Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
John AD Nov 2017
Malagim ang karanasan ng batang musmos na iniwan ng pagmamahal ng kanyang mga magulang,

Mga Magulang na inisip ang sariling kapakanan,Nagmahalan,nagkasakitan humanap ng iba iniwan ang bunga na sanhi ng pagkasira ng buhay ng kabataan,

Kelan ba matututong magmahal ng isa ang isang nilalang?
Habang buhay bang may masisirang pamilya na nagdudulot ng kalungkutan sa ating pamayanan ,

Pilit parin bang hahanap ng kaligayan na sisira sa kasiyahan ng sarili **** anak ,

" Ipinagpalit mo lang ang inaalagaan kong tiwala sa isang nilalang na kung tawagin ay hampaslupa ".
SaveYourFamily
Tanggalin ang - sa Pamilya upang mabuo muli ito.
In creature comforts of the West; I ponder.
     As my heart strays eastward.
           My star in the East?

"If there be a God..."
       He must be capable of entering men's hearts,
             they in turn bear witness to human suffering.

If this is so.
    How can our brothers in Syria be suffering?
             Why have they been forsaken?

"If there be a God?"
       If there be a God.
           If there be a God.
                              Allah?
Could it be possible to be like Joseph? Could a man's mind from the West inspire those disenfranchised in the East to stop the struggle and join in the solution that ends all suffering for all brothers? Is that possible?

— The End —