved you
When you said you'll never leave
I loved you
When you said you'll always be here

I loved you
When under the moonlight you held my hand

I loved you
The moment you showed me your soul
I loved you
The moment I felt that I am in love with you

I loved you
And know that for once you did love me too

I loved you
Even though I don't know your truths

I was a fool
Not listening to my mind
I was a fool
Thinking that you'll be mine for a lifetime.

I have loved you
Not because you made me
But because I fell in love with you
And I chose to love you

I'd still be loving you, may that day comes when you'll get tired and end up breaking our promise
Anton Nov 2019
As I said before,
you could not hurt me anymore.
I will not let you do it,
I said I will forget you,
I will make my heart stronger,
I will not let you roam my life any longer,
I said I will not love you anymore,
I made myself believe that I could do it all,
One day you came back and ask, you say,
"Dear, I still love you, do you still love me?
All of a sudden I forgot all those my promises I made to myself.
This just shows, I'm so fragile when it comes to you.
Anton Nov 2020
Pintuan palang malalaman mo na,
Na ito ang bahay ng mahirap na pamilya,
May nakasulat pa sa itaas na "Welcome to Miano Family" at " God bless our home".
Mga katagang matagal ng iniukit ng panahon,

Pag pasok mo ay sasalubong agad sayo,
Ang mga mga kagamitan na bigay,
Mga gamit na pinagsawaan na ng kapit bahay,
Mga Tv, relos, at orasan na di na umaandar,

Sa iyong unang hakbang iyong maaapakan,
Ang mga lumang tarpaulin na ginawang floormat,
Upang takpan ang madumi at maputik na  sahig,

Lingon ka sa kanan,
At makikita mo ang gawa kong hagdanan,
Hagdan na mayroon lang tatlong apakan,
Ngunit di kelangan mabahala,
Pagkat gawa ko iyan, kaya dapat magtiwala,

Sa iyong pag akyat makikita agad,
Ang kahon na sa laki ay sagad,
Sariling gawang kahon para sa speaker at amplifier,
Di sapag mamayabang pero kalahating araw ko lang tinapos iyan,
Partida nga at wala pang kompletong kagamitan,

Mapapansin **** ganun din ang set up sa taas,
May mga tarpaulin nanaman paloob at palabas,
May mga pira pirasong damit na tinahi para magsilbing kurtina at pantakip,
Pantakip mula sa mga butas na ding ding,

Pag lipat sa kabilang kwarto at makikita mo,
Ang sahig  na gawa nanaman sa kawayan,
Na ginawa upang maging daanan ng hangin  sa mainit na panahon,

Walang masyadong kagamitan,
Pero masasabi mo talagang magulo,
Magulo at parang wala nang paglalagyan,
Ng mga damit at mga unan na pa kalat kalat,

Konting pagmamasid pa at iyong mapapansin,
Ang basag naming salamin,
Mga LED lights na di nagagamit pag sapit nh dilim,
Mga wires na napakagulo at gutay gutay,
Batterya ng motor na gamit  ng ilaw pag gabi,

Pag napagod kana sa taas,
Bumaba ka ulit at makikita mo sa gilid ng hagdan,
Ang Mga gawa sa kahoy na upuan,
Tingin saglit sa taas at masdan,
Pinag tagpi tagping yero na bubungan,

Mga bubong na maaliwalas kapag tag.araw,
Pag tag ulan naman ay nagmumukhang talon sa buhos ng tubig,
  
Sa kusina naman tayo ay magpunta,
Bubungad agad ang mga basag na baso,
At mga plato't kutsarang di kumpleto,
Naubos narin cguro ng tatay kong lasinggero,

Sa hugasan makikita mo naman,
Ang gawa sa kahoy na hugasan,
Mg lalagyan ng plato at basong may sabitan,

Isang hakbang pa at welcome to our lutuan,
Lutuan na gaw asa lupa nq ipinatong sa yero  kahoy at kawayan,
Mga maiitim na  na kawa at kaldero na laman,
At syempre mga kahoy rin na panggatong na nakalagay naman s abandang ilalim ng lutuan,

Tuwing kakain kailangan mag kanya²,
Pagkat pag nag sabay ay tiyak na di kasya,
Pagkat plato't kutsara'y kulang na,
Pero ganun paman kami ay masaya.

Simpleng bahay, simpleng buhay, simpleng pamumuhay 😊
Anton Dec 2019
Goodbyes were never sad at all,
until you realize that they're not coming back into your life anymore
Anton Jan 2018
Goodbye.

I tried to take away the pain,
by finding someone new,
but then I came to realize,
that no one really compares to you ,
And even if I look around,
pretending not to cry,
I know that I’ll always go back,
to the day you finally said goodbye.
Anton Sep 2019
Sa taliwala niining akong kalibutan nga puno sa kaguol,
ikaw dinhi sa akong kibuhi ang niabot ug niduol,
hinaot unta nga ikaw dili ug dili magabasol,
kay ako intawn kanimo wala'y ika hatag bisan gamay na suhol,
kung pananglitan nga ikaw bation ug kakatol,
hinaut unta nga sa lain tawo dili musagol,
kay ako ania man nga pirme andam itunol,
ang gugma ko nga sa kasing kasing mo mu-bukol.
Anton Jul 2019
Hantud sa lubnganan

Nidag.um napod ang kalangitan,
Nanagan na ang mga katawhan,
mga katigulangan ug kabatan-onan,
Nagpangita na sila ug kapasilungan,

Mubundak napud ang kusog na uwan,
Mabasa' nasad ang mga kadalanan,
Nanirado na ang mga baligyaanan,
Kanselado na pud ang mga kalihokan,

Samtang ako ania ra amoang pinuy.anan,
Kanunay nga gahandum sa atong nasugatan,
Nagpangutana, nganung wala naka sa akong kiliran,
Unsa man gyud ang hinundnan ug naingnan,

Nganung sa gugma mo ako imong gihikawan,
Unsa man gyud ang imong basihan?
Dili ba diay ko angay na hatagan?
Hangtud nalang gyud ba ko sa handurawan?

Tinuod nga sa gugma sa ginikanan wala ko gihikawan,
Unsaon taman kining kasing kasing ikaw ang kinahanglan,
Bisan pag dli ni para sa imong kaayuhan,
Nasayud ko nga wala koy kadungganan,
kay matud pa sa uban dle kuno ko kasaligan,
Para mahimo kong usa sa imong mapilian,

Wala na gyud ba kini kalambuan?
Nangandoy lang gihanpon ko na kita mag.uban,
Nga unta puhon makig ila ila sa imong ginikanan,
Bisan nasayod kong wala na gyuy katumanan,
Kay ako usa man lang ka tawng walay hinungdan,

Usa ka taw nga matud pa,"sa kinabuhi walay padulngan",
Pero bisan in-ani ang permi nakong madunggan,
Kanunaay gihapon kong mangandoy ug kalampusan,
Bahala na ug puhon dli ko ma kwartahan,
Basta ang importante ikaw akong maangkon ug mahagkan,

Kung ako Mahimong usa ka taw nga gamhanan,
Magbuhat ako ug mga butang nga kahibulungan,
Usbon nako ang dagan niining kalibutan,
Tapigan ko ang mga buwan ug mga kabituonan,

Akong Hupingon ang mga panghitabo na dle ko masakitan ,
Akong kining hupingon hangtud tika makitan-an,
Kung ako mawagtang man gani pananglitan,
Dili ko maguol kay ikaw ra gihapon akong mapalgan,

Unya sa kung kitang duha mag kita' na man,
Pahunungon ko ang oras sa kailbutan,
Nga ang usa'g-usa ra atong mamatikdan,
Ibalik ko ang kahayag sa buwan ug mga kabituonan,

Magsayaw sayaw kita sa kawanangan,
Ubanan sa kahayag sa mga bituon ug buwan,
Dli na gyud mahitabong muuwan,
kay mga panganod akoang tapigan,

Buhaton ko kining tanan,
Para lang ikaw akoang makauban,
Akoang mahalon ug panggaon hangtud sa lubnganan,
Para kanako mao na kini tinud-anay kalampusan,
Raya

#SAD
#WISHFULTHINKING
#GIVEMELOVE
wa koy mabuhat maong nagsuwat suwat ug balak
Anton Dec 2019
N̵o̵,̵ ̵I̵ ̵d̵o̵n̵'̵t̵ ̵w̵a̵n̵t̵ ̵i̵t̵,̵
̵I̵ ̵d̵o̵n̵'̵t̵ ̵w̵a̵n̵t̵ ̵t̵o̵ ̵s̵e̵e̵ ̵y̵o̵u̵ ̵h̵a̵p̵p̵y̵ ̵o̵n̵l̵y̵ ̵f̵o̵r̵ ̵a̵ ̵m̵o̵m̵e̵n̵t̵,̵
̵ ̵b̵u̵t̵ ̵a̵l̵w̵a̵y̵s̵,̵
I̵ ̵n̵e̵v̵e̵r̵ ̵w̵a̵n̵t̵ ̵t̵o̵ ̵s̵e̵e̵ ̵y̵o̵u̵ ̵c̵r̵y̵i̵n̵g̵ ̵e̵v̵e̵n̵ ̵f̵o̵r̵ ̵j̵u̵s̵t̵ ̵a̵ ̵s̵e̵c̵o̵n̵d̵,̵
B̵u̵t̵ ̵i̵f̵ ̵c̵r̵y̵i̵n̵g̵ ̵i̵s̵ ̵t̵h̵e̵ ̵o̵n̵l̵y̵ ̵w̵a̵y̵,̵
t̵o̵ ̵e̵a̵s̵e̵ ̵t̵h̵e̵ ̵p̵a̵i̵n̵ ̵i̵n̵ ̵y̵o̵u̵r̵ ̵h̵e̵a̵r̵t̵,̵
̵t̵h̵e̵n̵,̵
̵ ̵d̵o̵n̵'̵t̵ ̵c̵r̵y̵ ̵a̵n̵y̵m̵o̵r̵e̵,̵
f̵o̵r̵ ̵I̵'̵d̵ ̵b̵e̵ ̵w̵i̵l̵l̵i̵n̵g̵ ̵t̵o̵ ̵s̵h̵e̵d̵ ̵t̵h̵i̵s̵ ̵t̵e̵a̵r̵s̵ ̵o̵f̵ ̵m̵i̵n̵e̵,̵
̵s̵o̵ ̵t̵h̵a̵t̵ ̵y̵o̵u̵ ̵c̵o̵u̵l̵d̵ ̵b̵e̵ ̵j̵u̵s̵t̵,̵
̵H̵ ̵A̵ ̵P̵ ̵P̵ ̵Y̵ ̵ ̵ ̵A̵ ̵L̵ ̵W̵ ̵A̵ ̵Y̵ ̵S̵.̵
Anton Oct 2020
Yours is the face I wouldn't forget,
A face that brought both pleasure and regret.
I tried to live my life without your love,
All the places I went only reminded me of what used to be.
I just wanna remove you from these thoughts and those memories.
Else I have to remove this very life I have in me.
Anton Jan 2018
Real love lasts for forever and a day
but love just isn’t something you measure that way.
Nothing’s forever,
forever’s a lie
cause all you really have is
between hello and goodbye.
Anton Aug 2018
hindi mo alam kung gaano kahirap
ang pinagdaanan nya bago sya magdesisyon.
hindi mo alam kung anong impact
sa kanya ng desisyong ginawa nya.
hindi porket sya ang nang iwan
hindi na sya nasaktan.
may mga bagay na hindi masabi ng direkta
kaya itatago na lang sa salitang "ayoko na"
pero ang totoo may malalim na dahilan
kung bakit ka nya binitiwan.
may malalim na dahilan bakit ka nya iniwan.
hindi natin pwedeng husgahan ang isang tao
base sa pinakita o pinapakita nya.
Hindi lahat ng nang iwan walang pinaglalaban.
hindi lahat ng nang iwan sarili lang nila ang dahilan.
sa totoo lang mas masakit dun
sa side ng taong nang iwan sayo na
may malalim na dahilan kesa sayong binigla ng di mo inaasahan. alam mo kung bakit?
kasi sya buong buhay nyang dadalhin yung sakit
kasi nag Letgo sya kahit ayaw nya.
oo andun na sa "kung mahal mo ipaglalaban mo"
quit that **** concept. hindi all the time
pag mahal mo ipaglalaban mo.
hindi sapat yung mahal ka nya para manatili sya. maraming bagay ang hindi mo alam pero
mas pinili nya talagang hindi ipaalam.
Kase ayaw nya na ikaw ay mas masaktan pa.
hindi mo alam kung gaano kasakit sa kanya
yung iwan ka ng ganon ganon lang.
pero mas masakit kung mananatili sya sayo
kung ikasasama mo naman. hindi lahat ng nang iiwan
sumuko na. hindi lahat ng nang iwan napagod na.
Hindi lahat ng nang iwan wala ng pakealam.
Hindi lahat ng nang iwan hindi nasaktan.
at hindi lahat ng nang iwan hindi kana mahal
kasi may mga bagay na mas mabuting bitawan
na lang kesa panghawakan parin kahit alam natin na
mag eend-up din ng parehas kayong masasaktan.
Anton Nov 2019
They say I'm crazy,
because up until now,
                            you're still the one that I love,
I was hurt by what they said,
but I stopped talking,
I know the truth,
I'm not stupid,
                            They just don't know how to love,
Anton Nov 2019
I saw you sitting and crying,
I sat beside you,
                           I asked you, "Why?" You didn't answer,
I Embraced you,
but you just walked away,
I tried to cry but tears just won't fall,
then realized,
I was sitting on my own grave.
Anton Dec 2019
Sa mga araw na di kita pinansin,

pinilit ko ang sarili na hindi ka kulitin,

Hindi dahil Gusto na sana kitang limutin,

Hindi dahil sa gusto na kitang lisanin,

Kundi

Dahil ayaw kitang angkinin,

Dahil ayaw ko nang saktan ang iyong damdamin,

Dahil ayaw  na kitang paluhain,

Dahil sa mahal kita ng lubusan,

Pipilitin kitang iwanan ,

Upang ang tunay na pagibig at kaligayahan,

Iyong matagpuan
Kahit itoy sa ibang tao naman mangaling,

titisin ko ang sakit,
Para lang ikaw ay lumigaya
Anton Nov 2019
People, sometimes say "I love you",
                            and when they say it,
sometimes it's either sometimes it's out of love,
or too late,
So now I wanna tell you,
"I love you",
Is is too late?
Anton Oct 2020
our love is like
The moon and sun,
they’re
forbidden to meet
Anton Sep 2019
Sa kaataas sa panahon nga ako nag inusara,
nitunga ka ug ang akong kasing kasing imohang gipara,
gikantahan ug giduyugan nimo sa imong gitara,
dili man unta ka dautan ug mata para mag antipara,
pero nganong wala man nimo mahibaw.e nga ako usa lamang ka basura.
bisan pa sa tanan nakong mga pagduda, imong gisaad na imong gugma kanako ra.
Anton Mar 2020
How I wish I could Reformat my heart,

Free you from the space of my mind,

Delete all the saved Caches and drafts  of you,

Away from my Memory,

Discard all those Spam nonsense you've told me,

Reboot my whole being,

Browse to another chapter of life,

Register a new and better me,

Set a up a new firewall for my heart,

And if it should ever be broken again,

You'd leave me no choice with this life but to

Turn off.
Next page