Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
RV May 2017
I tried retracing the steps
We took until
You s l  o   w   l    y

fa
d

e

(d)
R.V.
RV Apr 2016
Ang tanging kasalanan ko lamang
Ay isipin na ang aking mga bangugot
Ay nakikita lamang sa mga panaginip.
R. V.
RV Apr 2016
your lips taste of nicotine
from all my late night cigarettes
when I can't sleep
R. V.
RV Mar 2016
Kurap.

Ng isang sandali
Para lamang siguraduhin na
Ating mga haplos sa bawat gabi
Ay hindi isang panaginip

O giliw, o akin
Kumurap muli - kahit paulit-ulit
Kumurap. Pumikit.
Hangga't kakailanganin
Hangga't sigurado na tayo
Sa ating mga hakbangin.

Pero aking giliw,
Alam kong alam natin
Na ang mga umaga natin
Ay hindi na madadatnan na magkatabi.
Pangalawa.

R. V.
RV Mar 2016
Titig.

Sa akin, sa akin.

Lagpasan na natin
Ang hangin na namamagitan
Sa ating mga panalangin
Na ipinagbabawal ng ating mabubuting tangkain.

Pero aking giliw,
Alam kong alam natin
Na wala nang mabuti
Sa ating mga dalangin.
Una.

R. V.
RV Jan 2016
Ayoko nang mag-isip
Dahil baka aking ma-isip
Na kahit hanggang ngayon
Ay wala ako sa'yong isip, giliw

Ayoko nang pumikit
At ayoko nang mangarap sa bituin
Dahil sinta ko,
Ikaw ang aking panaginip

Ikaw ang nasa talukab ng aking mga mata
Na nawawalang parang bula
'Pag dating ng umaga

Pero aking mahal,
Hindi ka nawawala pag-umaga,
Dati

Kaya sa dati na lang ako kakapit
At sa dati na lang ako titingin
At sa dati na lang ako mananatili
At hindi sa aking mga panaginip na mapagsinungaling.
R. V.
RV Dec 2015
I don't know why or
How
Or when I really did.

But I am coming up, finally
With the decision of loving myself
As hard as I could

For all the times I wished upon stars
For someone to love me half as much
But never would
R. V.
Next page