Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2020
Nadakop ko nanaman an sadiri ko
Na hinihiling an mga mata mo
Maski uboson mo pa an numero
Dai mo masusukol an paghiling ko saimo
Dai malalamos sa mga hadok mo
Rurípon mo man dai mo maabot an salóg
An mga mata mo an nagtataong kusog
Dai na kaipuhan itago kan kapagalan
Ta yaon na saimo an kasimbagan
Pirang aldaw man an mag-agi
Ika man giraray an pipilion pírme
Pirang banggi man an maglihis
sa kataid mo man giraray ako balik
Kun hahapoton man ako
Kun sisay an padangat ko
Aram mo naman kun sisay
Uutrohon ko giraray
I love you

—𝐔𝐭𝐫𝐨, a Bikol poetry.
𝘐𝘯𝘴𝘵𝘢𝘨𝘳𝘢𝘮: https://www.instagram.com/p/CD9N1cEjdtt/
raquezha
Written by
raquezha  28/M/Iriga City
(28/M/Iriga City)   
422
   raquezha
Please log in to view and add comments on poems