Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2016
Ang tanging kasalanan ko lamang
Ay isipin na ang aking mga bangugot
Ay nakikita lamang sa mga panaginip.
R. V.
RV
Written by
RV
939
   --- and From A Heart
Please log in to view and add comments on poems