Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2020
Tàno kaipuhan pang magrayô
Para hanapon an sadiring na tampó
Tàno ta kaipuhan pang lingawán
An kaugmahan na mayòng kasagkúran
An hagad ko man lang
Katuninongan kan banggi
Sawa na akong kaulayon an sadiri
Ako man sana kaya an nakakaintindi
Mga simbag sa mga kakundian
Mayò, butog man lang an
Basta pinapagian an namamatian
Arog talaga kayan an binabayaan
An pagpadangat na tinao
Kulog an balos saimo
Kan tawong pinili mo
Na pinili man an ibang tawo

—𝐔𝐥𝐚𝐲, a Bikol poetry.
· Úlay:
1. to converse with, to talk
with, to discuss with;
2. to make a deal with;
3. to request something, to appeal for.
raquezha
Written by
raquezha  28/M/Iriga City
(28/M/Iriga City)   
  576
     Imran Islam and raquezha
Please log in to view and add comments on poems