Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2014
Tinalikdan ng araw ang langit
Hinayaang lamunin ng dagat ang hari
Mahinahon ang karagatan
Tila nagdurugo ang tubig
Hinabol ang hangganan ng nakikita
Doon nasilayan ang mukha ng asawa
Papalapit ngunit hindi naman niya kayang masungkit
Mga mata'y ipinikit
Sinariwa ang halimuyak ng kanyang mga halik
Labis na nasasabik
Gustong balikan ang mga sandali
Pagbukas ng mga mata,
Kadiliman ang naghasik
ng labis na pangungulila't hinagpis-Tula IX, Margaret Austin Go
Margaret Austin Go
Written by
Margaret Austin Go  26/F/Bulacan, Philippines
(26/F/Bulacan, Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems