Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Elkhan Asgar May 2023
Xəyallar bir at olsaydı,
At tək nəcib, güclü, yüyrək,
Səyirdərdim sağa, sola,
Bir-bir tərkinə minərək.

Xəyallar bir at olsaydı,
Vəhşi bir at, dəli bir at,
Çapıb ötüm qorxuları,
Arxada qalsın qaramat.

Xəyallar bir at olsaydı,
Xəyallarımsa at deyil.
Nədir, özüm də bilmirəm,
Sərgərdan, nizamsız, veyil.
If dreams were a horse
Elkhan Asgar Nov 2022
Və hər kəs öldürür öz sevdiyini,
Qoy hamı dinləsin məni diqqətlə,
Kimi acı baxışla başlayar bunu,
Kimi yalan-yaltaq sözləri ilə.
Qorxaqlar öpüşlə məhv edər onu,
Cəsurlarsa qılınc zərbələriylə.

Kimi gənckən öldürür sevdiklərini,
Yaşlı vaxtlarında öldürən də var.
Kimi qurban verər öz şəhvətinə,
Kimi qır-qızılla onu soldurar.
İnsaflısı bıçaq alar əlinə!
Kəsdiyi tez ölər, tez də soyuyar.

Kimi çox az sevər, kimisi lap çox,
Kimi satar onu, alar başqası.
Kimi gözyaşına boğulub edir,
Kimi uf da deməz, saxlamaz yası.
Sevdiyini çünki hər kəs öldürür,
Amma hər öldürən çəkməz cəzasın!
Yet each man kills the thing he loves (Oscar Wilde)
Translated from the English by Elkhan Asgar
Elkhan Asgar Jan 2022
Maşa birincidədir,
Nə gözəl forması var!
Nişastalı önlüyün
Dik qoysan, dik də qalar.
        *   *   *
Önlüyü qırçın-qırçın,
Paltarısa büzməli.
Qiyməti də “5” olsa
Olar tam səliqəli!
The translated version of  the poem Первоклассница (First-grader) by Агния Барто (Agniya Barto)
Elkhan Asgar Jan 2022
Mənə hər bir şeydən əziz sənə mən,
Şeir həsr etməyə qorxuram, birdən,
Oxuyub, məndən də gənc, layiqli biri,
Səni mən tək sevər, mən kimi qəlbdən.
* * *
Mənə hər bir şeydən doğma səni mən,
Vəsf etməyə qorxdum, sevən kəs birdən,
Öz sevdiciyinə eşqin bildirər,
Səninçün tapdığım gözəl sözlərdən.
Elkhan Asgar Jan 2021
– Ata, üzümə bax gör nə çıxıb,
Atası öpdü onun üzündən.
– Atacan, gözüm şişibdir, bir bax.
Atası öpdü onun gözündən.
– Ata, yandırır günəş üzümü,
Kəsdi atası günün önünü.
– Ata, arılar incitməz məni?
– İncitməz, qızım, onlar kimsəni.
– Yağış yağanda saçım islanmaz?
– Papaq geyərsən, heç bir şey olmaz.
– Atacan, evə çox gec gəlməzsən?
– Getmərəm işə, əgər istəsən.
– Yoruldum yaman, dincələk bəlkə?
– Çox yoruldunsa, gəl gedək evə.
– Gec yatsam bu gün, küsməzsən məndən?
– Mən yox, amma ay inciyər səndən.
– Nə vaxt gedəcəm məktəbə, ata?
– Az qalıb, qızım, həmin o vaxta.
Qızcığaz bir an dayanıb durmur.
Sual verməkdən zərrə yorulmur.
Atanı güdür, gözdən qoymur heç.
Baxır üzünə, qımışır bic-bic.
Sual üstünə sual yağdırır.
Nədir səbəbi bəs bu marağın?!
Dəcəldir yaman, gəzir, axtarır.
O öz gündəlik nəvaziş payın.
Elkhan Asgar Aug 2018
Little shepherd, little shepherd,
Where's  your flock, where's  your herd?
Have you lost them in the fog?
Where's, shepherd, your watchful dog?
- Up there far, faaar away,
On that lane where horses neigh.
Keep on walking a little more,
Take no notice of a bear's roar.
Do not rush now, take it slow,
Before you reach the meadow.
You will see a stocky dog,
That guards my grazing flock.
To a little shepherd boy from Oghuz region of Azerbaijan
Elkhan Asgar Sep 2017
I sit, I glare and patiently wait,
I’m angry and tense, I warn you, mate!
Back off! Beware! Don’t push your fate,
One more step, and it will be late!

I don’t fancy blocking yer road,
No, just protecting my abode.
Walk your way now, I’ll walk mine,
Respect my fences and you’ll be fine!
Next page