Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
G A Lopez Jul 2019
Ang pag silay ng araw
Ay siya ring paglisan
Ng mga bituin at ng buwan.
Hindi alintana ang sakit
Maramdaman mo lamang ang sikat ng araw
Kahit gabi-gabi
Akong tinutulugan
Ni hindi nga ako kayang pagmasdan
Mula sa kalangitan
Sa bawat pagning ning ko
Ikaw ang dahilan nito.
Ngunit sa umaga ka lamang mulat
Gumigising ng maagap
Handang magparaya
Makita mo lamang ang mundo
t'wing umaga
Ang buwan na nagbibigay liwanag
sa kalawakan
Ay piniling lumisan
Ako ang bituin at ang buwan
G A Lopez Mar 2020
S - top glamorizing drug addiction
A- lcohol isn't the answer to the problem
Y- ouths should have self control
N - arcotics are illicit and dangerous if taken
O - h darling!
T- hink several times before acting out foolishly
O- verusing and misusing affects the body
D- rugs are bad and against the law
R - enew connection with God
U - nfollow negative people
G - o for the good ones
S - ave yourself before it's too late

— The End —