Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
tian Apr 2015
Sa maraming taon na ating pagsasama
Maghihiwalay para sa panibagong gera
Bawat istorya tumatak sa utak nitong makata
Wag kayong iiyak, tayo'y muling magkikita.

*Ang pakikipagsapalaran sa susunod na kabanata
A special 4 bars set up for my batch mates in Highschool. It's also a Filipino poem written in our own language, tagalog.

— The End —