Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
ang   alaala   isipan   lahat   ngunit   araw   love   kang   tama   hindi   nito   muli   bang   andito   ito   wala   nangyari   buwan   paglitaw   panandalian   rin   lumayo   luna   kahapon   mawala   ngiti   matang   lumipas   napakasarap   iyong   lumilipas   ulit   story   kasabay   dahil   ating   nang   maranasan   babalik   mapula   pakinggan   naman   habang   mga   para   boses   maaalala   lungkot   paglubog   gustong   nakakaakit   estrella   bituin   lulubog   luluha   imahen   saya   lang   muling   nakaraan   oras   bawat   ngingiti   naguguluhan   labing   makakalimutan   langit   naisin   ako   kung   maalis   nakatitig   nararamdaman   magagandang   aking