Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2015
Sa maraming taon na ating pagsasama
Maghihiwalay para sa panibagong gera
Bawat istorya tumatak sa utak nitong makata
Wag kayong iiyak, tayo'y muling magkikita.

*Ang pakikipagsapalaran sa susunod na kabanata
A special 4 bars set up for my batch mates in Highschool. It's also a Filipino poem written in our own language, tagalog.
tian
Written by
tian  M/Philippines
(M/Philippines)   
  11.7k
     cv, Zia, ---, Jayanta and tian
Please log in to view and add comments on poems