Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 20
Huminga

Huminga

Huminga

Marinong napadpad sa kawalan
Na ang layag sana'y tungo sa kalayaan
Ngunit napagod
Kaya inanod

Sumikad ng mabilis at baka ika'y masilo
Huwag kang papahuli dahil ika'y solo
Sa gitna ng kawalan ika'y sumulong
Sapagkat marino,walang tutulong

Sarili ay paalpasin sa pagtangis
Kumawala sa nangangambang wangis
Iwaksi ang lumbay
Sa indayog ay sumabay

Marino,huwag kalimutang ika'y buhay
Hagupit lamang ito ng pagsasanay
Maglayag at umalis sa kulungan
Pumaroon kang muli sa KANYANG kanlungan

Huminga ka at Magpahinga
Pumaroon kang muli sa KANYANG kanlungan
Herena Rosas
Written by
Herena Rosas  19/F/Philippines
(19/F/Philippines)   
196
 
Please log in to view and add comments on poems