Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Beinghonest Feb 2016
I think I realise why gentlemen say,
"ladies first"
And wait at the door and permit women to go in before them.

*So that they can get a rear view of their assets!
I'm pretty sure that's why, and it's a clever idea xD

-just being honest
solEmn oaSis Dec 2015
sa konting diperensya
unahin ang pasensya
na merong hustisya
bago ang sintensya

ituring ang mga babae na parang KRISTAL
kasintahan man o hindi,makasama o hindi sa PEDESTAL
paka-ingatan damdamin nila na HUWAG MAG-KRAK
natutunan kong karanasan *
IWASANG MANG-WASAK!
The end justifies the means.
I KNOW LIFE IS UNFAIR, BUT THIS IS ******* RIDICULOUS.

— The End —