Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Manatlebol Aug 2020
क्षणभर विश्रांती चा विचार केला की आठवणींची चाहुल मात्र लुडबुड करायाला लागते
जनू खुप काळ निघुन गेला पण आठवण मात्र तशीच राहते, दडलेल एक पखरू मनातलं तसच मनात वावरत आहे
आठवणींचे क्षण मात्र उमलू लागले आहेत आणी भेटण्यासाठी अततुरतेने वाट पाहत आहेत
कळत नाही कसे सांगावे मनाला त्या क्षणभर विश्रांतीला आराम तरी कासा द्यावा
क्षण असा यावा की नुक्ताच भेटुन खुप आनंद वाटावा, त्याचा हसरा चेहरा बघूनी मन आनंदाने फुलावे
नजरेचा प्रत्येक तो अनमोल क्षण सरळ चेहरावर हस्य बनुन यावे
यावे हे क्षण लवकरच ज्याने तुला पाहुनी मनाची आसना उमलावी क्षणातच
Manatlebol Aug 2020
मन माझे अतूर झाले बोल तुझे ऐकण्यासाठी,
का शरीर थकुनही मन मात्र थके ना ...

रुंणगुणनारे गीत तुझे एकूनी  रोज मी उठते,
स्पर्श तुझा घेता मनी ते माझ्या रुजुनी जाते ...

ये ना सख्या लवकर बघ मी आले,
तोच किनारा तोच समुद्र जणू आपलीच वाट पाहत आहे ...

दाटून आले क्षण असे फक्त तुझे नी माझे,
सांगते मला हरवुनी जावे तुझ्यात कोवळे हे मन माझे ...
Manatlebol Aug 2020
सूर तूझे जुळले असे  
मनी माझ्या रमले असे
ताल तू घेता स्वर हि आले धावून
आवाजाने तुझ्या मीच गेल गुंगून
Gargi Apr 2018
चेंबूर अग्निशमन केन्द्रच्या समोर
एक पिल्लू पहिल्यांदा
उडी मारतं
त्याची आई इकडे तिकडे वळते
कोणी बघितली का तिच्या चिमुकल्याची
पहिली उडी
माझी बस जणू या दृश्यासाठी
वेग कमी करते
आणि माझ्या चेहऱ्यावर
छोटंसं का होई ना
हसू उमटतं
Àŧùl Jan 2016
Oh Marathi-Sindhi beauty,
I did not know that you'd intrude,
Deep in my heart & mind.

Your looks are elfin gorgeous,
I am downright stumped,
Of your positive attitude I'm a fan.

Your daily schedule is admirable,
Not many youngsters are organized,
And the majority roam aimlessly.

I so admire that you teach kids,
I see responsibility in your eyes,
Not many care for their families.

How you manage tuning the strings,
Happy & content you are always,
You smile how so ever be the things.

From you the world will learn,
Jealous from the respect you earn,
To be like you they will yearn.

So yes, the respect grows deep,
Down at the bottom of my heart,
As water to roots it will seep.
The title in Marathi means 'I'm missing you'.
And this one is for my special friend Bhumi.

My HP Poem #995
©Atul Kaushal

— The End —