Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Herena Rosas Aug 2021
You are whole human made up of whole galaxy

The soul of yours is entirely bizarre

Remarkably splendid to witnessed
"We are part of this universe; we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts, is that the universe is in us."- Neil deGrasse Tyson
Herena Rosas Aug 2021
Blackout had occurred
Darkness triumph
The moon is nowhere to be found
The radiance of the stars weren't enough to guide her path

Where have you been
My favorite celestial body?
OH shy moon!
Herena Rosas Aug 2021
I wonder
if you continuously grow deep within me
and
I kept watering you,

What will I get in the end,
a **** or a lovely flower?
Be in depth with my soul.
Herena Rosas Aug 2021
your eyes
it tells a beautiful story
it is incomparable to many eyes
I have met before

the most peculiar eyes
I have ever seen
I felt seen.
Herena Rosas Aug 2021
The breeze of the wind felt like coming home

It was warm and comforting

It felt nice to cling unto you while you drive on a risky road

I am scared of being exposed to the possibilities of dangers

But with you, I felt safe

You made me feel secured and protected

In the middle of the hustle and noise of the city

My heart was calm
with you <3
Herena Rosas Aug 2021
Huminga

Huminga

Huminga

Marinong napadpad sa kawalan
Na ang layag sana'y tungo sa kalayaan
Ngunit napagod
Kaya inanod

Sumikad ng mabilis at baka ika'y masilo
Huwag kang papahuli dahil ika'y solo
Sa gitna ng kawalan ika'y sumulong
Sapagkat marino,walang tutulong

Sarili ay paalpasin sa pagtangis
Kumawala sa nangangambang wangis
Iwaksi ang lumbay
Sa indayog ay sumabay

Marino,huwag kalimutang ika'y buhay
Hagupit lamang ito ng pagsasanay
Maglayag at umalis sa kulungan
Pumaroon kang muli sa KANYANG kanlungan

Huminga ka at Magpahinga
Pumaroon kang muli sa KANYANG kanlungan
Herena Rosas Aug 2021
I
Siya ang laman ng bawat taludtod
Ang sining ng pag- ibig na binuod
Salitang matalinhagang ibinuklod

Siya ang tugma na 'sing rikit ng bulaklak
Ang obra na katumbas ay hindi tiyak

II
Siya ang gabay ng mga manlalakbay
Ang kinang niya ay walang kapantay
Liwanag niya'y nagbibigay buhay

Bawat hibla niya'y walang kamatayan
Siya'y nagniningning sa kalangitan

Siya ang tala
Ang tulay ng mga ala-ala
You are valuable and loved!
Next page