Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
dagitab sa kanyang titig,
bihag ang puso sa bawat pintig,
tanong na dulot ay ngiti,
ito'y matalinghaga, natatangi.
Randell Quitain
Written by
Randell Quitain  M/Philippines
(M/Philippines)   
339
 
Please log in to view and add comments on poems