Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
M e l l o Sep 1
binalak kong baguhin
ang isip mo
at nang tumagal
ako yung nalito
kung saan ko ba
ilulugar ang sarili ko
sa'yo
Naisip ulit kita.
From A Heart Sep 2015
Makikinig ba ako sa aking isip na dati pa namang magulo?
A line from one of my favorite songs.
Indak by Up Dharma Down

— The End —