Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
aL Mar 2019
,
Kasama ka sa aking mga muting panalangin
Sa aking isip, minu-minuto ay ika'y aking dadalhin
Aking pagibig ay iyo lamang, lalo pang paiigtingin
Lahat nalang ay gagawin, upang manatili sakin ang iyong pagtingin
aL Mar 2019
Sa mabuting pakikipagbaka
Hindi makararanas ng sagana
Sa maayos na pakikipaguri sa kapwa
Hindi magbibgay sa iyo ng saya

Ang mabuting pagkatao ay hindi naghihintay ng gantimpala
Kaloob ng maykapal ang paggawa at pag isip ng tama

Kayrami ang mapalad sa mundong ibabaw;
Iba'y sagana sa yaman at salapi
Iba'y namamahal ng marami
aL Mar 2019
Mabangong halimuyak
sa naghihikahos na paligid
Ano pa ba ang natitira sa buhay
na dapat pang malaman?

May kahulugan ba ang pamamalagi sa mundong ibabaw?
may saysay pa ba ang kaluluwang nakatira sa aking katawan?
**Napakaganda ng paligid, sapat nang sagot ang nakikita para mabuhay ng may masayang ngiti kahit na ba may kahirapan sa tabi tabi,

Pessimism reigns

Ngunit ang tanong ay namamalagi, ano bang saysay ng buhay?
aL Mar 2019
would just these lips,
out of the blue,
recite some cheap quotes
about my undying love for you?
but darling I know you prefer affection out of actions,
words might immortalise my attraction but she knows;

a caressed soul is a well-lived life.
aL Feb 2019
Malaya ang iyong kaluluwa na makasama ang mga naturing **** bahaghari ng iyong buhay, magpakasagana ka sa katuwaan, ngunit huwag palilinlang.

Mga mata **** huwag sana paaalipin sa hindi makatarungang kanilang nakikita. Higit pa sa makikita mo sa salamin ng iyong pagkatao, ang unang hakbang ay iyong pagkilala sa iyong sarili. Ngunit huwag palilinlang.


Kamay mo nawa ang siyang unang magaakay saiyo sa paggawa ng tama, magtatapon rin nawa ng lahat ng bakas ng kasamaan, at huwag kang palilinlang

Ang iyong isip ay gawing mapanalig sa pawang makatarungan lamang, ilayo ang iyong sarili at bigyan ka nito ng kasarilan nang hindi ka malinlang.

Kapwa, isa ka sa kaunting dahilan ng ating pagsibol. Magsisimula sa iyo ang pagbabago. Huwag nang hanapin pa ang katotohanan, sapagkat nariyan na sa iyong harapan.

Huwag itapon ang biyaya at karapatang maka-kita ng tama, maka-tutol sa kamalian, maka-pigil sa nangaapi at maka-gawa ng mabuti.
aL Feb 2019
To the lord or to the devil
To whomever I served really well
Give purpose to these unworthy & pure hands,
Touch my unknowing soul and tell
;
Which shall I inherit?
Great life of profanity
or blant righteous enternity

Is lifetime in this very soil the damnation?
I live with trembling fear for every of my actions

With these lips I've sin
With them I confessed, too
My heart knows nothing within
With my worthless words, I ask you.
Mad confusion
aL Jan 2019
A loved outlaw, a charismatic psychopath
Forgiven because immorality is subjective
aL Feb 2019
Left enchanted by unseen wonderfulness,
Intangible attributes could hold so much power
And yes, naked eyes won't see such easily
Peculiar taste in beauty shall all we differ

Like a diamond in gold rush, worthy but unwanted.
aL Feb 2019
An evil man who became righteous will get glory while righteous man who soon turned to be an evildoer will burn in sulfur.
But how can something blame the poor? A hard rain is falling and there's no shelter for the storm, no soup for warmth, no water for everlasting thirst and just like there ain't no god.
Cause some folks god means hope.

Fate lies just like the devil always do
Sweet words could lure a confused ears, lonely eyes could be tricked by aesthetical beauty, unsoulful heart can outbeat a purer one.

Hell could be somebody's paradise. Billions of different preferences, why cant you say yours? Everyone is afraid of something, humans tremble, pain is to feel. And beauty is so subjective you don't know what's attractive anymore.

Evil exists cause god chose a contrary. All things are balance, makes things heavenly. Some are made to be unholy and some chose to worship their own body.

2.24am sixth of my February
I cant get sleep
Next page