Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Randell Quitain Sep 2017
dagitab sa kanyang titig,
bihag ang puso sa bawat pintig,
tanong na dulot ay ngiti,
ito'y matalinghaga, natatangi.
From A Heart Sep 2015
Makikinig ba ako sa aking isip na dati pa namang magulo?
A line from one of my favorite songs.
Indak by Up Dharma Down
Inked Papers Jul 2015
Kailan kaya maibabalik ang dating indak ng ating mga puso.

— The End —