Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
iya Aug 2016
He makes me smile when he smiles
He makes me sad when he is sad
He makes me excited when he is excited
He makes my heart flutters when he calls my name

He talks a lot and I only listen
He lectures a lot and I only nod
He goes around and I only follow
He holds my hand and I only smile

Thinking of him makes me happy
Thinking of his love makes me feel loved
Thinking that he is waiting for me
I will only say, this is my heart.
*His Heart*
iya Jul 2015
HIM
I can feel His love
Because He said "I love you"
I can feel His care
Because He said "I care for you"

I can feel His joy
Because He said "I'm happy for you"
I can feel His presence
Because He said "I'm here for you"

I can feel His comfort
Because He said "release your pain and cry to me"
I can feel His healing
Because He said "I can heal your wounded heart"
He is my wonderful Lord. My heart cries to Him and He gives me peace and joy. I'm so fragile but the Lord is  there to make me strong and He makes me whole again after I've been broken.
iya Jun 2015
You're giving me love
When I feel unlove
You're giving me peace
When I'm in chaos

You're giving me joy
When I'm unhappy
You're giving me comfort
When I'm in pain

You're giving me provision
When I have nothing
You're giving me strength
When I feel weak

How grateful I am
Having someone to lean on
Hoping that You'll see me
Having a grateful heart.
iya Jun 2015
Pag-ibig na tila ang tagal dumating
Nasa isip ay mga palabas na nakakakilig
Upang pag hihintay hindi nakakainip
Ngunit ito'y panandaliang saya lamang ang hatid.

Nais ng Panginoon na ipaalala satin
Na ang pag-ibig ay matagal ng dumating
Noong ipinagkaloob ni Hesus ang Kanyang sarili
Upang mga tao ay maligtas sa kasalanan.

Ang pag-ibig ng maykapal
Ay siyang tunay na nakakagalak
Nagbibigay sigla sa pusong naghahanap
Ating pagyamanin relasyon sa unang pag-ibig.
iya Jun 2015
Kasiyahan na minsan hindi makita
Dahil sarili mismo ang nagkukubli
Sa tingin natin sa iba makikita
Nun pala ito'y nasa ating pagpapasya.

Kasiyahan ay isang pagpili
Sarili ang magpapasya ng nais na maramdaman
Huwag hayaan madala ng kalungkutan
Dahil ito'y isang kasinungalingan ng kaaway.

Kasiyahan ay panatilihing nasa buhay
Ito'y nakakabawas ng alalahanin sa araw-araw
At nagbibigay ng kalakasan na harapin ang buhay
Dahil ito'y bigay ng ating mahal na maylalang.

— The End —