Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Darkly Dec 2016
I don't want to leave
"We are closing in fifteen!"
It's cold as **** out
And my car is gonna be freezing. A coffin of cold steel for a lonely heart.
Darkly Sep 2016
There are some who may prefer a cloudless sky and the touch of a warm sun. These hearts are similar climates, and you may find them at no great distance from the equator.

Not mine.

My love is for the sedge and moss covered upland of frozen lakes, where the cold white blanket covers the steppes. Peace is found here, among the ice and whispered within the biting gale as it travels over her skin.

Her chill breath touches me, and I am not driven away.
For within my chest beats a fire as black as space between the stars.

And I go unclothed, as the caribou carry me across the frozen land.

I am the horned god.
Like I said. Frayed hair dipped in barbecue sauce. I can't even.
Umiiyak ang dilag nang walang patid
Kasama ang dugo at basahan sa sahig
Nais kong mabatid
Ano ang nagdulot sa nadaramang sakit?
Binunyag ng kanyang mga mata
Walang puknat na pagsisisi ni isa
Hindi na alam kung ligaya ba o pighati
Dahil ngayon alam niyang tapos na ang lahat
Pakiwari niya
Natutulog na ang mga alon
Noon siya ay nilulunod 
Naghuhumiyaw na damdamin puno ng hinagpis
Gusto niyang isigaw sa hangin
Ngayon kailangan na niyang linisin
Niyurak na pagkatao dahandahan bubuuin
Pinira-piraso
Ngumiti siya na para bang payaso
Isinilid niya sa sako
Kahit gusto man niyang maglaho
Ang amoy nitong mabaho
Nanatili pa rin sa damit niya
Parang bang tumitiling aso
Sinuyod ang masukal na gubat
Tinunton ang malalim na balon
Puno na ng lumot 
Doon niya inihulog
Ngayon basahan ng mga kumot
At ang bangkay ng ama
Kasama ng kaluluwa niyang
Hinalay nang walang awa
-Tula VI, Margaret Austin Go

— The End —