Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ronjoy Brahma Apr 2016
फै आंजोँ मोनाबिलियाव
आबिर गाबनि गोरबोजोँ
बेबादि आं लेँहराखै
ओरैबादिसो बुंदोँ-
रजे नोङो गोजोनैनो था
.
आंखौ दाबोराब
मानोना खबाम दोरोददोँ जिउ
नोँनि आंनिनो दिनैसिम
जुलिनि ललिनायखौ
आंबो खोनायो रजे
.
फैमाल नङा
नोँनि आंनि मेथाया
बै गाथोनाव जोँ रोजाबनाय
आखायखौ आखायाव होनानै
गोरबोजोँ गोरबो---
.
बेसेबा मिजिँ आंहा
बिफां-लाइफांफोरबादि
दैसा निजोराफोरबादि
नोँनिनो अरायबो गोरबोआव
.
गुसुथियाव आल्टा फुन्नानै
मिनिखैरो मिनिस्लुयै था
मोखां आरो गोरबोआव
जिनिरखौ मानो लानो
मिथिँगाजोँ अरायबो लोगोसे
Ronjoy Brahma Feb 2016
लामाया हाद्रि जायोब्ला
अखा जाना नोङो फै
थिँ थिँ सान्दुं जायोब्ला
बार नोङो फै लामायाव
.
गोसोनि देँखो बोनानै
मुलुगनि गारां हगारनानै
बेबादिनो जोँ थाबाय लांगोन
थांना थानायनि खबाम गानानै
.
थांना थागोन सैथोबादि
दिनै दुखु गाबोन सुखुजोँ
बारहो हरगोन खोमसिखौ
फिन सोरांखौ हांख्रायनानै
.
सोरजिगिरि मुंखौ लानानै
गोथार सिबिनायजोँ
बेबादिनो जोँ थाबाय लांगोन
गोथार गोरबो गोगो गोसोजोँ
.
संसारनि मैया मैया
जिउनि मोकथां मिथिनायजोँ
मुलुगखौ बेबादिनो अनगोन
जोँ बयबो बेबादिनो साननांगोन
.
समायना मोकथांनि महरजोँ
गोरबोखौ गुवारै फुवारगोन
गोथौ सानस्रिनि गोथौ लैथोजोँ
जोँ बयबो लोहाबनांगोन
.
जोँ मुलुगनि दावबायारि
गोथार बिजिरगिरि जानानै
गोसोखौ गोजोन खालामगोन
बेबादिनो जोँ थाबाय लांगोन
.
जोनोम बेनो मोकथांनि
गाबनाय आरो मिनिनायजोँ
बेबादिनो गेलेयो जोँ दान्दिसे
नोँ आंनिनो आंगो सान्नायजोँ।
Ronjoy Brahma Feb 2016
थिँ थिँ दुंखावनाय सान्दुंजोँ
गोलोम बोथोराव गोलोमखायो
फ्रि फ्रि बारनाय बारजोँ
गोजोँ बोथोराव गोजांखायो
.
मोनैखौ गाबाखै आं
बिनाय मोन्नायजोँबो
गोजोना दिनै जोबथायाखै
मुलुगाव बेबादिनो दिनै नोँनि गाबोन आंनि
.
मिनिनाय रंजानाय
थैनाय उजिनाय
नोँनि आरो आंनि आंगोनि
दागाब नोङो बेनो जोबथा नङा
.
सैथो सोरां आरो सैथो खोमसिया
सैथो सैथो सान अखाफोरा
बै अखोरां बे बुहुमा
बेबादिनो थांनानै थायो
.
मोनैखौ गाबाखै आं
मोननायजोँ अराय गोग्गायाखै
रंजानायजोँ रावखौबो फेजेनाखै
दुखुखौ लानानै अराय जेनाखै
.
बेबादिनो बार बारबोगोन
बेबादिनो सान्दुं दुंबोगोन
थिवरिया सानब्लाबो जोबथा सानाखै
अनसुला सानब्लाबो जोबथा सानाखै
.
नोँ आंखौ मुगैयो
बेबादिनो आं नोँखौ मोजां मोनो
आं नोँखौ सुथुर सानोब्लाबो
नोङो आंखौ आंगो सानथारो
.
जिउ जोनोम जोनोम
थैनाय आरो थांना थानाय
बेबादिनो हर आरो खोमसि
दिनै नोँनि गाबोन आंनि।
Ronjoy Brahma Jan 2016
रायजोनि गिर्जा लांगोनायाव
गोजाम बोसोरखौ राबणनि महर होनाय जादोँ
बिनो उदै बुंजासे आदार जाहोनाय जादोँ
एटम बम फर्खा आसि
रकेट सांग्रेमा मोला बम
बायदि गारमा गुवार गारमा गुसेब बम
बिनि सोरगिदिँ मण्डलिनि गासैबो
गानफब जोमफब बेँदिँनाय जागोन
सोरबा बाइबेल बिजाब लागोन
सोरबा मेथाइ बहि लागोन
हर नङा सोरां नङा 12 रिँगायाव
2015 आरो 2016 नि गेजेराव
गोजाम बोसोरनि लानजाइयाव अर होगोन
लोगो लोगो बयबो आफा खबगोन
लोगो लोगो बमाया गोसोबादि हब्रागोन
गोजाम बोसोरा बेबादिनो थांगोन
मोदै हुगार हुगार दखना आंसोलजोँ
नुयैनिफ्राय नुयैयाव खोमसि एबा सोरांजोँ
बिनि उनाव मण्डलिनि बयबो रोजाबगोन-
.
अ' प्रभु नोँ अन्नानै
जोँखौ बासायना लाबोबाय
थांनाय बोसोरनिफ्राय नैबे बोसोरसिम।
Ronjoy Brahma Dec 2015
Kwmsi jabai noao sofwibai
bati pwjwngnanwi
de de leka poraidw de
karkrao karsi gelenaikow baodw
~
giyani jagwn leka porai
bati pwjwngnanwi
de de gwsw hwdw de
boijwngbw sinai jagwn oblasw
~
dlab dlab tangbai sana
bwiswabw halw dwilw tangbai
bati pwjwngnanwi
de de gwswao ladw
~
daoha pwigwn melemni
jambapwra jengwn
bati pwjwngnanwi
de de siyan jadw
~
megon kana jerwi
mansi jamba erwi
bati pwjwngnanwi
de de butum giyan de
~
mitiywikow mitiyw bijabao
nuywikow nuyw gwrwng jabla
bati pwjwngnanwi
de de hangkw hala sinaidw.
Ronjoy Brahma Dec 2015
Swrgiding dwima dwisa
gaigra mai dubli
benw jwngni gami
Goi patwini bari
~
no no mai bakri
maihung **** mwswo goli
benw jwngni gami
gwmkangw magw-bwisagu
~
dwikorniprai dwi kaonai
nosim janjiyao paperna labwnai
benw jwngni gami
grwm grwm raijw janai
~
swrangsi swrangsi daola gesernai
hal huronlangnai
benw jwngni gami
hal kodaljwng abad maonai
-
bari kona kona mwigongni bari
lai lapa baidi mulani
benw jwngni gami
angkal gwiya megong taigongni
~
mandir girja bathou puja
switw jwngni sibisali
benw jwngni gami
goi taijow kantal bari mungni.
Ronjoy Brahma Dec 2015
नोँनि मोदैयाव आङो गब'बाय
आंनि गोलोमदैयाव नोँनो गाद्लिनबाय
बिलाइ जानानै-
गोजाव गोजोनै मिनि नोँ
~
सियालनि हाबायाव
सानैजोँ रंजाथोँसै सना
नोँनि आंनि मोदैयाव
ना खुरस्रा जावरिथोँसै
~
लाथिख' मिथिँगा मुलुगाव
अन्थाइ बिखा बांग्रिँ सिमब्रेलांबाय
जुलिया जालांबाय गोरबोनि
गोसो लानाय होनायनि
~
नोँ दैसा आं दैमा
बोहैबो गोबाफै खुदुमफै
आं बार नोँ मिथिँगा
बिलिर बिलिर लागोन गोरबो
~
नोँ मुलुग आं सान
मिनि होगोन
रंजा होगोन
नोँखौ आं सोरां होगोन।
Ronjoy Brahma Dec 2015
जब' जब'
दैज्लांनि दुब्लियाव
माय गायनो बोथोरा फैलायबाय
ओइ बाजै नायना होदोलै
माय गायनो गोरोँखौ
~
नागिरना मोनलिया आं
दखना गानग्राखौ
जेरावबो नुलिया आंलाय खानाय गोलावखौ
बाजै जेरावबो नुलिया खानाय गोसोमखौ
~
बेँफोर हाद्रि नांफैबाय
बै गामियाव
महर मुस्रि गुस्लायबाय
बै हायेनाव
सिनायनो हालिया आंलाय बर' सिख्लाखौ।
Ronjoy Brahma Dec 2015
दाउ खौऔआ गाबफैदोँ
आंनि गोसोआ बोदोर जादोँ
जुथा लंफेन गान्नानै
देलाखब देलाखब देलायनानै
आंनि अनजालिजोँ मोसाफानो
बै ददेरेजोँ रंजाफानो
~
थोरसि लथा दामनानै
मिनिखैरो गोजोन मिनिनानै
फोरमायनो गोसो जायो
आमायसो खायलाबनि आलासिनो
थारला थुरलानो
फोरमायनो गोसो जायो
~
आयै-
आयैलै सयथिबो
गुफुर गावदां दां
मा मुं जाखो।
Ronjoy Brahma Dec 2015
गां गोनां सना गां
सिखोला बैसोआ गां गोनां
ददेरे बैसोआ बिरहां बिरहां
हाबाब अनजालि-
आंनि अन्नायखौलाय दा बावलां
~
अखा हाहां हाहां
दैज्लांआ फैहां फैहां
बैसागुनि बारजोँलाय बिखा फांदां
बिलाइ गोरलैनि बार मोजां
~
दाउ खौऔआसो जंखाय हरदोँ
जंखाय हरदोँ सनालै-
जोँ लागोनि टेक्टर बोरायालाय फाम नांहां
~
खानाय बानाय आगैलै सैनाय
आंखौ दालां दाबावगारलां
इनाय बानाय
इनाय बानाय सना
आंनि अन्नायखौलाय दाबावलां।
Next page