Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Anton Nov 2019
I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ᴇʏᴇs, ᴛʜᴇʏ sʜɪɴᴇ ʙʀɪɢʜᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴛʜᴇ sᴜɴ ᴀʙᴏᴠᴇ ᴍᴇ,
I ʟᴏᴠᴇ ʜᴏᴡ ʏᴏᴜ ʙʀɪɢʜᴛᴇɴ ᴍʏ ᴅᴀʏ ᴡɪᴛʜ ɪᴛ,

I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ Sᴍɪʟᴇ, ɪᴛ's sᴏ ᴄᴀɴᴅɪᴇᴅ ʏᴏᴜ ᴍᴀᴋᴇ ᴍᴇ ᴅʀᴏᴏʟ,
I ʟᴏᴠᴇ ʜᴏᴡ ᴄᴏᴜɴᴛᴀɢɪᴏᴜs ɪᴛ ɪs,

I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ʜᴀɪʀ, ᴛʜᴇʏ ᴍᴀʏ ɴᴏᴛ ʙᴇ ᴀs ᴘʟᴇɴᴛʏ ᴀs ᴛʜᴇʏ sʜᴏᴜʟᴅ ʙᴇ,
I ʟᴏᴠᴇ ʜᴏᴡ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ᴍᴇ ᴡᴀɴɴᴀ ғᴏɴᴅʟᴇ ɪᴛ ᴇᴀɢᴇʀʟʏ,

I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ sᴍᴇʟʟ, ᴛʜᴏᴜɢʜ ɪ ᴍᴀʏ ʙᴇ ᴊᴜsᴛ sᴏᴍᴇ ᴏғ ʏᴏᴜʀ ᴘᴇʀғᴜᴍᴇ,
I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ sᴍᴇʟʟ ᴛʜᴀᴛ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ᴍᴇ ᴡᴀɴɴᴀ ʙʀᴇᴀᴛʜ ɪɴ ᴇᴠᴇʀʏ ᴘɪᴇᴄᴇ ᴏғ ʏᴏᴜ,

I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ʙᴏᴅʏ, I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ᴜɴɪǫᴜᴇ ᴘʜʏsɪǫᴜᴇ, ᴄᴜʀᴠᴇs ᴀɴᴅ ᴀɢʟᴇs,
I ʟᴏᴠᴇ ɪᴛ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ɪᴛ ᴄʟᴏsᴇ ᴛᴏ ᴍɪɴᴇ ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ I ᴇᴍʙʀᴀᴄᴇ ʏᴏᴜ,

I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ʟɪᴘs ᴀɴᴅ ʜᴏᴡ ᴍᴜᴄʜ ᴛʜᴇʏ ᴜᴛᴛᴇʀ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴡᴏʀᴅs,
I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ʟɪᴘs ᴇsᴘᴇᴄɪᴀʟʟʏ ᴡʜᴇɴ ᴛʜᴇʏ ᴘʀᴏɴᴏᴜɴᴄᴇ ᴛʜᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀᴅs "I Lᴏᴠᴇ Yᴏᴜ"

I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ sᴏᴜʟ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴡʜᴏʟᴇ ʏᴏᴜ,
I ʟᴏᴠᴇ ʜᴏᴡ ʏᴏᴜ ᴘʀᴏᴠᴇ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇᴅ ᴍᴇ ᴛᴏᴏ.
Anton Nov 2019
Ever since I met you, I always thought that these feelings of love or deep affection for you were ineffable and relentless,

As my attachment to you grows everyday you were always benevolent,

Everyday as we exchange conversations I keep on yearning for that Intimate moment with you,

That maybe when the song ofour soul's in symphony you'll be kind enough to offer me thy chastity not as an act of charity but because you worshipped me,

As we go on to this  journey together and try to find the pathway to our happy ever after I hope you realise that even though my love for you has always seemed like an act altruism but I'm sorry it is just the epitome of my affection for you is deep,  

I will worship you till one-day all those things I offered will be repayed by your love

That love  I don't have to beg. ♥
Anton Oct 2019
Abi ko nga ikaw na ang babaye sa akong mga pag.ampo,
Abi ko nga ikaw na ang babaye nga ging hatag sa ginoo dinhi kanako,
Abi ko nga ikaw na ang babaye nga kanako mohigugma,
Abi ko nga ikaw na ang babaye nga muluwas kanako sa kaguol ning kalibutan,

Abi nako mausab na ang dagan sa kinabuhi ko dungan sa pag.a-bot mo,
Apan nganu man kini? halos matag higayon nalang ko masakitan,
Mangutana ko nimo, Gihigugma ba gyud ko nimo?
Og "Abi lang sad bi ni nako?"
Anton Sep 2019
Sa dalan sa kinabuhi nga akong ginasubay,
kitang duha nag.abot ug nagkaila bisan dili angay,
sa kinabuhi ko miabot ug nihatag ug kalipay tinud.anay,
sa mubong panahon ang mga kasikas sa dughan nahupay,
bisan ug sa matag higayon na kitang duha mag.away,
muabot man sa panahon nga wala nay tingganay,

ayaw lang ug kabalaka oh akong inday,
kay ang gisinggit sa akong dughan ikaw ra gyud kanunay,
sa akong kasing kasing nga puno sa kasakit ug kalaay,
ikaw lang ang bugtong nakahatag ug kalipay,
bisan wala ako diha sa imong kiliran huna-hunaa ania rako nagabantay,
ug bisan si kamatayan pa man akong mamahimong kaaway,
laumi nga ako na imong taming kanimo manalipod kanunay,

nasayud ko nga ikaw dili sama sa uban nga bugay,
bisan pa tuod nga pirme nako makita sa imong hulagway,
ang dagway sa usa ka taw nga gilaay,
kahibalo ako nga bisan ug gamay,
nga ikaw anaa ra sa inyuhang balay,
kanunay nga ga bansay bansay,
sa mga dautang buhat ikaw nagalikay,
kay ikaw gusto ug kanunay nga hapsay,

ayaw lang ug kabalaka kay,
magahulat ako kanimo bisan unsa paman kadugay,
maningkamot nga na akong mhatag ang kaharuhay,
bisan pa kining kasin-kasing ko dugay mo ra nga gipatay.
Anton Sep 2019
Sa taliwala niining akong kalibutan nga puno sa kaguol,
ikaw dinhi sa akong kibuhi ang niabot ug niduol,
hinaot unta nga ikaw dili ug dili magabasol,
kay ako intawn kanimo wala'y ika hatag bisan gamay na suhol,
kung pananglitan nga ikaw bation ug kakatol,
hinaut unta nga sa lain tawo dili musagol,
kay ako ania man nga pirme andam itunol,
ang gugma ko nga sa kasing kasing mo mu-bukol.
Anton Sep 2019
Sa kaataas sa panahon nga ako nag inusara,
nitunga ka ug ang akong kasing kasing imohang gipara,
gikantahan ug giduyugan nimo sa imong gitara,
dili man unta ka dautan ug mata para mag antipara,
pero nganong wala man nimo mahibaw.e nga ako usa lamang ka basura.
bisan pa sa tanan nakong mga pagduda, imong gisaad na imong gugma kanako ra.

— The End —