Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2020
agos ng galit
bulusok ng dugo
hininga ay damdamin
karugtong ng puso
sumasabog
kaakbay ng ngitngit
na kumakawala
lumalantad kahit pigilin
hindi kayang limutin
dahil taglay nito ay
walang kaparis na
kati para isambulat
habol ang hininga
nakangiwi
nakatanga
nakanganga
reyftamayo
Written by
reyftamayo  M/Manila
(M/Manila)   
220
 
Please log in to view and add comments on poems