Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
mga naghahanap ng lunas,
bibig; buka lang ang alam,
kamay nalimot maghugas,
"masama" ang pakiramdam.
Randell Quitain Oct 2018
dito ka sana kumislap,
dito ka sana bumagsak,
handa na aking yakap,
itatabi ang iyong iyak,
... sa iyong pagbagsak.
Randell Quitain Sep 2018
sa ilalim ng mga dumaraang ulap,
kasabay ng mga walang kabuluhang numero,
ay hindi maglalahong panatilihin,
ang ningning na ito para sa'yo,
tulad ng liwanag ng buwan;
minsan ay masela't matamis.
Randell Quitain Aug 2018
unang patak nitong tintang,
patak ng dulo'y simula;
nitong dulo'y walang tuldok,
tintang; simula tuldok, subok.
Randell Quitain Aug 2018
nang nasabi mo ang 'yong takot,
hawak ko na noon ang kumot,
'di ba kay sarap sa damdamin?
mabuti tayo ay umamin.
Randell Quitain Jul 2018
ikaw ang matayog na ulap,
dulo ng lingas ay nahanap,
tagapagpatahimik nitong kulog,
bagyo'y naging ambon sa aking pagtulog.
Randell Quitain Jun 2018
ang huling bilang ay tatlo,
papalapit na ang tagpo,
roon hihinto ang paggalaw,
hahayaang puso'y magsayaw.
Next page