Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2019
आउनुहोस् आउनुहोस्
छिटो छिटो

बल्खु
सानेपा
एकान्तकुना
सातदोबाटो
कोटेश्वर
पशुपति

आर्यघाट
-
शैली :अमूर्त
विषय :आखिर सहचालकले ठाउमै पुर्यायो
Mystic Ink Plus
Written by
Mystic Ink Plus  M/Nepal
(M/Nepal)   
267
 
Please log in to view and add comments on poems