Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Handurawon ta ang mga nagliligad
Sg sini nga buluthuan ukon unibersidad
Nga ginpatindog sg isa ka opisyales nga tampad

Nagahingalanan kay Victor Tanco
Sang siya alkalde pa lang sadto
Sa banwa sg Capiz nga tupad sg Iloilo

Bulan sg Agosto Nineteen Eighty-One
Sang ginplano sa Dumarao ang PSPC nga eskwelahan
3 ka tawo (Tanco, Leonor kg Botin) ang sini nag-isturyahan

Gani sg 1982, ang maragtason nga proyekto natuman na
Si Dr. Nenita Beluso ang administrador nga pinakauna
4 ang primerong manugtudlo – Hachuela, Ojacastro, Ariola kg Baranda

Agriculture ang pinakauna nga kurso diri
Ginsundan sg Education, Computer, Vet. Med. kg Criminology
5 ka tribo sg kaharian sg PSPC

Pagraduate ko sa highschool sang tuig Dos Mil Kwatro
Nagkadto sa Dumarao si Presidente Gloria Arroyo
Iya gin-ilisan ang PSPC sg CapSU, Vice Gov. palang kato si Tanco

Oh Gob. Tanco, ikaw pa lang ang alkalde sg banwa nga ini
Nga nakapatindog sg unibersidad diri
Ang CapSU nga sadto anay PSPC!

-10/15/2015
(Dumarao)
*for Gov. Tanco’s 71st Birthday
My Poem No. 385
Aton sa liwat handurawon
Ang isa ka maragtason nga tini-on
Tini-on kon sa diin naghugpong kita
Agud tapuson ang diktadurya
Diktadurya nga sa aton nagpamigos
Naghatag sg kahadlok kg pag-antos
Gamit ang kamot nga salsalon
Mga krony naghari sa gobierno naton
Ang kahilwayan sa pagpahayag
Hinali nga natiphag
Naglala ang komunismo kg terorismo
Kg pagbayular sg kinamatarong sg tawo
Gani kita nagsinggit sa mga dalan
Nga ang gobierno dapat na islan
Kg sang ginpatay si Ninoy Aquino
Kg sang sa Sanap Election kita ginunto
Minilyon nga mga tawo naghugpong sa EDSA
Kg nagsinggitan nga “Tama na! Sobra na!”
Sa tunga sg mga soldado kg tangke
Imol, manggaranon, babayi, lalaki, estudyante, mga madre
Matawag ini nga isa ka mirakulo
Kay wala sg gamo kg nag-agay nga dugo
Isa ini ka rebolusyon nga mahidaeton
Inspirasyon sg tanan nga mga nasyon
Amo ini ang legasiya sg mga Pilipino
Nga dapat ipabugal sa tanan nga tawo!

-02/11/2014
(Dumarao)
*written this Evelio Javier Day in Panay…aired on Bombo News Analysis in Feb. 24, 2014
My Poem No. 254
Indi na ako maghandum
Nga mangin pulitiko
Mag-angkon sg gahum kg mga tinawo
Magpasikat sg kasarang kg mga proyekto.

Bag-o mangin pulitiko…
Indi na ako maghandum
Nga mangin negosyante
Mag-angkon sg manggad kg mga kotse.

Bag-o mangin negosyante…
Indi na ako maghandum
Nga makasulod sa media
Sa balita man ukon drama
Kapuso man ukon kapamilya.

Bag-o makasulod sa media…
Indi na ako maghandum
Nga himuon lang “stepping stone”
Ang kon diin ara ako karon
Kay diri ako daw pulitiko man, negosyante kg media person.

Bag-o makasulod sa kon diin ara ako karon…
Ako naghandum nga ang paglupad padasigon
Nagpadayaw sa pulitiko, negosyante kg media tycoon
Sa tuyo nga mangin isa ka maragtason
Nanakit kg nagpahibi sg mga tagipusoon.

Bag-o maghandum nga ang paglupad padasigon…
Akon ginpasulabi ang kaugalingon
Nga ambisyon kg sakon nga balatyagon
Natabunan ang huna-huna sg mga ilusyon.

Samtang ginalab-ot ang mas mataas nga gusto
Ako nabulag kg nagdako ang ulo
Nagbangga kg nanapak sg mga tawo
Paano ko mapamatud-an nga indi ko ina ginusto?

Paano kon ila ako pagabalusan –
Laglagon, patyon ukon nano pa man?
Ano ang akon kasarang nga sila punggan?
Paano ko hambalon nga ako dapat kaluy-an?

Wala ako mahimo kon amo ina gusto nila
Ugaling sa akon sumpa ako anay patapusa
Baydan ang tanan nga utang namon nga kwarta
Mangin amigo sg madamo kg mabaton sg banwa.

Paagi sa pagbuyangyang sa matuod ko nga plano
Ginahatagan ta kamo ideya kon paano
Nga ang akon ambisyon (indi sumpa) punggan ninyo
Kay sa paghandum sg mas mataas – indi na ako!

-09/08-09/2011
(Dumarao)
*sentimental
My Poem No. 49
70 anyos ka don gakabuhi
Sugod sang mabun-ag diri tubtob nagradwar sa UP
Halin sang magkapamilya asta sa pulitika ginpili

43 ka tuig ka don nga pulitiko
Nagserbisyo sg mayo kg wala eskandalo
Ang ngalan malimpyo kg palangga sg tawo

32 anyos don ang buluthuan nga imo ginpatindog
Ang CapSU-Dumarao nga padayon nagapanikasog
Madamo na ka beses nga ginbagyo kg ginlinog

20 ka gobernador na sang ikaw magpungko
Ugaling ikaw guid ang may nabuligan sg damo
Gani para sa akon ikaw ang “Kampeon sg mga Capizeño”

13 ka president don ang imo naagyan
Sugod sa ti-on sg ikaduha nga digmaan
Asta sa ti-on sg tadlong nga dalan

2 na ang binalaybay nga halad ko sa imo
Kay ikaw indi guid madula sa akon painu-ino
Gob. Tanco, ikaw sa guihapon ang akon idolo!

1 duman ini ka maragtason nga ti-on
Kay ang Amay sg CapSU-Dumarao ara sa guihapon
Nagbuylog kg nagtambong sa amon pagtililipon!

-10/14-15/2014
(Dumarao)
*for Gob. Tanco’s 70th Birthday
My Poem No. 270
Oh Papa Francisco, Supremo ng Simbahan
Ang iya pagtambong daw ano ka bulahan
Siya naghatag kalipay sa aton duog
Matapos ang makakulugmat nga bagyo kg linog
Gani sa una nga adlaw sg iya pagbisita
Bisan gab-i don madamo guihapon nakita
Nga mga Pilipino nga nagdulog sa iya alagyan
Agud siya sugaton kg amligan
Sa ikaduha nga adlaw sg iya pag-abot
Iya gin-akigan mga pulitiko nga kurakot
Iya ginpahanumdom ang pagtatap sa mga karnero
Iya ginlaygayan ang mga pamilya nga Pilipino
Sa ikatatlo nga adlaw niya sa pungsod
Iya ginpahagan-hagan ang mga nagakalisod
Iya ginbendisyunan mga biktima sg kalamidad
Iya ginhatagan puloy-an mga imol sa komunidad
Sa ikaapat nga adlaw niya diri sa aton nasyon
Iya ginpakigkita mga lideres sg iban nga relihiyon
Iya gin-ulu-ulo mga kabataaan nga nagpa-utwas
Iya ginpangamuyuan ang bilog nga Pilipinas
Gani sa ulihi nga adlaw sg iya pagkari
Madamo sa guihapon nagbantay sa iya diri
Sin-o bala ang magakalipat sa isa ka Santo Papa
Nga bisan may bagyo sa guihapon nagbisita
Bisan iban nga relihiyon sa iya nagsaludo
Kay iya ginpamatud-an nga siya para sa tawo
Matuod guid nga kay Hesukristo siya tiglawas
Salamat Papa Francisco sa kabalaka sa Pilipinas!

-01/21/2015
(Dumarao)
*Pope Francis Fever Collection
My Poem No. 321
Sang si Juan nga taga-Esquilino
Sg tanda sa Imo nagpangayo
Ikaw naghatag sg makatilingala nga milagro

Sg niebe ang bukid Imo ginlikupan
Bisan sa tag-ilinit nga kapanahunan
Ginhulma sa dagway sg isa ka simbahan

Sa ining hitabo nga maragtason
Ginpamatud-an nimo nga Ikaw bilidhon
Ikaw matuod ang Reyna sg Tanan nga Panahon!

-08/05/2015
(Dumarao)
*Town Fiesta of Dumarao…from the request of Ma’am Frenalyn Beladas, our choir leader
My Poem No. 374
A collaboration between SG Holter and Elisa Maria Argiro

Hesitating here, silent edge of this dark forest,
I look beyond me, warm in the white fog.
Seeing your heart, now residing deep within
the ancient wood, is to know it is blessed, loved.

Silver tongue resting now in golden silence.
Palms of soul upon moss and brittle bark.
Animal song; scent of beasts approaching unafraid.
Fierce peace. The opposite of a machine.

In the rising sap of silent trees around us,
our deeply beating pulses listen, dance,
smiling kisses at the shining stars, new planets.
Eyes open, anima and animus press tightly
And distance is no more.

"What language is Yours,"
I ask the still growing giants of
Green.
"Silence and its sister tongues
Such as leaves dancing with the
Breeze," they reply within the
Gap between soft sounds and
Softer ones.
So we speak through breaths
Exchanged, of nothing.
Two souls afloat upon the stream
Of Union with All.
What is Cosmos,
But "home"?
Never a visitor.
Never a stranger.
Nowhere has anyone ever been
Lost, or
Away.*

Humming your essence into my veins,
in tune with the wordless languages
of green lives and wind, listening
among delicate flowers, sleeping here
on the forest floor, wakeful and awaiting
the next sound of your voiceless voice,
wind words blowing
through my long, curling hair,
feeling the intention of your
untouched touch,
at home, just being.
Copyrighted by ©SG Holter and ©Elisa Maria Argiro
(as a collaborative poem)
Raj Arumugam Oct 2010
since the first pop use of the phrase
window of opportunity
(was it Bush or Stargate SG-1?)
politicians big and small
corrupt and incorruptible
fallible and infallible
have all bombarded
the media – on radio, in their blogs
and personal sites
newspapers and journals and broadcasts
and through any speech
they get a chance to make
with that ready phrase:
window of opportunity

Oh, turn on the radio
as you drive maybe
and some glum Finance Minister whispers:
* …grab the window of opportunity…
read the papers and some plump Minister of Health says:
…we must grab this window of opportunity…

Oh, whole speeches in the English Language now
are bullet-ridden with that cliche
and of course the financial planners
and educators
and doctors and even unimaginative lovers
they have all jumped in
into this *window of opportunity

till I’m so irritated and angry now
that if I hear one more eminent personality say:
window of opportunity
Oh, the next time – just one more time –
if I hear anyone use that phrase
window of opportunity
I’m going to send in contract window cleaners
and they’ll grab the window-of-opportunity-user by the collar
and throw them out through the window
and clean the window after –
and I’ll assure you,
those contract window cleaners
will not miss that window of opportunity!
Tim Knight May 2013
you were the Christmas everyone regrets
those mornings of madness when you get what you didn't guess
and it remains forever ingrained on your brain,
that Christmas you want to forget.

you gave me a kiss without a contract or hiss
near the bikes locked up by the laundrette hut
and it remains forever ingrained in my brain
that you'll be the only kiss on the only list that ever matters to me.

you're reduced to whispers now; a holy scripture:
that woman in our conversation who we shouldn't mention,
but you'll remain forever ingrained as the main character in my brain:
that  woman of whispers.

*So I'll see you around and I'll see you in those pictures
from coffeeshoppoems.com
A collaboration between Elisa Maria Argiro and SG Holter.*

Dear feather. You fell on my heart.
I keep you on my person now; pocket held;
An eternal companion.
As beautiful as you, I remind my
Thoughts to be.
I wake up as Buddha every day.                  
Peace is the corner stone of my breathing.

Dear Last Crescent Moon,
adorning Lord Shiva's brow,
smiling toward Morning Star
enjoying her sweet presence
in clearest predawn light.
She smiles too, drifting into feathery sleep.

Birdless flight, unclenched, un-
Clung to.
With this dew drop in my palm
I need no ocean to swim in.
How can Life's castle, with its wars and
Tragedies, hide within its
Towers of                                                          
Nois­e such quiet chambers?
Paper sails, bamboo, emerald waters.
Single feathers rest even when
Airborne.

From your outstretched palm,
sweet taste of morning touches
my tongue, oceanic dew drop
sharing itself across floating time.
An offering holding the last shining
starlight of this new morning. Drifting
now through limitless space,
finding words in our common language
on your yellow paper sails, we gaze down
from these towers of our ancient dreams,
emerald water below us waiting to catch
the falling feather.

Dear insight.
Light as the wind itself, you
Floated; fell on my heart.
Merged with heavy memories
Like paper balloons rising;
Tsunami of kamifusen
Render my whole being
Weightless.
Third-Eye-Hindsight sees me
Remembering nothing with
Bitterness.
One or a hundred lifetimes
Wandering.
Finally now,
Even waking hours feel like
Dreaming.

Dear Wisdom, Guardian Planet,
Buddha's radiance shining.
Thousand-Petaled Lotus
is now your own effulgent mind.
Smiling, eyes closed, feeling the
glowing kamifusen of magenta,
scarlet, turquoise, and yellow
floating above us,
we swim so deeply, diving down
into these warm emerald waters,
winking at the luminous fishes
dreaming all around us.
Copyrighted by ©SG Holter and ©Elisa Maria Argiro 
(as a collaborative poem)
2015 – Iglesia ni Cristo ginbuksan
Sa banwa sg Dumarao, Barangay San Juan
Nakakita ako sg kontrobersyal nga SCAN…
2015 – Star Wars 7 ginsuguran
Ipaguwa sa mga sinehan
Plano tani namon lantawon ni Juan…
Sa kaadlawan ni Juan, buta simbahan kg sinehan!

-12/18/2015
(Dumarao)
*Kaadlawan ni Juan
My Poem No. 439

— The End —