Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2014
Ang iyong mga matang nangungusap
Lumuluha ng buhangin
Kasama ng iyong mga pangarap
Lumipad na at nagtago sa mga ulap
Ang halimuyak ng iyong mga yakap
ay nadarama pa rin
Pilit hinugot angΒ Β mga ugat ng pasakit
Sa puso niya
Binaon nang walang pasabi
Kasabay nang pag iyak ng langit
Kailanman hindi mawawaglit
Lahat ng mga salitang nasambit
Ngunit ngayon kasama na ng hangin
Ang pagibig na hindi pa rin kayang limutin


-Tula II, Margaret Austin Go
Margaret Austin Go
Written by
Margaret Austin Go  26/F/Bulacan, Philippines
(26/F/Bulacan, Philippines)   
30.4k
     Margaret Austin Go and Sally A Bayan
Please log in to view and add comments on poems